Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

България в индекса „Цифрова икономика и общество“

Тук ще намерите най-актуалния анализ и данни за дигитализацията в България, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    флаг на България

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на България в DESI, показващ класиране от 26 и резултат 37,7

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Докладът на Европейския доклад за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR) съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на цифровизацията, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

EDPR профил на България: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (BG) EDPR телекомуникационни информационни фишове: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

България се нарежда на 27-о място в Индекса за дигитална икономика и общество (DESI) 2017. България отбеляза напредък в подобряването на широколентовата си инфраструктура и в развитието на отворените данни. Въпреки това ниските резултати в областта на цифровите умения, цифровизацията на бизнеса и на обществените услуги действат като спирачка за по-нататъшното развитие на цифровата икономика и общество в България.

Профил на България: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или резюме за изтегляне PDF (BG)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на страната като PDF (EN); резюме pdf (BG)

Изтеглете основните показатели на страната като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (BG)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Related Content

Big Picture

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

See Also