Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Σχεδιασμός ευρυζωνικών έργων

Το τμήμα ευρυζωνικού σχεδιασμού βοηθά τους δήμους και άλλους φορείς στον σχεδιασμό επιτυχημένων έργων ευρυζωνικής ανάπτυξης.

    Δρόμος με ελαφριά διαδρομή μακράς έκθεσης

Στόχος του επενδυτικού οδηγού ευρυζωνικών δικτύων, που διατίθεται σε 22 γλώσσες, είναι να συνδράμει τις δημόσιες αρχές στη διατύπωση των σημαντικών ζητημάτων και να παράσχει το εννοιολογικό πλαίσιο και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη των σωστών αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η ιδέα δεν είναι η παροχή έτοιμων προς εφαρμογή συνταγών, αλλά η παρουσίαση μιας εργαλειοθήκης σε όλους τους θεματικούς τομείς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επένδυση στην ευρυζωνικότητα.

Ευρυζωνικό σχέδιο

Ένα υγιές ευρυζωνικό σχέδιο είναι ένα πολιτικά υποστηριζόμενο έγγραφο που περιέχει ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, της οικονομικής στήριξης που πρέπει να αποκτηθεί και ενός μηχανισμού για τον τρόπο υλοποίησής του.

Τέσσερις βασικές στρατηγικές επιλογές

Ο οδηγός παρουσιάζει τέσσερις βασικές στρατηγικές επιλογές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο ευρυζωνικό σχέδιο:

Επιλογή του σωστού τύπου υποδομής

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας νέας ανθεκτικής στο μέλλον ευρυζωνικής υποδομής ή θα αρκούσε για την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής;

Κατά τον σχεδιασμό ενός ευρυζωνικού έργου είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα διάφορα τεχνικά επίπεδα υποδομής, τεχνολογιών και σχεδιασμού δικτύου, προκειμένου να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο υποδομής για το περιφερειακό ευρυζωνικό σας δίκτυο. Η απόφαση σχετικά με την υποδομή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

  • τις επιπτώσεις όσον αφορά τις φυσικές θεμελιώδεις ιδιότητες της υποδομής (δηλαδή του μέσου)·
  • το επίπεδο φιλοδοξίας στην περιοχή, λαμβανομένων υπόψη των τύπων και του αριθμού των προγραμματισμένων υπηρεσιών·
  • προβληματισμοί σχετικά με τις επιπτώσεις στην ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής·
  • η τοπογραφία, η πυκνότητα του πληθυσμού και τα μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια.

Επιλέγοντας το σωστό επενδυτικό μοντέλο

Ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας αρχής όσον αφορά την υλοποίηση, τη λειτουργία, την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της υποδομής, προκειμένου να επιλέξει το σωστό επενδυτικό μοντέλο;

Η επιλογή που γίνεται εδώ θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο ενός δήμου ή μιας περιφέρειας και, ως εκ τούτου, θα καθορίσει την επιρροή της δημόσιας αρχής στο έργο ευρυζωνικής υποδομής. Τέσσερα μεγάλα επενδυτικά μοντέλα είναι κατάλληλα για ευρυζωνικές επενδύσεις:

  • άμεσες επενδύσεις μέσω δημόσιου μοντέλου δημοτικού δικτύου
  • έμμεσες επενδύσεις μέσω ιδιωτικού μοντέλου δημοτικού δικτύου
  • το κοινοτικό ευρυζωνικό μοντέλο
  • μοντέλο επιδότησης φορέα εκμετάλλευσης (χρηματοδότηση κενών)

Επιλέγοντας το σωστό επιχειρηματικό μοντέλο

Θα πρέπει η δημόσια αρχή να επιλέξει ένα κάθετα ολοκληρωμένο ή ανοικτό μοντέλο δικτύου; Ποιο επιχειρηματικό μοντέλο είναι πιθανότερο να μεγιστοποιήσει την ευρυζωνική κάλυψη και διείσδυση, την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, τον ανταγωνισμό και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της κοινότητας;

Το επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τους ρόλους των διαφόρων παραγόντων σε ένα έργο ευρυζωνικής υποδομής που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα δικτύου: παθητική υποδομή, ενεργητική υποδομή και υπηρεσίες. Οι αντίστοιχοι φορείς ή μεταφορείς θα αντιστοιχίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου ή της περιφέρειας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα: ανοικτά δίκτυα με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε διαφορετικούς ρόλους ή σε κάθετα ολοκληρωμένα μοντέλα με μόνο έναν (κυρίως κατεστημένο) παράγοντα και για τα τρία επίπεδα δικτύου. Μερικές φορές η επιλογή του μοντέλου είναι περιορισμένη λόγω των κανονισμών.

Επιλογή των σωστών χρηματοδοτικών εργαλείων

Πώς μπορεί η δημόσια αρχή να εξασφαλίσει επαρκή οικονομική κάλυψη για την κατασκευή και τη λειτουργία της υποδομής με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία; Τι μπορεί να συνεισφέρει όσον αφορά το κεφάλαιο, τις δαπάνες και τα περιουσιακά στοιχεία;

Τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και μοντέλα που διατίθενται για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ένα ευρυζωνικό έργο πρέπει να ληφθούν υπόψη για την τέταρτη βασική στρατηγική επιλογή. Μια έννοια βιώσιμης χρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή οικονομική κάλυψη για την κατασκευή και τη λειτουργία των υποδομών.

Η χρηματοδότηση που βασίζεται στα έσοδα για τρέχοντα έργα, ιδιωτικά κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια και ομόλογα, δημόσια κεφάλαια και κοινοτική χρηματοδότηση συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων χρηματοδοτικών εργαλείων. Επιπλέον, οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του έργου. Σε τομείς όπου η αγορά αδυνατεί να επενδύσει λόγω μη αποδοτικότητας, οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σχέδιο δράσης

Μόλις γίνουν αυτές οι επιλογές, πρέπει να καθοριστεί και να εκτελεστεί ένα σχέδιο δράσης που να προσδιορίζει και να ελέγχει όλες τις διαφορετικές δραστηριότητες. Η διαδικασία πρέπει να παρακολουθείται στενά ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις επιχειρήσεις, τους διαχειριστές έργων και τις αρχές της ΕΕ για την αύξηση της κάλυψης του δικτύου για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κοινωνία των Gigabit.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική σύνδεση: Δημόσια και ιδιωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Οι επενδυτικές προσπάθειες για τη χρηματοδότηση δικτύων δημόσιου-ιδιωτικού και ιδιωτικού τομέα καταβάλλονται σε συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων που κατέχουν υφιστάμενες υποδομές και δημόσιων αρχών.

Ευρυζωνική σύνδεση: Μοντέλα μεταφορέων

Οι δήμοι, οι δημοτικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα, δύο ή και τα τρία στάδια της ευρυζωνικής ανάπτυξης.

Ευρυζωνική σύνδεση: Ορισμός σχεδίου

Το κλειδί για την επιτυχή περιφερειακή ευρυζωνική ανάπτυξη είναι ένα πολιτικά υποστηριζόμενο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, το οποίο συνδυάζει στόχους με συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Ευρυζωνική σύνδεση: Σχέδιο δράσης

Το σχέδιο δράσης περιγράφει λεπτομερώς το κόστος, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δραστηριότητες, τον συντονισμό και την παρακολούθηση που εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικές υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αναγκαίες σε ορισμένες περιοχές όπου η αγορά δεν παρέχει τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές.

Ευρυζωνική σύνδεση: Δίκτυο και τοπολογία

Ένα ευρυζωνικό δίκτυο αποτελείται από γεωγραφικά μέρη. Η τοπολογία ενός δικτύου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα διάφορα μέρη ενός δικτύου. Οι πιο σχετικές τοπολογίες για τα δίκτυα ραχοκοκαλιάς και περιοχής είναι οι τοπολογίες των δέντρων, οι τοπολογίες δακτυλίων...

Ευρυζωνική σύνδεση: επίπεδα δικτύου και επιχειρηματικοί ρόλοι

Προκειμένου να κατανοηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι δημόσιες διοικήσεις, είναι χρήσιμο να δούμε τα διάφορα επίπεδα που απαρτίζουν ένα ευρυζωνικό δίκτυο καθώς και τους κύριους επιχειρηματικούς ρόλους.

Ευρυζωνική σύνδεση: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τα ευρυζωνικά δίκτυα απαιτούν διαφορετικούς τύπους υποδομών με βάση διαφορετικές υλικοτεχνικές, οικονομικές ή δημογραφικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην επιλογή.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Ευρυζωνικό γλωσσάριο

Πρόκειται για έναν μη εξαντλητικό κατάλογο όρων που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα.