Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Публикация

Покана за участие в търг на платформата GovTech

Този пилотен проект има за цел да подпомогне публичните администрации при приемането на икономически ефективни и гъвкави цифрови решения чрез въвеждането на системата GovTech в европейския публичен сектор.

photo of a keyboard with an envelope marked "Call for Tenders"

iStock photo Getty images plus

Като следват и разширяват модела на платформата GovTech, който вече се използва под различни форми от лабораториите GovTech в цяла Европа, публичните администрации в цяла Европа могат по-лесно да работят заедно за решаване на общите предизвикателства и за по-ефективно от гледна точка на разходите адаптиране на съществуващите проекти към индивидуалните им нужди. Използването на модела GovTech в ЕС-27 ще осигури ползите от мащаба както за публичните администрации, така и за доставчиците на цифрови услуги.

Повече подробности