Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akční plán 5G

Akční plán pro 5G je strategickou iniciativou, která učiní 5G realitou pro všechny občany a podniky v celé EU.

    City scape s překrytím 5G síťových připojení

© Getty Images - onlyyouqj

Velmi vysokokapacitní sítě, jako je 5G, budou pro Evropu klíčovým přínosem pro konkurenceschopnost na globálním trhu, přičemž celosvětové příjmy mobilních operátorů v oblasti 5G dosáhnou do roku 2025 ročně 225 miliard EUR.

V září 2016 zahájila Komise plán na posílení úsilí EU o zavádění infrastruktur a služeb 5G v celé Evropě. Akční plán stanoví jasný plán veřejných a soukromých investic do infrastruktury 5G v EU. 

Za tímto účelem Komise navrhuje tato opatření:

  • sladit plány a priority koordinovaného zavádění 5G ve všech členských státech EU, zaměřit se na včasné zavedení sítě do roku 2018 a posunout se k rozsáhlému komerčnímu zavádění nejpozději do konce roku 2020;
  • zpřístupnit prozatímní pásma spektra pro 5G před Světovou radiokomunikační konferencí v roce 2019 (WRC-19), která budou co nejrychleji doplněna o další pásma, a usilovat o doporučený přístup ke schvalování specifických pásem spektra 5G nad 6GHz;
  • podporovat včasné zavádění ve velkých městských oblastech a podél hlavních dopravních tras;
  • podporovat celoevropské vícestranné zkoušky jako katalyzátory pro přeměnu technologických inovací na plnohodnotná obchodní řešení;
  • usnadnit provádění odvětvového rizikového fondu na podporu inovací založených na 5G;
  • sjednotit přední aktéry v úsilí o prosazování globálních standardů.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru EU 5G (5G-PPP) postavilo Evropu do popředí současné výzkumné fáze ve srovnání s ostatními regiony. Výsledky výzkumu jsou nyní zdrojem globálního procesu normalizace a jsou využívány k přípravě prvních rozsáhlých zkoušek a demonstrací v Evropě ve spolupráci s několika klíčovými odvětvími. Akční plán 5G bude těžit z těchto počátečních úspěchů výzkumu.

Regulační rámec

Nový evropský kodex pro elektronické komunikace a akční plán 5G úzce souvisejí: oba jsou zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Budou podporovat zavádění a zavádění sítí 5G, zejména pokud jde o včasné přidělení a dostupnost rádiového spektra, příznivější podmínky pro zavádění malých buněk nebo odvětvové otázky bránící zavádění konkrétních služeb, investiční pobídky a příznivé rámcové podmínky, zatímco nedávno přijatá pravidla pro otevřený internet poskytují právní jistotu, pokud jde o zavádění aplikací 5G.

Použití 5G

5G umožní:

  • průmyslová transformace prostřednictvím bezdrátových širokopásmových služeb poskytovaných při gigabitových rychlostech. 5G by mělo nabízet datová připojení výrazně vyšší než 10 gigabitů za sekundu, latenci nižší než 5 milisekund a schopnost využívat dostupné bezdrátové zdroje (od Wi-Fi po 4G) a zvládnout miliony připojených zařízení současně;
  • podpora nových typů aplikací propojujících zařízení a objekty (internet věcí) a všestrannost prostřednictvím softwarové virtualizace umožňující inovativní obchodní modely ve více odvětvích (např. doprava, zdravotnictví, výroba, logistika, energetika, média a zábava).

Otevírá vyhlídky na nové všudypřítomné mobilní virtuální služby, které jsou důležité pro ekonomiku a společnost, od virtuální reality pro vzdálenou spolupráci po on-line sledování zdraví nebo propojené automobily, případně dodávky dronů nebo automatizované řízení.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise představuje nové iniciativy pro digitální infrastrukturu zítřka

Komise předložila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství závisí na těchto pokročilých infrastrukturách a službách digitálních sítí, neboť rychlá, bezpečná a rozšířená konektivita má zásadní význam pro zavádění technologií, které nás přivedou do světa zítřka: telemedicína, automatizované řízení, prediktivní údržba budov nebo přesné zemědělství.

Související obsah

Souvislosti

5G

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

Viz také

5G Výzkum a standardy

Evropská komise spolupracuje s průmyslem v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru 5G jako výzkumného a inovačního nástroje pro strukturování a řízení evropského výzkumu 5G.

5G a elektromagnetická pole

Evropský kodex elektronické komunikace hraje klíčovou úlohu při zajišťování konzistentních podmínek zavádění sítí 5G při současné ochraně veřejného zdraví.

5G observatoř

Evropské středisko pro sledování 5G umožňuje EU posoudit pokrok v provádění akčního plánu pro 5G a přijmout opatření k jeho plnému provedení.

Propojená a automatizovaná mobilita

Propojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnou příležitost k tomu, aby naše dopravní systémy byly bezpečnější, čistší, efektivnější a uživatelsky přívětivější.

Přeshraniční koridory 5G

Země EU a průmysl spolupracují na přípravě rozsáhlého zavádění koridorů 5G pro propojenou a automatizovanou mobilitu na evropských dopravních cestách.