Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

    Linnamaastik 5G võrguühenduste ülekattega

© Getty Images - onlyyouqj

Väga suure läbilaskevõimega võrgud, nagu 5G, on Euroopa jaoks oluline vahend, et konkureerida ülemaailmsel turul, kusjuures mobiilsideoperaatorite ülemaailmsed 5G tulud peaksid 2025. aastaks ulatuma 225 miljardi euroni aastas.

Komisjon käivitas 2016. aasta septembris kava, et suurendada ELi jõupingutusi 5G-taristute ja -teenuste kasutuselevõtuks kogu Euroopas. Tegevuskavas on esitatud ELi 5G taristusse tehtavate avaliku ja erasektori investeeringute selge tegevuskava. 

Selle saavutamiseks teeb komisjon ettepaneku järgmiste meetmete kohta:

  • ühtlustada 5G koordineeritud kasutuselevõtu tegevuskavad ja prioriteedid kõigis ELi liikmesriikides, seades eesmärgiks võrgu varase kasutuselevõtu 2018. aastaks ja liikudes hiljemalt 2020. aasta lõpuks suuremahulise kaubandusliku kasutuselevõtu suunas;
  • tegema enne 2019. aasta ülemaailmset raadiosidekonverentsi (WRC-19) kättesaadavaks ajutised sagedusalad 5G jaoks, mida täiendatakse võimalikult kiiresti täiendavate sagedusaladega, ning töötama välja soovitatud lähenemisviisi konkreetsete üle 6 GHz sagedusribade jaoks loa andmiseks;
  • edendada varajast kasutuselevõttu suuremates linnapiirkondades ja piki peamisi transporditeid;
  • edendada üleeuroopalisi mitme sidusrühmaga katseid katalüsaatoritena, et muuta tehnoloogiline innovatsioon ärilahendusteks;
  • hõlbustada tööstuse juhitud riskikapitalifondi rakendamist 5G-põhise innovatsiooni toetamiseks;
  • ühendada juhtivad osalejad ülemaailmsete standardite edendamise nimel tehtavas töös.

ELi 5G avaliku ja erasektori partnerlus (5G-PPP) on asetanud Euroopa võrreldes teiste piirkondadega selgelt praeguses uurimisetapis esirinnas. Teadusuuringute tulemused toetavad nüüd ülemaailmset standardimisprotsessi ja neid kasutatakse koostöös mitme olulise sektoriga esimeste suuremahuliste katsete ja näidisprojektide ettevalmistamiseks Euroopas. 5G tegevuskava võimendab neid esialgseid uurimistulemusi.

Reguleeriv raamistik

Uus Euroopa elektroonilise side seadustik ja 5G tegevuskava on omavahel tihedalt seotud: mõlema eesmärk on edendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Mõlemad toetavad 5G-võrkude kasutuselevõttu ja kasutuselevõttu, eelkõige seoses raadiospektri õigeaegse eraldamise ja kättesaadavusega, soodsamate tingimustega väikeste elementide kasutuselevõtuks või sektoripõhiste probleemidega, mis takistavad konkreetsete teenuste kasutuselevõttu, investeerimisstiimulid ja soodsad raamtingimused, samal ajal kui hiljuti vastu võetud avatud internetti käsitlevad eeskirjad pakuvad õiguskindlust 5G-rakenduste kasutuselevõtu suhtes.

5G kasutamine

5G võimaldab:

  • tööstuse ümberkujundamine gigabitikiirusel osutatavate traadita lairibateenuste kaudu. 5G peaks pakkuma andmesideühendusi üle 10 gigabiti sekundis, latentsusaeg alla 5 millisekundi ja võime kasutada olemasolevaid traadita ressursse (Wi-Fi-st 4G-ni) ja käsitseda miljoneid ühendatud seadmeid samaaegselt);
  • seadmeid ja objekte ühendavate uut tüüpi rakenduste (asjade internet) ja mitmekülgsuse toetamine tarkvara virtualiseerimise kaudu, mis võimaldab innovaatilisi ärimudeleid mitmes sektoris (nt transport, tervishoid, tootmine, logistika, energeetika, meedia ja meelelahutus).

See avab väljavaated uutele ulatuslikele virtuaalsetele mobiilsetele teenustele, mis on olulised majanduse ja ühiskonna jaoks, ulatudes virtuaalsest reaalsusest kaugkoostöö jaoks kuni tervise jälgimise või ühendatud autodeni internetis ning võib-olla ka droonide kohaletoimetamise või automatiseeritud juhtimiseni.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

Vaata lisaks

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil 5G kasutuselevõtule uued strateegilised eesmärgid, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.