Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Finanzjament għad-Diġitali fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–2027

Il-baġit fit-tul tal-UE tal-UE, magħruf ukoll bħala l-qafas finanzjarju pluriennali, se jagħti spinta lit-teknoloġiji diġitali u lill-għajnuna fl-irkupru mill-pandemija.

  “”

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Is-settur diġitali huwa kruċjali biex jiġi żgurat irkupru qawwi mill-pandemija tal-COVID-19 u biex jinbena futur sostenibbli li jappoġġa lin-nies u lin-negozji. Il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) il-ġdid jiżgura li għandu l-appoġġ biex jagħmel dan. Dan jinkludi strumenti u programmi ta’ finanzjament bħal:

 • il-Programm Ewropa Diġitali
 • il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa
 • Orizzont Ewropa
 • Ewropa Kreattiva

Il-baġit kollu tal-QFP il-ġdid jammonta għal EUR 1.21 triljun. Barra minn hekk, il-Kummissjoni pproponiet strument ta’ rkupru ġdid imsejjaħ Next Generation EU. Dan jiswa EUR 806.9 biljun u se jibqa’ għaddej mill-2021–2024. In-Next Generation EU se jikkontribwixxi għal xi wħud mill-fergħat diġitali. Pereżempju, il-fergħa diġitali tal-programm Invest EU.

Is-7 programmi ewlenin tal-baġit tal-UE

Programm Ewropa Diġitali

Il- programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) huwa l-programm ċentrali għall-qasam diġitali fil-QFP. Għandha l-għan li tħaffef l-irkupru ekonomiku u tixpruna t-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa.

Il-Programm Ewropa Diġitali se jsaħħaħ l-investimenti f’firxa ta’ oqsma, inkluż:

 • il-kapaċitajiet tas-supercomputing u tal-ipproċessar tad-data;
 • il-kapaċitajiet tal-intelliġenza artifiċjali ewlenija (IA) bħal spazji tad-data u libreriji tal-algoritmi tal-IA;  
 • iċ-ċibersigurtà;
 • il-ħiliet diġitali, l-espansjoni tal-aħjar użu tal-kapaċità diġitali fis-soċjetà u l-ekonomija tal-UE;
 • appoġġ għad-diġitalizzazzjoni tan-negozji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi

Il-Programm Ewropa Diġitali huwa mfassal biex jimla l-vojt bejn ir-riċerka u l-użu tat-teknoloġiji diġitali. Se twassal ir-riżultati tar-riċerka għas-suq għall-benefiċċju taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Il-Programm EwropaDiġitali: B’valur ta’ EUR 7.6 biljun fi prezzijiet attwali.

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — Diġitali

Il- Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tappoġġa n-netwerks u l-infrastrutturi trans-Ewropej fis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija. Qed tinvesti fin-netwerks tal-broadband, bħala parti mill-isforzi usa’ tal-UE biex tibni infrastruttura li tista’ tittratta proċessi u applikazzjonijiet emerġenti u futuri

Il-FaċilitàNikkollegaw l-Ewropa — Diġitali: B’valur ta’ EUR 2.07 biljun fi prezzijiet attwali.

Orizzont Ewropa

Orizzont Ewropa huwa programm ta’ finanzjament ta’ 7 snin għar-riċerka u l-innovazzjoni li se jkompli l-ħidma ta’ Orizzont 2020. Se jiffinanzja riċerka vitali fis-saħħa, ir-reżiljenza u t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Orizzont Ewropa jinkludi baġit iddedikat għal “Diġitali, industrija u spazju”. Dan il-baġit se jiżviluppa r-riċerka u l-innovazzjoni ta’ livell għoli fit-teknoloġiji abilitanti, bħal:

 • l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika
 • il-ġenerazzjoni li jmiss Internet
 • computing ta’ prestazzjoni għolja
 • big data
 • teknoloġiji diġitali ewlenin
 • 6G

Se jgħin ukoll ir-riċerka fil-kombinazzjoni tat-teknoloġiji diġitali ma’ teknoloġiji oħra. B’mod ġenerali, huwa mistenni li madwar 35 % ta’ Orizzont Ewropa se jappoġġaw il-ħidma għat-tranżizzjoni diġitali. Il-ħidma ta’ Orizzont Ewropa se tkun komplementari għal dik tal-Programm Ewropa Diġitali.

Orizzont Ewropa: EUR 95.5 biljun fi prezzijiet attwali.

InvestEU

InvestEU se jipprovdi appoġġ kruċjali lill-kumpaniji fil-fażi ta’ rkupru u jiżgura fokus qawwi fost l-investituri privati fuq il-prijoritajiet ta’ politika tal-UE fuq terminu medju u twil. B’mod partikolari, il-Patt Ekoloġiku Ewropew u d-diġitalizzazzjoni. Mill-inqas 10 % tal-programm se jikkontribwixxi għall-għanijiet diġitali.

InvestEU: Garanzija baġitarja tal-UE ta’ EUR 26.2 biljun bil-għan li timmobilizza aktar minn EUR 372 biljun f’investiment pubbliku u privat.

Ewropa Kreattiva MEDIA

Is- Sottoprogramm MEDIA ta’ Ewropa Kreattiva se jappoġġa l-films Ewropej u industriji awdjoviżivi oħra. Huwa jipprovdi finanzjament għall-iżvilupp, il-promozzjoni u d-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet Ewropej fl-Ewropa u lil hinn minnha.

EwropaKreattiva MEDIA: B’valur ta’ EUR 1.4 biljun

L-UE għas-Saħħa

L -UE għas-Saħħa huwa programm ġdid maħsub biex isaħħaħ is-sigurtà tas-saħħa u jħejji għal kriżijiet futuri tas-saħħa. Madwar 10 % ta’ dan il-programm se jintuża għat-trasformazzjoni diġitali tas-settur tas-saħħa.

L-UE għas-Saħħa: B’valur ta’ EUR 5.3 biljun

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

L-appoġġ għat-trasformazzjoni diġitali huwa essenzjali għall-bini tar-reżiljenza u l-avvanz tal-irkupru. Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija programm ġdid li se joffri appoġġ finanzjarju għall-investimenti u r-riformi, inkluż fir-rigward tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u r-reżiljenza tal-ekonomiji nazzjonali. Dan se jkun marbut mas-Semestru Ewropew.

Il-Kummissjoni pproponiet li kull pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jinkludi livell minimu ta’ 20 % tan-nefqa relatata mad-diġitali.

Faċilitàgħall-Irkupru u r-Reżiljenza: B’valur ta’ EUR 672.5 biljun

Is-sejba ta’ finanzjament

Hemm ħafna modi ta’ aċċess għall-finanzjament fl-UE, u kull programm għandu l-proċeduri tiegħu stess biex japplika għas-sejħiet. Għal ħarsa ġenerali ta’ x’inhu l-appoġġ disponibbli u fejn japplikaw, in-negozji u l-individwi jistgħu jużaw il-portal tal-aċċess għall-finanzi jew jikkuntattjaw lill-awtoritajiet maniġerjali lokali tagħhom.

Aċċess għall-finanzi

Il- portal tal-aċċess għall-finanzi jgħin lin-negozji u lill-intraprendituri jsibu appoġġ finanzjarju. Dan jista’ jsir permezz ta’ self jew finanzjament ta’ ekwità. Il-portal jidderieġik lejn l-istituzzjonijiet finanzjarji lokali fejn tista’ tapplika għall-finanzjament tal-UE.

Finanzjament reġjonali

Il-politika reġjonali hija l-qasam ewlieni ta’ investiment tal-UE, u tkopri terz tal-baġit tal-UE — u tinkludi proġetti diġitali.

In-negozji, l-organizzazzjonijiet, l-amministrazzjonijiet u ċ-ċittadini jistgħu jikkuntattjaw lill-awtorità ta’ ġestjoni lokali tagħhom biex jiksbu għotjiet jew self. Dan il-finanzjament jista’ jkopri reġjun wieħed jew aktar, jew saħansitra fruntieri transnazzjonali.

Eżempju wieħed fil-Portugall huwa l- Programm Operazzjonali COMPETE 2020, li jiffoka fuq l-appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp għall-SMEs u l-intraprenditorija. 

Eżempju ieħor huwa l-investimenti fl-ICT għal aktar minn EUR 20 biljun mill- Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), li jiffukaw fuq il- koeżjoni diġitali madwar l-UE.

Opportunitajiet ta’ finanzjament

CALL FOR TENDERS |
l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Sejħa għall-offerti għal kuntratt ta’ appoġġ dwar riskji sistemiċi li jirriżultaw minn pjattaformi online kbar ħafna u magni tat-tiftix

Il-Kummissjoni Ewropea nediet sejħa għall-offerti għal kuntratt biex tappoġġa l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) dwar il-valutazzjoni u l-mitigazzjoni ta’ riskji sistemiċi li jirriżultaw minn pjattaformi online u magni tat-tiftix kbar ħafna (VLOPS u VLOSEs).

CALL FOR PROPOSALS |
Media Ownership Monitoring System

This call for proposals is to fund a project setting up a publicly available database containing relevant information on media outlets.

Kontenut Relatat

Ħarsa aktar fil-fond

Il-Programm Ewropa Diġitali

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) huwa programm ta’ finanzjament tal-UE ffukat fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, liċ-ċittadini u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — CEF Diġitali

Il-parti diġitali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF Diġitali) se tappoġġa u tikkatalizza kemm l-investimenti pubbliċi kif ukoll dawk privati fl-infrastrutturi tal-konnettività diġitali bejn l-2021 u l-2027.