Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Европейски портфейли за цифрова самоличност: Комисията публикува първия технически инструментариум за прототипи

Днес Комисията публикува първата версия на общ инструментариум на ЕС за прилагане на европейския портфейл за цифрова самоличност (EUDI).

graphic showing bits and bytes and on the forefront the European flag

iStock photo Getty images plus

Този технически гръбнак, разработен от държавите членки в тясно сътрудничество с Комисията, ще бъде основата за разработване на прототип на портфейл, който може да се използва за изпитване в различни случаи на употреба.

Инструментариумът ще допълни законодателното предложение за надеждна и сигурна цифрова самоличност и е решаваща първа стъпка, която ще даде възможност за създаването на стабилна рамка за цифрова идентификация и удостоверяване на автентичността въз основа на общи стандарти в целия ЕС. Тя има за цел да гарантира високо равнище на доверие в цифровите трансакции в Европа. Държавите членки ще продължат да работят в тясно сътрудничество с Комисията за непрекъснатото актуализиране на инструментариума.

Изискванията и спецификациите, определени в инструментариума, не са задължителни за държавите членки, докато законодателното предложение относно европейския портфейл за цифрова самоличност не бъде прието от съзаконодателите.

В същото време Комисията подкрепя и широкомащабни пилотни проекти в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии с съфинансиране в размер до 50 милиона евро за справяне с високоприоритетни случаи на използване на портфейла, включително свидетелството за управление на мобилни превозни средства, електронното здравеопазване, плащанията и образователните/професионалните квалификации. Очаква се пилотните проекти да започнат през първата половина на 2023 г.

Европейският портфейл за цифрова самоличност ще осигури сигурен и удобен начин за европейските граждани и предприятия да се идентифицират, когато това е необходимо за достъп до цифрови услуги, чрез щракване на бутон на техния телефон. Те ще могат да съхраняват и използват по сигурен начин данни за всички видове услуги, като например проверка на летището, наемане на автомобил, откриване на банкова сметка или при влизане в сметката им на големи онлайн платформи. Освен това портфейлът на EUDI ще позволи на гражданите да съхраняват удостоверения, като например мобилно свидетелство за управление на МПС, професионални свидетелства, електронно здравеопазване или образователни удостоверения.

Повече информация