Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

22 cybersäkerhetsprojekt som valts ut för att få 10,9 miljoner euro

Operatörer av väsentliga tjänster (OES), nationella cybersäkerhetscertifieringsmyndigheter och nationella behöriga myndigheter för cybersäkerhet hör till de utvalda sökande som kommer att få 11 miljoner euro i finansiering från ansökningsomgången för cybersäkerhet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa 2020. Europeiska unionen stöder 22 projekt i 18 länder i syfte att utveckla kapaciteten hos en rad olika cybersäkerhetsaktörer i 18 länder.

    system som har hackats

iStock Getty Images Plus

Nationella ackrediteringsorgan och organ för bedömning av överensstämmelse får för första gången stöd. 

Stödmottagarna kommer att få de verktyg och den kompetens som krävs för att uppfylla kraven i nät- och informationssäkerhetsdirektivet och cybersäkerhetsakten och kommer också att bedriva verksamhet för att samarbeta effektivt på EU-nivå. 

De relaterade bidragsavtalen kommer att undertecknas senast tredje kvartalet 3 2021 och de nya projekten förväntas inledas före årets slut.

                                            
Några intressanta fakta om denna utlysning:

  • Ett projekt kommer att inrätta ett centrum för informationsutbyte och analys (ISAC) inom energisektorn.
  • Hamnmyndigheter, universitet och enheter från sektorer som hälso-, energi-, finans-, vattenförsörjnings-, luft- och vägtransporter får finansiering som operatörer av viktiga tjänster (OES).

 

Förslag som valts ut efter mål Antal förslag
Stöd till operatörer av grundläggande tjänster (OES), nationella behöriga myndigheter samt informationsutbyte och analys 12
Stöd till gemensam beredskap, gemensam situationsmedvetenhet och samordnade insatser vid cybersäkerhetsincidenter 4
Stöd till samarbete och kapacitetsuppbyggnad för cybersäkerhetscertifiering 6
Totalsumma 22

 

Cybersäkerhet inom FSE Telecom

Totalt har EU investerat 47,4 miljoner euro i att stärka cybersäkerheten genom FSE. 
Inom kort kommer ytterligare ansökningsomgångar för cybersäkerhet att inledas inom ramen för programmet för ett digitalt Europa.
 

Läs mer

Översikt

Cybersäkerhetspolitik

Europeiska unionen arbetar på olika fronter för att främja cyberresiliens, skydda vår kommunikation och våra data och skydda samhället och ekonomin på nätet.

Se också

EU:s rättsakt om it-solidaritet

EU:s rättsakt om it-solidaritet kommer att förbättra beredskapen, upptäckten och hanteringen av cybersäkerhetsincidenter i hela EU.

EU:s cybersäkerhetsakt

Cybersäkerhetsakten stärker EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och fastställer en ram för cybersäkerhetscertifiering för produkter och tjänster.