Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Финансиране на цифровите технологии в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Дългосрочният бюджет на ЕС, известен също като многогодишната финансова рамка, ще стимулира цифровите технологии и ще подпомогне възстановяването от пандемията.

  ""

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Цифровият сектор е от решаващо значение за осигуряването на силно възстановяване от пандемията от COVID-19 и за изграждането на устойчиво бъдеще, което да подкрепя хората и предприятията. Новата многогодишна финансова рамка (МФР) гарантира, че тя разполага с подкрепата за това. Тя включва инструменти и програми за финансиране, като например:

 • програма „Цифрова Европа“
 • механизъм за свързване на Европа
 • „Хоризонт Европа“
 • Креативна Европа

Целият бюджет на новата МФР възлиза на 1,21 трилиона евро. Освен това Комисията предложи нов инструмент за възстановяване, наречен Next Generation EU. Това е на стойност 806,9 милиарда евро и ще се изпълнява от 2021—2024 г. Next Generation EU ще се включи в някои от цифровите направления. Например цифровото направление на програмата Invest EU.

7-те основни бюджетни програми на ЕС

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е централната програма в областта на цифровите технологии в МФР. Тя има за цел да ускори икономическото възстановяване и да стимулира цифровата трансформация на Европа.

Програмата „Цифрова Европа“ ще засили инвестициите в редица области, включително:

 • капацитет за суперкомпютри и обработка на данни;
 • основни възможности за изкуствен интелект (ИИ), като например пространства за данни и библиотеки с алгоритми за ИИ;  
 • киберсигурност;
 • цифрови умения, които разширяват най-доброто използване на цифровия капацитет в обществото и икономиката на ЕС;
 • подкрепа за цифровизацията на предприятията и публичните администрации

Програмата „Цифрова Европа“ има за цел да запълни празнината между научните изследвания и внедряването на цифрови технологии. Тя ще донесе на пазара резултатите от научните изследвания в полза на европейските граждани и предприятия, по-специално на малките и средните предприятия (МСП).

Програма „Цифрова Европа“: На стойност 7,6 млрд. евро по текущи цени.

Механизъм за свързване на Европа — Цифрови технологии

Механизмът за свързване на Европа подкрепя трансевропейските мрежи и инфраструктури в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. Тя инвестира в широколентови мрежи като част от по-широките усилия на ЕС за изграждане на инфраструктура, която може да се справи с нововъзникващи и бъдещи процеси и приложения.

Механизъм за свързване на Европа — Цифрови технологии: На стойност 2,07 млрд. евро по текущи цени.

„Хоризонт Европа“

„Хоризонт Европа„ е 7-годишна програма за финансиране на научни изследвания и иновации, която ще продължи работата по „Хоризонт 2020“. Тя ще финансира жизненоважни научни изследвания в областта на здравеопазването, устойчивостта и екологичния и цифровия преход.

„Хоризонт Европа„включва специален бюджет за „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“. Този бюджет ще развива научни изследвания и иновации от висок клас в областта на базовите технологии, като например:

 • изкуствен интелект и роботика
 • следващо поколение интернет
 • високопроизводителни изчислителни технологии
 • големи данни
 • ключови цифрови технологии
 • 6G

Тя също така ще подпомогне научните изследвания за съчетаване на цифровите технологии с други технологии. Като цяло се очаква около 35 % от „Хоризонт Европа“ да подкрепят работата за цифровия преход. Работата на „Хоризонт Европа„ще допълва тази на програмата „Цифрова Европа“.

„Хоризонт Европа“: 95,5 млрд. евро по текущи цени.

InvestEU

InvestEU ще предостави решаваща подкрепа на дружествата във фазата на възстановяване и ще гарантира силен акцент сред частните инвеститори върху средносрочните и дългосрочните приоритети на политиката на ЕС. По-специално Европейският зелен пакт и цифровизацията. Най-малко 10 % от програмата ще допринесе за постигането на целите в областта на цифровите технологии.

InvestEU: Бюджетна гаранция на ЕС в размер на 26,2 милиарда евро с цел мобилизиране на повече от 372 милиарда евро под формата на публични и частни инвестиции.

Програма „Творческа Европа“, МЕДИА

Подпрограмата „МЕДИА„на програма „Творческа Европа“ ще подкрепя европейската филмова и други аудио-визуални индустрии. Тя осигурява финансиране за разработването, популяризирането и разпространението на европейски произведения в Европа и извън нея.

Програма „Творческа Европа МЕДИА“: На стойност 1,4 млрд. евро

EU4Health

Програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ е нова програма, предназначена за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи. Приблизително 10 % от тази програма ще се използва за цифрова трансформация на сектора на здравеопазването.

EU4Health: На стойност 5,3 млрд. евро

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Подкрепата за цифровата трансформация е от ключово значение за изграждането на устойчивост и за постигането на напредък в възстановяването. Механизмът за възстановяване и устойчивост е нова програма, която ще предложи финансова подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка с екологичния и цифровия преход и устойчивостта на националните икономики. Той ще бъде свързан с европейския семестър.

Комисията предложи всеки план за възстановяване и устойчивост да включва минимално равнище от 20 % от разходите, свързани с цифровите технологии.

Механизъмза възстановяване и устойчивост: На стойност 672,5 млрд. евро

Намиране на финансиране

Има много начини за достъп до финансиране в ЕС и всяка програма има свои собствени процедури за кандидатстване по покани за представяне на предложения. За преглед на наличната подкрепа и къде да кандидатстват предприятията и физическите лица могат да използват портала за достъп до финансиране или да се свържат със своите местни управляващи органи.

Достъп до финансиране

Порталът за достъп до финансиране помага на предприятията и предприемачите да намерят финансова подкрепа. Това може да стане чрез заеми или капиталово финансиране. Порталът Ви насочва към местни финансови институции, където можете да кандидатствате за финансиране от ЕС.

Регионално финансиране

Регионалната политика е основната инвестиционна област на ЕС, която обхваща една трета от бюджета на ЕС и включва цифрови проекти.

Предприятията, организациите, администрациите и гражданите могат да се свържат със своя местен управляващ орган, за да получат безвъзмездни средства или заеми. Това финансиране би могло да обхваща един или няколко региона или дори трансгранични граници.

Пример в Португалия е Оперативната програма „Конкурентоспособност 2020“, която е съсредоточена върху подкрепата за МСП и предприемачеството в областта на научноизследователската и развойната дейност. 

Друг пример е инвестициите в ИКТ за над 20 милиарда евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), насочени към цифровото сближаване в целия ЕС.

Възможности за финансиране

CALL FOR TENDERS |
Законодателен акт за цифровите услуги: Покана за участие в търг за договор за подкрепа във връзка със системни рискове, произтичащи от много големи онлайн платформи и търсачки

Европейската комисия обяви покана за участие в търг за договор в подкрепа на изпълнението и прилагането на Законодателния акт за цифровите услуги (Законодателния акт за цифровите услуги) относно оценката и смекчаването на системните рискове, произтичащи от много големите онлайн платформи и търсачки (VLOPS и VLOSE).

CALL FOR TENDERS |
Европейска обсерватория за 5G „Път към цифровото десетилетие“: Покана за участие в търг за проучване

Европейската комисия обявява покана за участие в търг за проучване в подкрепа на изпълнението на следващата фаза на Европейската обсерватория за 5G „Път към цифровото десетилетие“.

CALL FOR PROPOSALS |
Media Ownership Monitoring System

This call for proposals is to fund a project setting up a publicly available database containing relevant information on media outlets.

CALL FOR PROPOSALS |
Покана за представяне на предложения — Европейска екосистема за цифрова самоличност и доверие (Стандарти и примерно прилагане)

ЕС отправя покана за представяне на предложения в областта на ускоряването на най-доброто използване на технологиите (Призив: DIGITAL-2024-BESTUSE-06, 1 тема) по програмата „Цифрова Европа“. Информация и процедури за кандидатстване можете да намерите на портала „Възможности за финансиране и обществени поръчки“.

Съдържание по темата

По-задълбочено

Подкрепа от ЕС за образованието и обучението

Комисията предлага редица възможности за образование и обучение, които да Ви помогнат да започнете в областта на цифровите технологии, като например насоки за предприемачество, обмен и др.

Подкрепа от ЕС за предприятията в цифровия свят

ЕС предлага широка подкрепа за предприятията — от стартиращи предприятия до разрастващи се предприятия до малки и средни предприятия и извън тях. Можете да научите повече на тази страница.

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е програма на ЕС за финансиране, насочена към предоставянето на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации.

Механизъм за свързване на Европа — МСЕ в областта на цифровите технологии

Цифровата част на Механизма за свързване на Европа (МСЕ в областта на цифровите технологии) ще подкрепя и катализира както публичните, така и частните инвестиции в инфраструктури за цифрова свързаност между 2021 г. и 2027 г.