Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Δημοσίευση

Η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη για το μελλοντικό οικοσύστημα παροχής 5G στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τις τάσεις της αγοράς 5G και τις εύλογες εξελίξεις της αγοράς προμήθειας 5G με ορίζοντα το 2030.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

Η μελέτη εξετάζει τέσσερα πιθανά σενάρια, τα οποία βασίζονται σε παράγοντες όπως η εξελισσόμενη τεχνολογία, η ετοιμότητα των προτύπων και οι πρωτοβουλίες διαχωρισμού του Δικτύου Ραδιοπρόσβασης (RAN). Οι οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις αναλύονται για κάθε σενάριο, καλύπτοντας τις βασικές ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων μερών.

Η σημασία των υποδομών 5G, η ταχεία ανάπτυξή τους, οι τεχνολογικές δυνατότητες και η ηγετική θέση της Ευρώπης στην πλευρά της προσφοράς των υποδομών 5G έχουν επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες πρωτοβουλίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το σχέδιο δράσης 5G για την Ευρώπη στις ανακοινώσεις και η ασφαλής εγκατάσταση του 5G στην ΕΕ: Εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ». Ωστόσο, παρόλο που η Ευρώπη φιλοξενεί 2 από τους 3 κύριους προμηθευτές εξοπλισμού και παγκοσμίως ηγετική θέση στις επενδύσεις σε δοκιμές 5G, οι συνολικές επενδύσεις σε εμπορικές υποδομές υστερούν σε σχέση με άλλες περιοχές. Επιπλέον, οι κάθετοι κλάδοι της Ευρώπης μόλις αρχίζουν να εντοπίζουν πολύτιμες επιχειρηματικές υποθέσεις 5G. Οι πάροχοι εξοπλισμού αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους, ενώ στην αγορά εμφανίζονται νέες αρχιτεκτονικές προσφορές, όπως τα ανοικτά δίκτυα ραδιοπρόσβασης (Open RAN).

Ως εκ τούτου, η μελέτη παρέχει ανάλυση των εύλογων εξελίξεων στην αγορά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών 5G με ορίζοντα το 2030. Η μελέτη προσδιορίζει τα ακόλουθα 4 σενάρια:

  1. Κατεστημένοι παίκτες που οδηγούν 5G: Σε αυτό το σενάριο, οι παραδοσιακοί πωλητές και οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων (MNO) διαμορφώνουν το οικοσύστημα που τροφοδοτείται από την αυξανόμενη ζήτηση για νέες υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές επιδόσεις. Ο εξοπλισμός από παρόχους που θεωρούνται «πωλητές υψηλού κινδύνου» χρησιμοποιείται μόνο σε μη ευαίσθητες περιοχές. Το περαιτέρω άνοιγμα των διεπαφών τονώνει νέους προμηθευτές εξοπλισμού, γεγονός που αποτελεί ευκαιρία για τους ΦΚΔ.
  2. Αργός ρυθμός 5G Roll-Out: Σε αυτό το σενάριο, ο ανταγωνισμός στην αγορά παραμένει ο ίδιος ή ακόμη και μειώνεται λόγω του αποκλεισμού των πωλητών λόγω γεωπολιτικών κινήτρων και/ή ανησυχιών για την ασφάλεια. Λόγω της χαμηλής υιοθέτησης περιπτώσεων χρήσης μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), το συνολικό μέγεθος της αγοράς 5G δεν επεκτείνεται στην Ευρώπη και η βραδεία ανάπτυξη του 5G δεν παρέχει ευκαιρίες για την κλιμάκωση νέων λύσεων από προμηθευτές βραχυπρόθεσμα.
  3. Ανοικτό RAN ως εναλλάκτης δεδομένων: Σε αυτό το σενάριο, το Open RAN αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην αλυσίδα εφοδιασμού 5G με την είσοδο νέων παραγόντων (κυρίως μη ευρωπαϊκών, ακόμη και με τη δυνατότητα των GAFAMs σε αυτό το τμήμα δικτύου) στην ευρωπαϊκή αγορά RAN. Σε αυτό το σενάριο, τα αποκεντρωμένα, αναλυτικά και πλήρως εικονικοποιημένα ανοικτά δίκτυα RAN μπορούν να εξυπηρετήσουν την Ευρώπη. Η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να τονωθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, κυρίως λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά και των νέων προμηθευτών στον τομέα του RAN.
  4. 5G για μεγάλη τεχνολογία: Σε αυτό το σενάριο, η εικονικοποίηση του δικτύου και ο διαχωρισμός λογισμικού και υλισμικού μεταβάλλουν το τοπίο όσον αφορά τον εξοπλισμό δικτύου, την εγκατάσταση και την παροχή υπηρεσιών μακροπρόθεσμα. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε αρχιτεκτονικές και διεπαφές ανοικτού RAN αποκτούν δυναμική και στην αγορά εισέρχονται νέοι σημαντικοί παράγοντες. Σε αυτό το σενάριο, οι ξένες εταιρείες μεγάλης τεχνολογίας αυξάνουν τη συνολική δεσπόζουσα θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς.

Οι οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις αναλύονται για κάθε σενάριο, καλύπτοντας τις βασικές ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τον ανταγωνισμό στην αγορά, το κόστος, την κυβερνοασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση και τα πρότυπα.

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιπτώσεων σεναρίου, η μελέτη προσδιορίζει επιλογές πολιτικής για τη διευκόλυνση της εξέλιξης ενός βιώσιμου οικοσυστήματος 5G στην Ευρώπη. Η δημιουργία βιώσιμου οικοσυστήματος παροχής 5G απαιτεί συνδυασμό μέτρων πολιτικής προσανατολισμένων στο σύστημα, τα οποία αποσκοπούν, αφενός, στον μετριασμό των κινδύνων των σεναρίων και, αφετέρου, στην αξιοποίηση των μακροπρόθεσμων ευκαιριών τους. Τα μέτρα πολιτικής θα πρέπει τελικά να συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων πρωταρχικών στόχων:

  • την ανάπτυξη ενός ανοικτού και ασφαλούς οικοσυστήματος 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας (MNO), των κατεστημένων και νέων ευρωπαίων προμηθευτών και παρόχων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων ανοικτού κώδικα, και των Ευρωπαίων χρηστών από κάθετες βιομηχανίες·
  • η ευρωπαϊκή ψηφιακή αυτονομία και η τεχνολογική κυριαρχία σε έναν στρατηγικό τομέα μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ νέων και παραδοσιακών προμηθευτών και μιας ισχυρής προσέγγισης για ανοικτές προδιαγραφές στο οικοσύστημα 5G.

Η μελέτη συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των διαφόρων πρωτοβουλιών σχετικά με τις ανοικτές και αναλυτικές αρχιτεκτονικές στην υποδομή του δικτύου και του αντικτύπου τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως τεχνικές ή γεωπολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα συμβάλουν ως στήριξη πολιτικής για το μέλλον, δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή να στοχεύσει καλύτερα την περαιτέρω δράση για την προώθηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος 5G.

Η έκθεση μπορεί να τηλεφορτωθεί παρακάτω στα αγγλικά και τα γαλλικά.

Συναφείς σύνδεσμοι

Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 5G

Παρατηρητήριο 5G

Σχέδιο δράσης 5G για την Ευρώπη

Ενημερωτικό δελτίο 5G

Προς το 5G

Τηλεφορτώσεις

Executive summary - EN
Τηλεφόρτωση 
Executive summary - FR
Τηλεφόρτωση 
Final report - EN
Τηλεφόρτωση