Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Komisjon avaldab uuringu Euroopa tulevase 5G tarne ökosüsteemi kohta

Euroopa Komisjon on avaldanud uuringu 5G turusuundumuste ja 5G tarneturu tõenäoliste arengute kohta 2030. aastaks.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

Uuringus käsitletakse nelja võimalikku stsenaariumi, mis on ajendatud sellistest teguritest nagu arenev tehnoloogia, standarditeks valmisolek ja raadiosagedusvõrgu (RAN) eristusalgatused. Majanduslikke, tehnoloogilisi, keskkonnaalaseid ja ühiskondlikke mõjusid analüüsitakse iga stsenaariumi puhul, võttes arvesse peamisi Euroopa Komisjoni ja sidusrühmade muresid.

Euroopa Komisjon on mitmes algatuses rõhutanud 5G-taristu tähtsust, selle kiiret kasutuselevõttu, tehnoloogilist suutlikkust ja Euroopa juhtpositsiooni 5G-taristu pakkumise poolel. Nende hulka kuuluvad teatised „5G Euroopa tegevuskava“ja „5G turvaline kasutuselevõtt ELis: ELi meetmepaketi rakendamine“. Kuigi Euroopas asub kolmest peamisest seadmete tarnijast kaks ja 5G-katseinvesteeringutes maailmas liider, jäävad kommertstaristu investeeringud teistest piirkondadest siiski maha. Lisaks on Euroopa vertikaalsed tööstusharud alles hakanud kindlaks tegema väärtuslikke 5G ärimudeleid. Seadmete pakkujatel on raskusi oma konkurentsivõime säilitamisega, samal ajal kui turule ilmuvad uued arhitektuurilised pakkumised, nagu avatud raadiosidevõrgud (Open RAN).

Uuringus analüüsitakse seega 5G-seadmete ja -teenuste pakkumise turu tõenäolist arengut 2030. aastani. Uuringus tehti kindlaks järgmised neli stsenaariumi:

  1. Turgu valitsevad turuosalised, kes juhivad 5G-d: Selles stsenaariumis kujundavad traditsioonilised müüjad ja mobiilsideoperaatorid ökosüsteemi, suurendades nõudlust uute teenuste järele, mis nõuavad suurt jõudlust. Suure riskiga tarnijatelt saadud seadmeid kasutatakse ainult mittetundlikes valdkondades. Liideste edasine avamine stimuleerib uute seadmete tarnijaid, mis on mobiilsideoperaatoritele võimalus.
  2. 5G pöörlemise aeglane tempo: Selle stsenaariumi korral jääb turukonkurents samaks või isegi väheneb, mis tuleneb müüjate väljajätmisest geopoliitiliste motiivide ja/või julgeolekuprobleemide tõttu. Ettevõtjatevaheliste kasutusjuhtumite vähese kasutuselevõtu tõttu ei laiene 5G turu üldine suurus Euroopas ning 5G aeglane kasutuselevõtt ei paku võimalusi uute müüjate lahenduste laiendamiseks lühikeses perspektiivis.
  3. Avatud RAN kui murranguline: Selles stsenaariumis on avatud radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik 5G tarneahelas väga pöördelise tähtsusega, kuna Euroopa RANi turule sisenevad uued osalejad (peamiselt väljaspool Euroopat asuvad ettevõtjad, isegi kui GAFAMid saavad selle võrgusegmendiga toime tulla). Selle stsenaariumi korral võivad detsentraliseeritud, segregeeritud ja täielikult virtualiseeritud avatud radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku võrgustikud Euroopat teenida. Tehnoloogia arengut võib soodustada keskpikas ja pikas perspektiivis peamiselt suurenenud turukonkurents ja uued tarnijad radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku valdkonnas.
  4. 5G suurtehnoloogia puhul: Selle stsenaariumi kohaselt muudavad võrgu virtualiseerimine ning tark- ja riistvara lahtikirjutamine pikas perspektiivis võrguseadmete, kasutuselevõtu ja teenuste osutamise maastikku. Hoogu saavad uued ärimudelid, mis põhinevad avatud radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku arhitektuuril ja liidestel, ning turule sisenevad uued olulised osalejad. Selle stsenaariumi korral suurendavad välismaised suurtehnoloogia ettevõtted oma üldist turgu valitsevat seisundit Euroopa turul nii nõudluse kui ka pakkumise poolel.

Majanduslikke, tehnoloogilisi, keskkonnaalaseid ja ühiskondlikke mõjusid analüüsitakse iga stsenaariumi puhul, hõlmates peamisi Euroopa Komisjoni ja sidusrühmade muresid, sealhulgas turukonkurentsi, kulusid, küberturvalisust, energiatõhusust ja standardite nõudeid.

Stsenaariumi mõjuanalüüsi tulemuste põhjal tehakse uuringus kindlaks poliitikavalikud elujõulise 5G ökosüsteemi arengu soodustamiseks Euroopas. Elujõulise 5G tarneökosüsteemi loomiseks on vaja kombineerida süsteemile suunatud poliitikameetmeid, mille eesmärk on ühelt poolt leevendada stsenaariumide riske ja teiselt poolt kasutada ära nende pikaajalisi võimalusi. Poliitikameetmed peaksid lõppkokkuvõttes aitama saavutada järgmisi üldeesmärke:

  • avatud ja turvalise 5G ökosüsteemi arendamine kogu Euroopas pikas perspektiivis, hõlmates mobiilsideoperaatoreid, turgu valitsevaid ja uusi Euroopa tarnijaid ja tarkvara pakkujaid, sealhulgas avatud lähtekoodiga kogukondi, ning vertikaalsetest tööstusharudest pärit Euroopa kasutajaid;
  • Euroopa digitaalne autonoomia ja tehnoloogiline suveräänsus strateegilises valdkonnas, toetades koostööd uute ja traditsiooniliste müüjate vahel, ning tugev lähenemisviis avatud spetsifikatsioonidele 5G ökosüsteemis.

Uuring on aidanud paremini mõista erinevaid algatusi, mis käsitlevad võrgutaristu avatud ja liigendatud arhitektuuri, ning nende mõju eri vaatenurkadest, nagu tehniline või geopoliitiline. Euroopa Komisjon loodab, et selle uuringu tulemused aitavad kaasa poliitika toetamisele tulevikus, võimaldades komisjonil paremini suunata edasisi meetmeid Euroopa 5G ökosüsteemi edendamiseks.

Aruande saab alla laadida inglise ja prantsuse keeles allpool.

Seotud lingid

5G avaliku ja erasektori partnerlus

5G vaatluskeskus

5G Euroopa tegevuskava

5G Teabeleht

Suunad 5G suunas

Allalaadimiseks

Executive summary - EN
Laadi alla 
Executive summary - FR
Laadi alla 
Final report - EN
Laadi alla