Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

България в индекса за дигитална икономика и общество

Тук ще намерите най-новите анализи и данни за дигитализацията в България, обхващащи теми като свързаност, дигитални умения, електронно управление и др.

    Знаме на България

От 2014 г. насам Европейската комисия наблюдава напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии чрез докладите на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Считано от 2023 г. и в съответствие с програмата за политиката в областта на цифровото десетилетие за 2030 г., DESI вече е интегрирана в доклада за състоянието на цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. Можете също така конкретно да се обърнете към докладите по държави.

Публикации за 2022 г.

Графичен преглед на България в DESI, показващ класация от 26 и 37.7

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Докладът на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR) съчетава количествените данни от DESI (Индекс за цифровата икономика и обществото) със специфични за всяка държава информация за политиките, което ни позволява да следим напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на цифровизацията, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнището на ЕС.

Профил на EDPR в България: Изтеглете PDF (EN) или Изтеглете PDF (BG) Телекомуникационниинформационни
фишове на EDPR: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс на цифровата икономика и обществото за 2017 г.

България се нарежда на 27-мо място в индекса за цифрова икономика и общество (DESI) за 2017 г. България отбеляза напредък в подобряването на своята широколентова инфраструктура и в развитието на отворените данни. Въпреки това ниските резултати в областта на цифровите умения, цифровизацията на бизнеса и на обществените услуги действат като спирачка за по-нататъшното развитие на цифровата икономика и общество в България.

Деси профил на България: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или изтегляне на резюме PDF (BG)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на държавата като pdf (EN); резюме pdf (BG)

Изтегляне на основните показатели на държавата като представяне на Power Point (EN)

Изтеглете доклада по държави за Европейския доклад за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (BG)

Изтеглете информационните фишове в областта на далекосъобщенията на EDPR като pdf (EN)

*Докладът на EDPR съчетава количествените данни от DESI (Индекс за цифровата икономика и обществото) със специфични за всяка държава политически прозрения, което ни позволява да следим напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на цифровизацията, и осигуряваме важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнището на ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Резултати на държавите в областта на цифровизацията

В докладите по държави за цифровото десетилетие на 2023 г. се очертава как всяка държава членка прави по отношение на кардиналните точки на цифровото десетилетие: Цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и цифровизация на обществените услуги.

Вижте също