Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Commissie publiceert studie over toekomstig 5G-ecosysteem in Europa

De Europese Commissie heeft een studie gepubliceerd over de trends op de 5G-markt en de plausibele ontwikkelingen van de 5G-leveringsmarkt naar 2030.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

In de studie worden vier mogelijke scenario’s onderzocht, die worden aangestuurd door factoren zoals evoluerende technologie, paraatheid voor normen en initiatieven voor uitsplitsing van het Radiotoegangsnetwerk (RAN). Voor elk scenario worden de economische, technologische, milieu- en maatschappelijke effecten geanalyseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste punten van zorg van de Europese Commissie en belanghebbenden.

De Europese Commissie heeft in diverse initiatieven gewezen op het belang van 5G-infrastructuur, de snelle uitrol ervan, technologische capaciteiten en Europees leiderschap voor de aanbodzijde van 5G-infrastructuur. Het gaat onder meer om het 5G-actieplan voor Europa en de uitrol van beveiligde 5G in de EU: Uitvoering van het EU-instrumentarium”. Hoewel Europa 2 van de 3 grootste leveranciers van uitrusting en wereldleider op het gebied van 5G-proefinvesteringen herbergt, blijven de totale investeringen in commerciële infrastructuur achter bij andere regio’s. Bovendien beginnen de verticale industrieën in Europa nog maar net waardevolle 5G-businesscases te identificeren. Aanbieders van apparatuur staan voor uitdagingen om hun concurrentievermogen in stand te houden, terwijl er nieuwe architectonische aanbiedingen zoals open radiotoegangsnetwerken (Open RAN) op de markt ontstaan.

De studie bevat derhalve een analyse van de plausibele ontwikkelingen op de markt voor 5G-apparatuur en -diensten op basis van 2030. In de studie worden de volgende 4 scenario’s onderscheiden:

  1. Gevestigde spelers die de motor zijn van 5G: In dit scenario geven traditionele verkopers en mobiele-netwerkexploitanten (MNO’s) vorm aan het ecosysteem dat wordt aangewakkerd door de toenemende vraag naar nieuwe diensten die hoge prestaties vereisen. Apparatuur van aanbieders die als „verkopers met een hoog risico” worden beschouwd, wordt alleen in niet-gevoelige gebieden gebruikt. Verdere openstelling van interfaces stimuleert nieuwe leveranciers van apparatuur, wat een kans is voor MNO’s.
  2. Traag tempo van 5G Roll-Out: In dit scenario blijft de concurrentie op de markt gelijk of neemt deze zelfs af als gevolg van de uitsluiting van verkopers om geopolitieke redenen en/of veiligheidsoverwegingen. Door het geringe gebruik van business-to-business (B2B) -toepassingen neemt de totale omvang van de 5G-markt in Europa niet toe en biedt de trage uitrol van 5G geen mogelijkheden om op korte termijn nieuwe leveranciersoplossingen op te schalen.
  3. Open RAN als baanwisselaar: In dit scenario is Open RAN een grote doorbraak in de 5G-toeleveringsketen, waarbij nieuwe spelers (voornamelijk niet-Europese spelers, zelfs met de mogelijkheid dat GAFAM’s dit netwerksegment opvangen) de Europese RAN-markt betreden. In dit scenario kunnen gedecentraliseerde, uitgesplitste en volledig gevirtualiseerde Open RAN-netwerken Europa bedienen. De technologische vooruitgang kan op middellange en lange termijn worden gestimuleerd, voornamelijk als gevolg van de toegenomen concurrentie op de markt en nieuwe leveranciers op het gebied van RAN.
  4. 5G voor big Tech: In dit scenario veranderen netwerkvirtualisatie en desaggregatie van software en hardware het landschap voor netwerkapparatuur, uitrol en dienstverlening op lange termijn. Nieuwe bedrijfsmodellen op basis van open RAN-architecturen en interfaces winnen aan kracht en nieuwe grote spelers komen op de markt. In dit scenario vergroten buitenlandse grote technologiebedrijven hun algemene machtspositie op de Europese markt, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde.

Voor elk scenario worden de economische, technologische, milieu- en maatschappelijke effecten geanalyseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste punten van zorg van de Europese Commissie en belanghebbenden, waaronder marktconcurrentie, kosten, cyberbeveiliging, energie-efficiëntie en eisen inzake normen.

Op basis van de resultaten van de scenario-effectbeoordeling worden in de studie beleidsopties vastgesteld om de ontwikkeling van een levensvatbaar 5G-ecosysteem in Europa te vergemakkelijken. De totstandbrenging van een levensvatbaar 5G-voorzieningsecosysteem vereist een combinatie van systeemgerichte beleidsmaatregelen, die enerzijds tot doel hebben de risico’s van de scenario’s te beperken en anderzijds hun kansen op lange termijn te benutten. De beleidsmaatregelen moeten uiteindelijk bijdragen tot de volgende overkoepelende doelstellingen:

  • de ontwikkeling van een open en veilig 5G-ecosysteem in heel Europa op lange termijn, met inbegrip van exploitanten van mobiele netwerken (MNO’s), gevestigde en nieuwe Europese verkopers en softwareaanbieders, met inbegrip van opensourcegemeenschappen, en Europese gebruikers uit verticale industrieën;
  • de Europese digitale autonomie en technologische soevereiniteit op een strategisch gebied via de ondersteuning van samenwerking tussen nieuwe en traditionele verkopers, en een sterke benadering van open specificaties in het 5G-ecosysteem.

De studie heeft bijgedragen tot een beter inzicht in de verschillende initiatieven op het gebied van open en uitgesplitste architecturen in de netwerkinfrastructuur en de impact ervan vanuit verschillende invalshoeken als technisch of geopolitiek. De Europese Commissie verwacht dat de resultaten van deze studie zullen helpen als beleidsondersteuning voor de toekomst, zodat de Commissie meer gerichte maatregelen kan nemen om het Europese 5G-ecosysteem te bevorderen.

Het verslag kan hieronder in het Engels en het Frans worden gedownload.

Gerelateerde links

5G publiek-privaat partnerschap

Waarnemingspost 5G

5G-actieplan voor Europa

Factsheet 5G

Op weg naar 5G

Downloads

Executive summary - EN
Downloaden 
Executive summary - FR
Downloaden 
Final report - EN
Downloaden