Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skaitmeninės ekonomikos finansavimas 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje

Ilgalaikis ES biudžetas, dar vadinamas daugiamete finansine programa, paskatins skaitmenines technologijas ir pagalbą atsigaunant po pandemijos.

  „“

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Skaitmeninis sektorius yra labai svarbus siekiant užtikrinti tvirtą atsigavimą po COVID-19 pandemijos ir kurti tvarią ateitį, kuria būtų remiami žmonės ir įmonės. Naująja daugiamete finansine programa (DFP) užtikrinama jos parama. Ji apima tokias priemones ir finansavimo programas kaip:

 • Skaitmeninės Europos programa
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonė
 • Programa „Europos horizontas“
 • „Kūrybiška Europa“

Visas naujosios DFP biudžetas yra 1,21 trln. EUR. Be to, Komisija pasiūlė naują ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“. Ši suma siekia 806,9 mlrd. EUR ir bus vykdoma 2021–2024 m. Priemonė „Next Generation EU“ bus naudojama kai kurioms skaitmeninėms paprogramėms. Pavyzdžiui, programos „Invest EU“ skaitmeninė kryptis.

7 pagrindinės ES biudžeto programos

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra pagrindinė skaitmeninės programos DFP programa. Ja siekiama paspartinti ekonomikos atsigavimą ir skatinti Europos skaitmeninę transformaciją.

Pagal Skaitmeninės Europos programą bus stiprinamos investicijos įvairiose srityse, įskaitant:

 • superkompiuterių ir duomenų apdorojimo pajėgumai;
 • pagrindinius dirbtinio intelekto (DI) pajėgumus, pavyzdžiui, duomenų erdves ir dirbtinio intelekto algoritmų bibliotekas;  
 • kibernetinis saugumas;
 • skaitmeniniai įgūdžiai, siekiant kuo geriau išnaudoti skaitmeninius pajėgumus ES visuomenėje ir ekonomikoje;
 • parama įmonių ir viešojo administravimo institucijų skaitmeninimui

Skaitmeninės Europos programa siekiama užpildyti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir skaitmeninių technologijų diegimo. Tai suteiks rinkai mokslinių tyrimų rezultatus Europos piliečių ir įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, naudai.

Skaitmeninės Europos programa: 7,6 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Skaitmeninė ekonomika

Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę remiami transeuropiniai tinklai ir infrastruktūra transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose. Ji investuoja į plačiajuosčio ryšio tinklus, kurie yra platesnio masto ES pastangų kurti infrastruktūrą, kuri galėtų valdyti naujus ir būsimus procesus bei taikomąsias programas, dalis.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Skaitmeninė ekonomika: 2,07 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis.

Programa „Europos horizontas“

Programa „Europos horizontas“ yra septynerių metų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa, kuria bus tęsiamas programos „Horizontas 2020“ darbas. Pagal ją bus finansuojami gyvybiškai svarbūs moksliniai tyrimai sveikatos, atsparumo ir žaliosios bei skaitmeninės pertvarkos srityse.

Programoje „Europos horizontas“ numatytas specialus biudžetas „Skaitmeninėms technologijoms, pramonei ir kosmosui“. Iš šio biudžeto bus plėtojami didelio poveikio technologijų moksliniai tyrimai ir aukštos klasės inovacijos, pavyzdžiui:

 • dirbtinis intelektas ir robotika
 • naujos kartos internetas
 • itin našus skaičiavimas
 • dideli duomenys
 • pagrindinės skaitmeninės technologijos
 • 6G

Tai taip pat padės moksliniams tyrimams derinant skaitmenines technologijas su kitomis technologijomis. Apskritai tikimasi, kad maždaug 35 proc. programos „Europos horizontas“ lėšų bus skirta skaitmeninės pertvarkos veiklai remti. Programos „Europos horizontas“ veikla papildys Skaitmeninės Europos programos veiklą.

Programa „Europos horizontas“: 95,5 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis.

„InvestEU“

Pagal programą „InvestEU“ bus teikiama labai svarbi parama įmonėms atsigavimo etapu ir užtikrinama, kad privatūs investuotojai daug dėmesio skirtų ES vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos prioritetams. Visų pirma Europos žaliasis kursas ir skaitmeninimas. Ne mažiau kaip 10 proc. programos lėšų bus panaudota siekiant skaitmeninių tikslų.

„InvestEU“: 26,2 mlrd. EUR ES biudžeto garantija siekiant sutelkti daugiau kaip 372 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų.

Programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA

Programos „Kūrybiška Europa“ paprograme MEDIA bus remiami Europos filmai ir kiti audiovizualiniai sektoriai. Ji teikia finansavimą Europos kūrinių kūrimui, reklamai ir platinimui Europoje ir už jos ribų.

Programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA: 1,4 mlrd. EUR

Programa „ES – sveikatos labui“

Programa „ES – sveikatos labui“ yra nauja programa, kuria siekiama stiprinti sveikatos saugumą ir pasirengti būsimoms sveikatos krizėms. Maždaug 10 proc. šios programos lėšų bus panaudota skaitmeninei sveikatos sektoriaus transformacijai.

Programa „ES – sveikatos labui“. 5,3 mlrd. EUR

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Siekiant didinti atsparumą ir spartinti ekonomikos atsigavimą, labai svarbu remti skaitmeninę transformaciją. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra nauja programa, pagal kurią bus teikiama finansinė parama investicijoms ir reformoms, be kita ko, susijusioms su žaliąja ir skaitmenine pertvarka ir nacionalinės ekonomikos atsparumu. Jis bus susietas su Europos semestru.

Komisija pasiūlė, kad į kiekvieną ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą būtų įtraukta ne mažiau kaip 20 proc. su skaitmeninėmis technologijomis susijusių išlaidų.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė: 672,5 mlrd. EUR

Rasti finansavimą

Yra daug būdų, kaip gauti finansavimą ES, ir kiekviena programa turi savo paraiškų pagal kvietimus teikti paraiškas teikimo tvarką. Norėdami apžvelgti, kokia parama teikiama ir kur teikti paraiškas, įmonės ir asmenys gali naudotis prieiga prie finansų portalo arba kreiptis į savo vietos vadovaujančiąsias institucijas.

Galimybės gauti finansavimą

Prieiga prie finansų portalo padeda įmonėms ir verslininkams gauti finansinę paramą. Tai gali būti paskolos arba nuosavo kapitalo finansavimas. Portalas nukreipia jus į vietos finansų įstaigas, kuriose galite kreiptis dėl ES finansavimo.

Regioninis finansavimas

Regioninė politika yra pagrindinė ES investicijų sritis, apimanti trečdalį ES biudžeto, ir ji apima skaitmeninius projektus.

Įmonės, organizacijos, administracijos ir piliečiai gali kreiptis į savo vietos vadovaujančiąją instituciją, kad gautų dotacijas ar paskolas. Šis finansavimas galėtų būti skirtas vienam ar keliems regionams ar net tarpvalstybinėms sienoms.

Vienas iš pavyzdžių Portugalijoje yra veiksmų programa COMPETE 2020, kurioje daugiausia dėmesio skiriama mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paramai MVĮ ir verslumui. 

Kitas pavyzdys – daugiau kaip 20 mlrd. EUR IRT investicijos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninei sanglaudai visoje ES.

Finansavimo galimybės

CALL FOR PROPOSALS |
Optimalaus technologijų naudojimo spartinimas (DIGITAL-2023-DEPLOY-04)

Pagal Skaitmeninės Europos programą ES skelbia kvietimą teikti pasiūlymus kuo geresnio technologijų naudojimo spartinimo srityje. Informacija apie paraiškų teikimo tvarką pateikiama Finansavimo ir konkursų galimybių portale.

Daugiau šia tema

Išsamiau

ES parama švietimui ir mokymui

Komisija siūlo keletą švietimo ir mokymo galimybių, kad padėtų jums pradėti naudotis skaitmeninėmis technologijomis, pavyzdžiui, verslumo orientavimo, mainų ir kt.

ES parama įmonėms skaitmeniniame pasaulyje

ES siūlo įvairią paramą įmonėms – nuo startuolių iki veiklą plečiančių įmonių iki mažųjų ir vidutinių įmonių ir už jų ribų. Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.