Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

22 проекта за киберсигурност, избрани да получат 10,9 млн. евро

Операторите на основни услуги (OES), националните органи за сертифициране на киберсигурността (NCCA) и националните компетентни органи (НКО) за киберсигурност са сред избраните кандидати, които ще получат финансиране в размер на 11 милиона евро по поканата за киберсигурност по Механизма за свързване на Европа. Европейският съюз подкрепя 22 проекта в 18 държави с цел развитие на способностите на различни участници в киберсигурността в 18 държави.

    система, която е била хакната

iStock Getty Images Plus

Националните органи за акредитация и органите за оценка на съответствието получават подкрепа за първи път. 

Бенефициерите ще получат необходимите инструменти и умения, за да спазят изискванията, определени в Директивата за МИС и Акта за киберсигурността, и ще участват в дейности за ефективно сътрудничество на равнище ЕС. 

Съответните споразумения за отпускане на безвъзмездни средства ще бъдат подписани до третото тримесечие на 3 2021 г. и се очаква новите проекти да започнат преди края на годината.

                                            
Интересни факти за този призив:

  • Един проект ще създаде Център за обмен и анализ на информация (ISAC) в енергийния сектор
  • Пристанищните власти, университет и субекти от сектори като здравеопазване, енергетика, финанси, водоснабдяване, въздушен и автомобилен транспорт получават финансиране като оператори на основни услуги (OES).

 

Предложения, избрани по цел Брой на предложенията
Подкрепа за операторите на основни услуги (OES), национални компетентни органи и обмен и анализ на информация 12
Подкрепа за съвместна готовност, споделена ситуационна осведоменост и координирана реакция при инциденти, свързани с киберсигурността 4
Подкрепа за сътрудничеството и изграждането на капацитет за сертифициране на киберсигурността 6
Голямо Общо 22

 

Киберсигурност в рамките на МСЕ далекосъобщения

Общо ЕС е инвестирал 47,4 милиона евро в укрепване на киберсигурността чрез МСЕ. 
Скоро в рамките на програмата „Цифрова Европа“ ще бъдат отправени и покани за представяне на предложения за киберсигурност.
 

Съдържание по темата

Обща картина

Политики в областта на киберсигурността

Европейският съюз работи на различни фронтове за насърчаване на киберустойчивостта, защита на комуникацията и данните ни и гарантиране на сигурността на онлайн обществото и икономиката.

Вижте също

Акт на ЕС за киберсигурността

С Акта за киберсигурността се укрепва Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и се създава рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги.