Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

© Evropská komise

5G pro Evropu: od pevných a mobilních až po dopravní koridory a kampusy

fix-empty

5G poskytuje prakticky univerzální, ultra-vysokou šířku pásma a nízkou latenci „připojení“ nejen pro jednotlivé uživatele, ale také pro připojené objekty. Očekává se, že bude sloužit široké škále aplikací a odvětví, včetně profesionálního použití. Například propojená automatizovaná mobilita, elektronické zdravotnictví, hospodaření s energií, případně bezpečnostní aplikace a další.

5G bude také klíčovým faktorem umožňujícím systémy umělé inteligence, neboť bude poskytovat sběr a analýzu údajů v reálném čase. Zároveň přinese cloud do nového rozměru tím, že umožní distribuci výpočetní techniky a úložiště, jako je edge cloud, a mobilní edge computing v celé infrastruktuře,

Evropa formuje vizi 5G

Evropská komise včas identifikovala možnosti 5G a v roce 2013 vytvořila partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti 5G (5G-PPP) s cílem urychlit výzkum a inovace v oblasti technologií 5G. Evropská komise vyčlenila na podporu této činnosti veřejné financování ve výši více než 700 milionů EUR prostřednictvím programu Horizont 2020.

Tyto činnosti jsou doprovázeny mezinárodním plánem na zajištění celosvětového konsenzu na základě 5G. Investice EU do výzkumu a norem 5G jsou nezbytné pro podporu objemu dopravy, který se očekává do roku 2025. Investice EU rovněž podpoří sítě a internetové architektury v nově vznikajících oblastech, jako je komunikace mezi stroji (M2M) a internet věcí (IoT). 

V roce 2016 přijala Komise akční plán pro 5G pro Evropu s cílem zajistit včasné zavedení infrastruktury 5G v celé Evropě. Cílem akčního plánu bylo zahájit spuštění služeb 5G ve všech členských státech EU nejpozději do konce roku 2020. V návaznosti na to navrhuje rychlý nárůst s cílem zajistit nepřetržité pokrytí sítí 5G v městských oblastech a podél hlavních dopravních tras do roku 2025.

Digitální kompas: Evropský způsob pro digitální dekádu přijatý v roce 2021 stanoví dodatečný cíl pro pokrytí všech obydlených oblastí pomocí sítí 5G do roku 2030.

Za účelem sledování pokroku akčního plánu 5G a strategie digitální dekády podporuje Komise Evropskou observatoř 5G. Středisko je monitorovacím nástrojem, který pokrývá významný vývoj na trhu v Evropě v globálním kontextu. Podává rovněž zprávy o přípravných opatřeních přijatých členskými státy, jako jsou aukce spektra a vnitrostátní strategie 5G.

Zavádění sítí 5G úzce závisí na přístupu k rádiovému spektru, které je základem bezdrátových technologií. Vzhledem k tomu, že počet připojených zařízení a jejich využívání roste, musí být zdroje spektra a jejich využívání harmonizovány v celé Evropě, aby byla umožněna přeshraniční interoperabilita infrastruktury. To je základ pro širokou škálu služeb poskytovaných s 5G pro spotřebitele, jako jsou nové aplikace pro chytré telefony, a profesionální služby pro různá průmyslová odvětví.

Nad rámec 5G, směrem k 6G

Technologie a standardy 5G se budou v příštích několika letech rychle vyvíjet s postupným zaváděním. Po celém světě se nyní objevují iniciativy v oblasti výzkumu a inovací související s technologiemi 6G, přičemž se očekává, že do konce tohoto desetiletí budou vyvinuty první produkty a infrastruktury.

6G systémy umožní přechod z gigabitových kapacit na Terabit a dobu odezvy submilisekund. To umožní nové aplikace, jako je automatizace v reálném čase nebo rozšířené snímání reality (Internet smyslů). Rovněž zpřístupní data, aby usnadnila vytvoření digitálního dvojče fyzického světa.

Na podporu tohoto posunu zřídilonařízení Rady 2021/2085společný podnik pro inteligentnísítě a služby jako právní a financující subjekt a stanovilo ambiciózní rozpočet EU ve výši 900 milionů EUR na období 2021–2027, který má odpovídat odvětví. Zahajovací akce „Na cestě k 6G“se konala na Mobile World Congress 2022 v Barceloně v březnu 2022.

Dvěma hlavními misemi společného podniku SNS jsou:

  1. podporovat technologickou suverenitu Evropy v oblasti 6G prováděním souvisejícího výzkumu a inovací;
  2. posílit zavádění sítí 5G v celé Evropě rozvojem hlavních digitálních trhů a umožněním digitální a ekologické transformace hospodářství a společnosti.  

V návaznosti naprvní souborprojektů 6G v hodnotě 60 milionů EUR včetněstěžejní iniciativy společnosti Hexa-X přijal společný podnik SNS svůj první pracovní program prointeligentní sítě a služby pro výzkum a inovace na období 2021–2022 s vyčleněným veřejným financováním ve výši přibližně 250 milionů EUR. V návaznosti na první výzvu k předkládání návrhů bylo v lednu 2023 zahájeno 35 projektů SNS.

Následně byla v rámcipracovního programu pro výzkum a inovace v oblasti výzkumu a inovací na období 2023–2024vyhlášena druhá skupina výzevNově vybrané projekty mají být zahájeny v roce 2024 a v roce 2025.

Více informací o výzvě k předkládání návrhů a možnostech financování inteligentních sítí a služeb

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise představuje nové iniciativy pro digitální infrastrukturu zítřka

Komise předložila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství závisí na těchto pokročilých infrastrukturách a službách digitálních sítí, neboť rychlá, bezpečná a rozšířená konektivita má zásadní význam pro zavádění technologií, které nás přivedou do světa zítřka: telemedicína, automatizované řízení, prediktivní údržba budov nebo přesné zemědělství.

Související obsah

Souvislosti

Konektivita

Cílem EU je, aby se Evropa do roku 2030 stala nejvíce propojeným kontinentem.

Hlubší pohled

5G Výzkum a standardy

Evropská komise spolupracuje s průmyslem v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru 5G jako výzkumného a inovačního nástroje pro strukturování a řízení evropského výzkumu 5G.

5G a elektromagnetická pole

Evropský kodex elektronické komunikace hraje klíčovou úlohu při zajišťování konzistentních podmínek zavádění sítí 5G při současné ochraně veřejného zdraví.

5G observatoř

Evropské středisko pro sledování 5G umožňuje EU posoudit pokrok v provádění akčního plánu pro 5G a přijmout opatření k jeho plnému provedení.

Akční plán 5G

Akční plán pro 5G je strategickou iniciativou, která učiní 5G realitou pro všechny občany a podniky v celé EU.

Propojená a automatizovaná mobilita

Propojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnou příležitost k tomu, aby naše dopravní systémy byly bezpečnější, čistší, efektivnější a uživatelsky přívětivější.

Přeshraniční koridory 5G

Země EU a průmysl spolupracují na přípravě rozsáhlého zavádění koridorů 5G pro propojenou a automatizovanou mobilitu na evropských dopravních cestách.

Viz také

Otevřít internet

Pravidla EU zakotvují zásadu otevřeného přístupu k internetu: s internetovým provozem se zachází bez diskriminace, blokování, škrcení nebo stanovování priorit.

Kodex EU pro elektronické komunikace

Politika EU v oblasti elektronických komunikací zlepšuje hospodářskou soutěž, podporuje inovace a posiluje práva spotřebitelů v rámci jednotného evropského trhu.

Konektivita Toolbox

Sada nástrojů pro připojení nabízí vodítko pro zavádění optických sítí a sítí 5G. Tyto sítě nabízejí významné ekonomické příležitosti.

Rádiové spektrum: základ bezdrátové komunikace

Bezdrátová komunikace prostřednictvím veřejných nebo soukromých sítí využívá k přenosu informací rádiové spektrum, tj. rozsah rádiových vln. Taková komunikace může být mezi lidmi, lidmi a stroji nebo systémy („věci“ obecnější) nebo mezi věcmi. V této souvislosti je rádiové...

112: Číslo nouzového stavu EU

Potřebujete pomoc? Číslo 112 je vaše život zachraňující číslo! 112 je evropské tísňové telefonní číslo, které je k dispozici všude v EU zdarma.