Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Komissio julkaisee tutkimuksen Euroopan tulevasta 5G-toimitusekosysteemistä

Euroopan komissio on julkaissut tutkimuksen 5G-markkinasuuntauksista ja 5G-toimitusmarkkinoiden todennäköisestä kehityksestä vuoteen 2030 mennessä.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

Tutkimuksessa tarkastellaan neljää mahdollista skenaariota, joiden taustalla ovat muun muassa teknologian kehittyminen, standardointivalmius ja radioliityntäverkon (Radio Access Network, RAN) erittelyaloitteet. Kunkin skenaarion taloudellisia, teknologisia, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia analysoidaan Euroopan komission ja sidosryhmien keskeiset huolenaiheet huomioon ottaen.

Euroopan komissio on eri aloitteissa korostanut 5G-infrastruktuurin, sen nopean käyttöönoton, teknologisten valmiuksien ja Euroopan johtoaseman merkitystä 5G-infrastruktuurin tarjontapuolella. Näitä ovat muun muassa tiedonannot ”5G-toimintasuunnitelma Euroopalle” ja ”5G:n turvallinen käyttöönotto EU:ssa: EU:n välineistön täytäntöönpano. Vaikka Euroopassa on kaksi kolmesta tärkeimmästä laitetoimittajasta ja maailman johtava 5G-kokeiluinvestoinneissa, kaupalliset infrastruktuuri-investoinnit ovat kaiken kaikkiaan jäljessä muista alueista. Lisäksi Euroopan vertikaaliset toimialat ovat vasta alkaneet löytää arvokkaita 5G-liiketoimintamalleja. Laitetoimittajilla on haasteita säilyttää kilpailukykynsä, kun taas markkinoilla on syntymässä uusia arkkitehtonisia tarjouksia, kuten avoimet radioliityntäverkot (Open RAN).

Näin ollen tutkimuksessa analysoidaan 5G-laitteiden ja -palvelujen markkinoiden todennäköistä kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksessa yksilöidään seuraavat neljä skenaariota:

  1. 5G:tä kuljettavat vakiintuneet toimijat: Tässä skenaariossa perinteiset myyjät ja matkaviestinverkko-operaattorit muokkaavat ekosysteemiä kasvattamalla suorituskykyisten uusien palvelujen kysyntää. Tavarantoimittajien laitteita, joita pidetään ”suuririskisinä myyjinä”, käytetään ainoastaan muilla kuin herkillä aloilla. Rajapintojen avaaminen lisää uusien laitetoimittajien toimintaa, mikä tarjoaa matkaviestinverkko-operaattoreille mahdollisuuden.
  2. 5G-roll-Out:n hidas tahti: Tässä skenaariossa markkinakilpailu pysyy samana tai jopa vähenee, koska myyjät suljetaan pois geopoliittisista syistä ja/tai turvallisuussyistä. Yritysten välisten (B2B) käyttötapausten vähäisen käyttöönoton vuoksi 5G-markkinoiden yleinen koko ei laajene Euroopassa eikä 5G:n hidas käyttöönotto tarjoa mahdollisuuksia laajentaa uusia myyjäratkaisuja lyhyellä aikavälillä.
  3. Avoin RAN -verkosto mullistavana tekijänä: Tässä skenaariossa Open RAN on merkittävä muutos 5G-toimitusketjussa, ja Euroopan RAN-markkinoille tulee uusia toimijoita (lähinnä Euroopan ulkopuolisia toimijoita, vaikka GAFAM-yhtiöt selviytyisivät tästä verkkosegmentistä). Tässä skenaariossa hajautetut, eritellyt ja täysin virtuaaliset avoimet RAN-verkot voivat palvella Eurooppaa. Teknologian kehitys saattaa vauhdittua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mikä johtuu pääasiassa lisääntyneestä kilpailusta markkinoilla ja uusista toimittajista RAN-verkon alalla.
  4. 5G suuri teknologia: Tässä skenaariossa ohjelmistojen ja laitteistojen virtualisointi ja erittely muuttavat verkkolaitteiden, käyttöönoton ja palvelujen tarjonnan toimintaympäristöä pitkällä aikavälillä. Avoimiin RAN-rakenteisiin ja rajapintoihin perustuvat uudet liiketoimintamallit saavat vauhtia, ja markkinoille tulee uusia merkittäviä toimijoita. Tässä skenaariossa ulkomaiset suuret teknologiayritykset lisäävät yleistä määräävää asemaansa Euroopan markkinoilla sekä kysyntä- että tarjontapuolella.

Taloudellisia, teknologisia, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia analysoidaan kunkin skenaarion osalta. Analyysi kattaa Euroopan komission ja sidosryhmien keskeiset huolenaiheet, kuten markkinakilpailun, kustannukset, kyberturvallisuuden, energiatehokkuuden ja standardointivaatimukset.

Skenaarioiden vaikutusanalyysin tulosten perusteella tutkimuksessa yksilöidään toimintavaihtoehtoja, joilla helpotetaan elinkelpoisen 5G-ekosysteemin kehittämistä Euroopassa. Elinkelpoisen 5G-toimitusekosysteemin luominen edellyttää järjestelmälähtöisten poliittisten toimenpiteiden yhdistelmää, jolla pyritään yhtäältä lieventämään skenaarioiden riskejä ja toisaalta hyödyntämään niiden pitkän aikavälin mahdollisuuksia. Politiikkatoimilla olisi viime kädessä edistettävä seuraavia yleisiä tavoitteita:

  • avoimen ja turvallisen 5G-ekosysteemin kehittäminen koko Euroopassa pitkällä aikavälillä, mukaan lukien matkaviestinverkko-operaattorit, vakiintuneet ja uudet eurooppalaiset myyjät ja ohjelmistojen tarjoajat, mukaan lukien avoimen lähdekoodin yhteisöt, sekä eurooppalaiset käyttäjät vertikaalisista teollisuudenaloista;
  • Euroopan digitaalinen riippumattomuus ja teknologinen riippumattomuus strategisella alalla tukemalla uusien ja perinteisten toimittajien välistä yhteistyötä ja vahvaa lähestymistapaa 5G-ekosysteemin avoimiin eritelmiin.

Tutkimuksen avulla on saatu parempi käsitys verkkoinfrastruktuurin avoimia ja eriteltyjä arkkitehtuureja koskevista eri aloitteista ja niiden vaikutuksesta eri näkökulmista, kuten teknisestä tai geopoliittisesta näkökulmasta. Euroopan komissio odottaa, että tämän tutkimuksen tulokset auttavat antamaan poliittista tukea tulevaisuutta varten, jotta komissio voi kohdentaa paremmin lisätoimia eurooppalaisen 5G-ekosysteemin edistämiseksi.

Raportti on ladattavissa englanniksi ja ranskaksi jäljempänä.

Asiaan liittyvät linkit

5G Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

5G-seurantakeskus

5G-toimintasuunnitelma Euroopalle

Tietokooste 5G

Kohti 5G:tä

Ladattava aineisto

Executive summary - EN
Lataa 
Executive summary - FR
Lataa 
Final report - EN
Lataa