Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Четирима нови членове се присъединяват към Европейската зелена цифрова коалиция

Комисията приветства новите членове на Европейската зелена цифрова коалиция по време на проявата „Водеща роля на цифровото десетилетие“.

Европейската зелена цифрова коалиция (EGDC) е група от дружества в областта на ИКТ, които се ангажират да подкрепят екологичната и цифровата трансформация на ЕС. Коалицията беше създадена в Деня на цифровите технологии през 2021 г. от 26 изпълнителни директори, които се събраха, за да подпишат декларация в подкрепа на конкретни действия, за да се гарантира, че трансформацията на зелената цифровизация е положителна сила в борбата с изменението на климата

На 1 юни 2021 г. четирима нови членове се присъединиха към EGDC, като поеха ангажимент да спомогнат за постигането на устойчиво цифрово бъдеще. Изпълнителните директори, които са подписали декларацията, са: 

Google, Matt Brittin, председател на EMEA Business and Operations

KPN, Joost Farwerck, главен изпълнителен директор

Siemens, Roland Busch, главен изпълнителен директор

Uber, Dara Khosrowshahi, главен изпълнителен директор 

Четирите нови дружества ще се присъединят към 26-те учредители, за да започнат работа по ангажиментите в декларацията. Те включват определяне на приоритетни сектори за EGDC и консолидиране на съществуващите знания при оценката на екологичния принос на цифровизацията. Те ще бъдат подкрепени от пилотен проект на Европейския парламент.

Поканата за участие в търг за пилотния проект на Европейския парламент, който ще подпомогне работата на Европейския комитет по наркотиците и престъпността, беше открита на 28 май 2021 г. Проектът ще насърчава участието на експерти от академичните среди и НПО, представители на местните органи и участници от приоритетни сектори като енергетика, транспорт, строителство, селско стопанство и производство. В този контекст оферентът ще организира консултация и ще координира разпространението на резултатите в целия ЕС. През 2022 г. ще последва проява на високо равнище, включително церемония по връчване на „зелената цифрова награда“. 

EGDC ще играе решаваща роля, за да помогне на Европа да постигне целите си в Европейския зелен пакт, както и целите за цифровото десетилетие. По-специално целта за устойчива цифрова инфраструктура и цифровият принцип за достъп до цифрови системи и устройства, които опазват околната среда.