Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI Excellence: Opbygge strategisk lederskab i sektorer med stor indvirkning

2021-revisionen af den koordinerede plan for kunstig intelligens indeholder syv sektorspecifikke indsatsområder, hvor EU kan opbygge strategisk lederskab.

  Billede af en digital hjerne med AI i centrum, forbundet med ikoner, der repræsenterer forskellige sektorer

© iStock by Getty Images -861190284 metamorworks

Revisionen af den koordinerede plan for kunstig intelligens har til formål at bringe EU's indsats vedrørende kunstig intelligens tættere på den europæiske grønne pagt og EU's reaktion på covid-19-pandemien. Den tager også hensyn til markedsudviklingen og de igangværende foranstaltninger i medlemsstaterne.

I den samordnede plan er der udpeget syv sektorspecifikke indsatsområder: miljø, sundhed, robotteknologi, den offentlige sektor, indre anliggender, transport og landbrug. Og den foreslår et sæt fælles aktioner for hvert af disse områder.

Miljø

AI-teknologier kan hjælpe Europa med at nå sine grønne pagtsmål. Kunstig intelligens kan f.eks. bidrage til at lette overgangen til en cirkulær økonomi, forbedre integrationen og forvaltningen af energisystemet og optimere bygningers energieffektivitet. Kunstig intelligens kan også muliggøre helt nye løsninger, der ikke var mulige under andre teknologier.

AI har imidlertid i sig selv et betydeligt miljøaftryk, navnlig med hensyn til energiforbrug, og der er behov for en indsats for at afbøde dette.

Eksempler på foranstaltninger omfatter:

 • støtte til forskning i retning af grønnere kunstig intelligens, håndtering af AI-teknologiers energiforbrug gennem Horisont Europa-programmet
 • undersøgelse af effektive metoder til fastlæggelse af centrale resultatindikatorer til identifikation og måling af AI's positive og negative indvirkning på miljøet

Sundhed

EU er førende på verdensplan inden for anvendelse af kunstig intelligens inden for sundhed og sundhedspleje. AI-teknologier kan f.eks. lette byrden på sundhedssystemerne, forbedre hospitalsarbejdsgangene, øge effektiviteten og effektiviteten af kliniske forsøg og støtte opdagelsen af nye lægemidler. Covid-19-pandemien styrkede yderligere betydningen af kunstig intelligens for sundhed og pleje og gav EU og dets medlemsstater erfaringer med fordelene ved yderligere samarbejde på området.

Eksempler på foranstaltninger omfatter:

 • oprettelse af test- og forsøgsfaciliteter (TEF'er) for AI- og robotteknologi, der anvendes på sundhedsområdet 
 • at træffe foranstaltninger til at udvide den grænseoverskridende udveksling af sundhedsoplysninger

Robotteknologi

Robotteknologi drevet af kunstig intelligens bidrager til at styrke EU's produktivitet, konkurrenceevne, modstandsdygtighed og åbne strategiske autonomi, samtidig med at en åben økonomi i den digitaliserede verden bevares. Indførelsen af AI-baseret robotteknologi vil sætte skub i udviklingen i EU's robotindustri og udvide den vifte af aktiviteter, som robotterne opererer inden for, hvilket øger samarbejdet mellem mennesker og robotter.

Eksempler på foranstaltninger omfatter:

 • støtte til forskning og innovation i retning af den næste generation af AI-drevet robotteknologi
 • styrkelse af eksisterende og fremtidige initiativer i denne sektor som f.eks. det europæiske partnerskab om kunstig intelligens, data og robotteknologi

Den offentlige sektor

AI-applikationer kan bidrage til bedre offentlige tjenester ved at forbedre samspillet mellem borgere og regeringer og muliggøre en mere intelligent analysekapacitet. Gennem tidlig indførelse af kunstig intelligens kan den offentlige sektor være førende inden for anvendelse af kunstig intelligens, der er sikker, pålidelig og bæredygtig. Europas offentlige sektor kan bruge sin stærke kollektive købekraft til at fungere som katalysator og stimulere efterspørgslen efter pålidelig kunstig intelligens.

Eksempler på foranstaltninger omfatter:

 • lancering af Adopt AI-programmet for at fremskynde offentlige indkøb af AI-systemer i Europa
 • udformning af et dataområde for offentlige indkøb, der vil give et samlet overblik over markederne for offentlige indkøb i EU.

Indre anliggender

Hvis AI-systemerne udformes og anvendes i overensstemmelse med demokratiske systemer og grundlæggende rettigheder, kan de blive en central teknologi til støtte for myndighedernes arbejde inden for indre anliggender. Navnlig bør de retshåndhævende myndigheder være i stand til at handle i et hurtigt skiftende og skiftende kriminelt landskab for at øge beskyttelsen og sikkerheden for alle personer.

 Det er imidlertid vigtigt at understrege, at AI-systemer ikke er en erstatning for sådanne myndigheder.  

Eksempler på foranstaltninger omfatter:

 • iværksættelse af en opfordring til et særligt fælles europæisk sikkerhedsdataområde for retshåndhævelse
 • fortsat finansiering af forskning og innovation inden for kunstig intelligens til applikationer, der er baseret på Europa, og som fuldt ud respekterer de grundlæggende rettigheder og EU's værdier.

Transport

Kunstig intelligens og automatisering og er af afgørende betydning for fremtidens transport. De kan bidrage til at forbedre transporteffektiviteten og -sikkerheden, optimere kapacitetsudnyttelsen og trafikstrømmene og fremme teknologi og sproginteroperabilitet.

Eksempler på foranstaltninger omfatter:

 • udvikling af en køreplan for kunstig intelligens om mobilitet
 • om fastsættelse af gennemførelsesretsakter for tekniske specifikationer for automatiserede køretøjer og fuldautomatiske køretøjer

Landbrug

Kunstig intelligens og andre digitale teknologier har potentiale til at øge bedrifternes effektivitet. Og de kan forbedre den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. AI-drevne løsninger og robotter kan støtte landmænd i husdyrproduktion, sikre dyrevelfærd og avl, høste afgrøder, ukrudt og meget mere.

Eksempler på foranstaltninger omfatter:

 • fremme landbruget som et af de vigtigste områder, der er omfattet af initiativet om europæiske digitale innovationsknudepunkter
 • gennemførelse af et fælles europæisk landbrugsdataområde til støtte for pålidelig sammenlægning og deling af data

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Koordineret plan for kunstig intelligens

Den koordinerede plan for kunstig intelligens har til formål at fremskynde investeringer i kunstig intelligens, handle på AI-strategier og -programmer og tilpasse AI-politikken for at undgå fragmentering i Europa.

Se også

AI-ekspertise blomstrer fra laboratoriet til markedet

Den koordinerede plan for kunstig intelligens indeholder et konkret sæt fælles tiltag for Europa-Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at skabe globalt lederskab inden for pålidelig kunstig intelligens.