Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση: Πρόσβαση σε υποδομές και ανταγωνισμός βάσει υπηρεσιών

Η πρόσβαση στην ευρυζωνική υποδομή είναι δυνατή μέσω διαφόρων κόμβων δικτύου σε επίπεδο υποδομής και εφαρμογής.

Η συνδεσιμότητα ως παράγοντας διευκόλυνσης για τους επιχειρηματίες

fix-empty

ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικά, οι συμμετέχοντες στην αγορά (π.χ. ιδιοκτήτες υποδομών, πάροχοι υπηρεσιών) μπορούν να διαχειρίζονται υποδομές και να παρέχουν εφαρμογές (προς τελικούς πελάτες):

Η υποδομή:

  • υλική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, αγωγών και ιστών·
  • σταθερά και κινητά δίκτυα (ιδίως για περιαγωγή)·
  • στοιχεία δικτύου και συναφείς διευκολύνσεις (π.χ. διακόπτης, δρομολογητής, επαναλήπτης)·
  • τοπικός βρόχος (τελευταίο/πρώτο μίλι).

Εφαρμογές:

  • ΥΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: σχετικά συστήματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης (διαχείριση δικτύων και υπηρεσιών, π.χ. τριπλή αναπαραγωγή · συστήματα πρόσβασης υπό όρους για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης (π.χ. Nagravision για συνδρομητική τηλεόραση, κανάλια HD) και υπηρεσίες εικονικού δικτύου (π.χ. απομακρυσμένη συντήρηση).
  • Υποστήριξη πελατών: πληροφοριακά συστήματα ή βάσεις δεδομένων για π.χ. προπαραγγελία, παροχή, παραγγελία, συντήρηση και επισκευή αιτημάτων και τιμολόγησης.

Η ανοικτή πρόσβαση περιγράφει το αμερόληπτο άνοιγμα της παθητικής και/ή ενεργητικής υποδομής δικτύου σε τρίτους, δηλαδή για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ευρυζωνικών υποδομών (ιδίως δικτύων FTTH). Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πρόσβασης που πρέπει να διακριθούν.

Φυσική πρόσβαση σε υποδομές δικτύου: Σε διαφορετικά επίπεδα δικτύου

Εν προκειμένω, ένας ανταγωνιστής είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως την πρόσβαση και τη λειτουργία της κατάντη υποδομής ή την πρόσβαση στον τελικό χρήστη σε καθορισμένα σημεία δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι ο πάροχος υπηρεσιών είναι σε θέση να εξασφαλίσει τον υψηλότερο βαθμό ευελιξίας στον σχεδιασμό πιθανών προϊόντων τελικού πελάτη. Ταυτόχρονα, η φυσική πρόσβαση στην υποδομή απαιτεί κατάλληλα μέτρα εκ μέρους του ανταγωνιστή για την παροχή των σχετικών προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα υποδομής.

Εικονική πρόσβαση σε υποδομές δικτύου: Σε διαφορετική ποιότητα των διαβαθμίσεων υπηρεσιών

Σε αντίθεση με τη φυσική πρόσβαση, δεν υπάρχει φυσική αλλαγή σε κατάντη υποδομές δικτύου και γραμμές λιανικής, αλλά η απαιτούμενη πρόσβαση παρέχεται ουσιαστικά από τον ιδιοκτήτη της υποδομής. Δηλαδή, ο ανταγωνιστής μισθώνει αντίστοιχες προσβάσεις χωρίς να εκμεταλλεύεται τις απαραίτητες συνιστώσες δικτύου. Η πραγματική λειτουργία του δικτύου και οι κατάντη γραμμές τελικού χρήστη παραμένουν στον ιδιοκτήτη της υποδομής. Όσον αφορά αυτούς τους τύπους πρόσβασης, πρέπει να γίνει διάκριση σε ποιο βαθμό οι εν λόγω επιδόσεις μπορούν να καταστούν διαθέσιμες. Γενικά, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των προσβάσεων που βασίζονται στο στρώμα-3 και του στρώματος-2, οι οποίες διαφέρουν όσον αφορά τη δυνατότητα σχεδιασμού αυτόνομων προσφορών και χαρακτηριστικών προϊόντων (π.χ. μια τυπική λειτουργία στρώματος-2 είναι η στατική δρομολόγηση· οι τυπικές λειτουργίες στρώματος-3 είναι εικονικά LANs και Quality-of-Service).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τύπος φυσικής πρόσβασης επιδεικνύει τον υψηλότερο βαθμό ανεξαρτησίας όταν καθιστά διαθέσιμα προϊόντα τελικού πελάτη και δεν μπορεί να ανταλλάσσεται εύκολα με τους κατάλληλους τύπους εικονικής πρόσβασης.

Ως εκ τούτου, ολόκληρο το φάσμα των τύπων πρόσβασης δεν είναι εφικτό για κάθε υποδομή ή τεχνολογία. Σε γενικές γραμμές, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στον τελικό πελάτη:

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου τύπου υποδομής.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Σχεδιασμός ευρυζωνικών έργων

Το τμήμα ευρυζωνικού σχεδιασμού βοηθά τους δήμους και άλλους φορείς στον σχεδιασμό επιτυχημένων έργων ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση: Δημόσια και ιδιωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Οι επενδυτικές προσπάθειες για τη χρηματοδότηση δικτύων δημόσιου-ιδιωτικού και ιδιωτικού τομέα καταβάλλονται σε συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων που κατέχουν υφιστάμενες υποδομές και δημόσιων αρχών.

Ευρυζωνική σύνδεση: Μοντέλα μεταφορέων

Οι δήμοι, οι δημοτικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα, δύο ή και τα τρία στάδια της ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Ευρυζωνική σύνδεση: Ορισμός σχεδίου

Το κλειδί για την επιτυχή περιφερειακή ευρυζωνική ανάπτυξη είναι ένα πολιτικά υποστηριζόμενο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, το οποίο συνδυάζει στόχους με συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Ευρυζωνική σύνδεση: Σχέδιο δράσης

Το σχέδιο δράσης περιγράφει λεπτομερώς το κόστος, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δραστηριότητες, τον συντονισμό και την παρακολούθηση που εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικές υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αναγκαίες σε ορισμένες περιοχές όπου η αγορά δεν παρέχει τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές.

Ευρυζωνική σύνδεση: Δίκτυο και τοπολογία

Ένα ευρυζωνικό δίκτυο αποτελείται από γεωγραφικά μέρη. Η τοπολογία ενός δικτύου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα διάφορα μέρη ενός δικτύου. Οι πιο σχετικές τοπολογίες για τα δίκτυα ραχοκοκαλιάς και περιοχής είναι οι τοπολογίες των δέντρων, οι τοπολογίες δακτυλίων...

Ευρυζωνική σύνδεση: επίπεδα δικτύου και επιχειρηματικοί ρόλοι

Προκειμένου να κατανοηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι δημόσιες διοικήσεις, είναι χρήσιμο να δούμε τα διάφορα επίπεδα που απαρτίζουν ένα ευρυζωνικό δίκτυο, καθώς και τους κύριους επιχειρηματικούς ρόλους.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τα ευρυζωνικά δίκτυα απαιτούν διαφορετικούς τύπους υποδομών με βάση διαφορετικές υλικοτεχνικές, οικονομικές ή δημογραφικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην επιλογή.