Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

© Evropská komise

5G pro Evropu: od pevných a mobilních po dopravní koridory a areály

fix-empty

5G poskytuje prakticky univerzální, ultravysokou šířku pásma a nízkou latenci „připojení“ nejen jednotlivým uživatelům, ale i připojeným objektům. Očekává se, že bude sloužit široké škále aplikací a odvětví, včetně profesionálních použití. Například propojená automatizovaná mobilita, elektronické zdravotnictví, hospodaření s energií, případně bezpečnostní aplikace a další.

5G bude také klíčovým faktorem umožňujícím systémy umělé inteligence, neboť bude poskytovat sběr a analýzu dat v reálném čase. Zároveň přinese cloud do nového rozměru tím, že umožní distribuci počítačů a úložišť, jako je edge cloud a mobilní edge computing, v celé infrastruktuře,

Evropa utvářela vizi 5G

Evropská komise brzy určila příležitosti pro 5G a v roce 2013 navázala partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti 5G (5G-PPP) s cílem urychlit výzkum a inovace v oblasti technologií 5G. Evropská komise přislíbila veřejné financování ve výši více než 700 milionů EUR prostřednictvím programu Horizont 2020 na podporu této činnosti.

Tyto činnosti jsou doprovázeny mezinárodním plánem na zajištění celosvětového konsensu na základě 5G. Investice EU do výzkumu a norem 5G jsou nezbytné pro podporu objemu dopravy, který se očekává do roku 2025. Investice EU rovněž podpoří sítě a internetové architektury v nově vznikajících oblastech, jako je komunikace mezi stroji (M2M) a internet věcí (IoT). 

V roce 2016 přijala Komise akční plán 5G pro Evropu s cílem zajistit včasné zavedení infrastruktury 5G v celé Evropě. Cílem akčního plánu bylo zahájit zavádění služeb 5G ve všech členských státech EU nejpozději do konce roku 2020. V návaznosti na to navrhuje rychlé rozšíření s cílem zajistit do roku 2025 nepřerušované pokrytí sítí 5G v městských oblastech a podél hlavních dopravních tras.

Digitální kompas: Evropský způsob digitálního desetiletí přijatý v roce 2021 stanoví dodatečný cíl pro všechny obydlené oblasti pomocí sítí 5G do roku 2030.

Za účelem sledování pokroku dosaženého v rámci akčního plánu 5G a strategie digitální dekády podporuje Komise Evropské středisko pro sledování 5G. Středisko je monitorovacím nástrojem, který pokrývá významný vývoj na trhu v Evropě v globálním kontextu. Podává rovněž zprávy o přípravných opatřeních přijatých členskými státy, jako jsou aukce spektra a vnitrostátní strategie 5G.

Zavádění sítí 5G úzce závisí na přístupu k rádiovému spektru, což je základ bezdrátových technologií. Vzhledem k nárůstu počtu připojených zařízení a jejich využívání je třeba v celé Evropě harmonizovat zdroje spektra a jejich využívání, aby byla umožněna přeshraniční interoperabilita infrastruktury. To je základ pro širokou škálu služeb poskytovaných s 5G pro spotřebitele, jako jsou nové aplikace pro chytré telefony a profesionální služby pro různá průmyslová odvětví.

Více než 5G, směrem k 6G

Technologie a standardy 5G se budou vyvíjet v příštích několika letech jako pokrok v zavádění. Výzkumné a inovační iniciativy týkající se technologií 6G nyní začínají po celém světě, přičemž první produkty a infrastruktury se očekávají na konci tohoto desetiletí.

6G systémy nás přesunou z gigabitových na Terabitové kapacity a submilisekundovou odezvu. To umožní nové aplikace, jako je automatizace v reálném čase nebo snímání rozšířené reality („Internet smyslů“), shromažďování dat pro digitální dvojče fyzického světa.

V Evropě byl v rámci partnerství 5G-PPP zahájen první soubor projektů 6G v hodnotě 60 milionů EUR. Vlajková loď Hexa-X vyvíjí první systémový koncept 6G doplněný o 8 projektů zkoumajících specifické technologie pro 6G.

Evropská komise přijala svůj legislativní návrh strategického evropského partnerství v oblasti inteligentních sítí a služeb jako společného podniku v únoru 2021, který vstoupil v platnost dne 30. listopadu2021Nařízenízahrnuje veřejnou investici do výzkumu a inovací ve výši 900 milionů EUR v období 2021–2027.

V prosinci přijal nově vytvořený společný podnik pro inteligentní sítě a služby pro 6G svůj první pracovní program na období 2021–2022 s vyčleněným veřejným financováním ve výši přibližně 240 milionů EUR. Společný podnik SNS uspořádal svou spouštěcí akci „Na cestě k 6G“ na Mobile World Congress 2022 v Barceloně dne 1. března 2022.

Společný podnik koordinuje výzkumné činnosti v oblasti technologií 6G v rámci programu Horizont Evropa, jakož i iniciativy zavádění sítí 5G v rámci Nástroje pro propojení Evropy Digitální a další programy.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Konektivita

Cílem EU je, aby Evropa byla do roku 2030 nejpropojenějším kontinentem.

Hlubší pohled

5G Výzkum a standardy

Evropská komise spolupracuje s průmyslem v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru 5G jako výzkumného a inovačního nástroje pro strukturování a řízení evropského výzkumu 5G.

5G a elektromagnetická pole

Evropský kodex elektronické komunikace hraje klíčovou úlohu při zajišťování konzistentních podmínek zavádění sítí 5G při současné ochraně veřejného zdraví.

5G observatoř

Evropské středisko pro sledování 5G umožňuje EU posoudit pokrok v provádění akčního plánu pro 5G a přijmout opatření k jeho plnému provedení.

Akční plán 5G

Akční plán pro 5G je strategickou iniciativou, která učiní 5G realitou pro všechny občany a podniky v celé EU.

Propojená a automatizovaná mobilita

Propojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnou příležitost k tomu, aby naše dopravní systémy byly bezpečnější, čistší, efektivnější a uživatelsky přívětivější.

5G přeshraniční koridory

Země a průmysl EU spolupracují na přípravě rozsáhlého zavádění koridorů 5G pro propojenou a automatizovanou mobilitu na evropských dopravních trasách.

Viz také

Otevřít internet

Pravidla EU zakotvují zásadu otevřeného přístupu k internetu: s internetovým provozem se zachází bez diskriminace, blokování, škrcení nebo stanovování priorit.

Kodex EU pro elektronické komunikace

Politika EU v oblasti elektronických komunikací zlepšuje hospodářskou soutěž, podporuje inovace a posiluje práva spotřebitelů v rámci jednotného evropského trhu.

Konektivita Toolbox

Sada nástrojů pro připojení nabízí vodítko pro zavádění optických sítí a sítí 5G. Tyto sítě nabízejí významné ekonomické příležitosti.

Rádiové spektrum: základ bezdrátové komunikace

Bezdrátová komunikace prostřednictvím veřejných nebo soukromých sítí využívá k přenosu informací rádiové spektrum, tj. rozsah rádiových vln. Taková komunikace může být mezi lidmi, lidmi a stroji nebo systémy („věci“ obecnější) nebo mezi věcmi. V této souvislosti je rádiové...

112: Číslo nouzového stavu EU

Potřebujete pomoc? Číslo 112 je vaše život zachraňující číslo! 112 je evropské tísňové telefonní číslo, které je k dispozici všude v EU zdarma.