Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

  /– „”

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Sektor cyfrowy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia silnej odbudowy po pandemii COVID-19 i budowania zrównoważonej przyszłości, która wspiera ludzi i przedsiębiorstwa. Nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) zapewniają im wsparcie. Obejmuje on instrumenty i programy finansowania, takie jak:

 • program „Cyfrowa Europa”
 • instrument „Łącząc Europę”
 • Program „Horyzont Europa”
 • Kreatywna Europa

Cały budżet nowych WRF wynosi 1,21 bln EUR. Ponadto Komisja zaproponowała nowy instrument odbudowy o nazwie Next Generation EU. Kwota ta wynosi 806,9 mld euro i potrwa w latach 2021-2024. Next Generation EU wniesie wkład w niektóre komponenty cyfrowe. Na przykład komponent cyfrowy programu Invest EU.

7 głównych programów budżetowych UE

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) jest centralnym programem cyfrowym w WRF. Ma on na celu przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzenie cyfrowej transformacji Europy.

Program „Cyfrowa Europa” wzmocni inwestycje w wielu obszarach, w tym:

 • zdolności w zakresie obliczeń superkomputerowych i przetwarzania danych;
 • podstawowe zdolności sztucznej inteligencji (AI), takie jak przestrzenie danych i biblioteki algorytmów sztucznej inteligencji;  
 • cyberbezpieczeństwo;
 • umiejętności cyfrowe, zwiększające jak najlepsze wykorzystanie zdolności cyfrowych w społeczeństwie i gospodarce UE;
 • wsparcie cyfryzacji przedsiębiorstw i administracji publicznej

Program „Cyfrowa Europa” ma na celu wypełnienie luki między badaniami naukowymi a wdrażaniem technologii cyfrowych. Wprowadzi wyniki badań na rynek z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Program „Cyfrowa Europa”: Wartość 7,6 mld EUR w cenach bieżących.

Instrument „Łącząc Europę” – cyfrowy

Instrument „Łącząc Europę” wspiera transeuropejskie sieci i infrastrukturę w sektorach transportu, telekomunikacji i energetyki. Inwestuje w sieci szerokopasmowe w ramach szerszych wysiłków UE na rzecz budowy infrastruktury zdolnej do obsługi pojawiających się i przyszłych procesów i zastosowań.

Instrument „Łącząc Europę” – cyfryzacja: Wartość 2,07 mld EUR w cenach bieżących.

Program „Horyzont Europa”

Program„Horyzont Europa” jest siedmioletnim programem finansowania badań naukowych i innowacji, który będzie kontynuował prace programu „Horyzont 2020”. Będzie finansować niezbędne badania w dziedzinie zdrowia, odporności oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Program „Horyzont Europa” obejmuje specjalny budżet na „Cyfrowość, przemysł i przestrzeń kosmiczną”. Budżet ten pozwoli na rozwój badań naukowych i innowacji wysokiej klasy w zakresie technologii wspomagających, takich jak:

 • sztuczna inteligencja i robotyka
 • Internet następnej generacji
 • obliczenia o wysokiej wydajności
 • Big Data
 • kluczowe technologie cyfrowe
 • 6G

Pomoże to również badaniom nad połączeniem technologii cyfrowych z innymi technologiami. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że około 35 % programu „Horyzont Europa” będzie wspierać prace na rzecz transformacji cyfrowej. Działania programu „Horyzont Europa” będą uzupełnieniem programu „Cyfrowa Europa”.

Program „Horyzont Europa”: 95,5 mld EUR w cenach bieżących.

InvestEU

InvestEU zapewni przedsiębiorstwom kluczowe wsparcie na etapie odbudowy i zapewni silne skupienie się wśród inwestorów prywatnych na średnio- i długoterminowych priorytetach politycznych UE. W szczególności Europejski Zielony Ład i cyfryzacja. Co najmniej 10 % programu zostanie przeznaczone na cele cyfrowe.

InvestEU: Gwarancja budżetu UE w wysokości 26,2 mld EUR w celu uruchomienia ponad 372 mld EUR inwestycji publicznych i prywatnych.

Program „Kreatywna Europa” MEDIA

Podprogram MEDIA „Kreatywna Europa” będzie wspierał europejski przemysł filmowy i inne sektory audiowizualne. Zapewnia finansowanie rozwoju, promocji i dystrybucji utworów europejskich w Europie i poza nią.

Program „Kreatywna Europa” MEDIA: Wartość 1,4 mld EUR

UE dla zdrowia

EU4Health to nowy program mający na celu wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowanie się na przyszłe kryzysy zdrowotne. Około 10 % tego programu zostanie wykorzystane na cyfrową transformację sektora opieki zdrowotnej.

EU4Health: Wartość 5,3 mld EUR

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wspieranie transformacji cyfrowej ma kluczowe znaczenie dla budowania odporności i przyspieszenia odbudowy. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to nowy program, który zapewni wsparcie finansowe na inwestycje i reformy, w tym w odniesieniu do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz odporności gospodarek krajowych. Będzie on powiązany z europejskim semestrem.

Komisja zaproponowała, aby każdy plan odbudowy i zwiększania odporności obejmował minimalny poziom 20 % wydatków związanych z technologiami cyfrowymi.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: Wartość 672,5 mld EUR

Znalezienie finansowania

Istnieje wiele sposobów uzyskania dostępu do finansowania w UE, a każdy program ma swoje własne procedury ubiegania się o zaproszenia do składania wniosków. Aby uzyskać przegląd tego, jakie wsparcie jest dostępne i gdzie złożyć wniosek, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą skorzystać z dostępu do portalu finansowego lub skontaktować się z lokalnymi instytucjami zarządzającymi.

Dostęp do finansowania

Dostęp do portalu finansowego pomaga przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom znaleźć wsparcie finansowe. Może to być za pośrednictwem pożyczek lub finansowania kapitałowego. Portal kieruje Cię do lokalnych instytucji finansowych, gdzie możesz ubiegać się o finansowanie z UE.

Finansowanie regionalne

Polityka regionalna jest głównym obszarem inwestycyjnym UE, obejmującym jedną trzecią budżetu UE i obejmuje projekty cyfrowe.

Przedsiębiorstwa, organizacje, administracje i obywatele mogą skontaktować się ze swoim lokalnym organem zarządzającym w celu uzyskania dotacji lub pożyczek. Finansowanie to mogłoby obejmować jeden lub kilka regionów, a nawet granice transgraniczne.

Jednym z przykładów w Portugalii jest program operacyjny COMPETE 2020, który koncentruje się na wspieraniu badań i rozwoju MŚP i przedsiębiorczości. 

Innym przykładem są inwestycje ICT w wysokości ponad 20 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), koncentrujące się na spójności cyfrowej w całej UE.

Możliwości finansowania

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.