Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Ühenduvusmeetmete kogum: Liikmesriigid lepivad kokku parimates tavades 5G- ja kiudoptiliste võrkude õigeaegse kasutuselevõtu edendamiseks

ELi liikmesriigid on kokku leppinud kogu liitu hõlmavas ühenduvusmeetmete paketis, mis sisaldab aruannet parimate tavade kohta, mida nad peavad väga suure läbilaskevõimega püsi- ja mobiilsete võrkude, sealhulgas 5G kasutuselevõtul kõige tõhusamaks.

Need hõlmavad näiteks erandeid teatavate ehitustööde puhul; ühtne veebiportaal, et teha kättesaadavaks kogu vajalik teave lubade, ehitustööde ja taristu kohta; rahalised stiimulid spektrioksjonitel investeeringuteks võrkudesse; ning meetmed, millega toetatakse traadita ühenduvust, et võimaldada murranguliste tehnoloogiate ja arukate masinate kasutamist tootmis- ja tööstussektoris. Need parimad tavad aitavad liikmesriikidel tagada mobiilsideoperaatoritele ja teistele spektri kasutajatele õigeaegse ja investeerimissõbraliku juurdepääsu 5G spektrile, sealhulgas piiriüleste tööstuslike rakenduste jaoks, näiteks transpordis, energeetikas, tervishoius või põllumajanduses. Samuti aitavad need operaatoritel vähendada gigabiti lairibaühenduse kasutuselevõtu kulusid.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles:

Digikümnendil peaksid kõik eurooplased saama kasu kiiretest ja turvalistest ühendustest. Peame hakkama seda eesmärki täna reaalsuseks muutma. Ühenduvusmeetmete pakett on liikmesriikide koostöö ja pühendumuse tulemus, mille eesmärk on kõrvaldada takistused ja edendada väga kiirete võrkude kasutuselevõttu.

Täna avaldatud ühenduvusmeetmete pakett on jätk komisjoni 2020. aasta septembri soovitusele, milles kutsuti liikmesriike üles suurendama investeeringuid väga suure läbilaskevõimega lairibaühenduste taristusse, sealhulgas 5Gsse, mis on digiülemineku kõige olulisem plokk ja majanduse taastamise oluline sammas. Selle kuu alguses esitas komisjon teatise Euroopa digikümnendi kohta, milles seatakse eesmärgiks ühendada kõik Euroopa kodumajapidamised gigabitikiirusega ning tagada 5G kaetus kõigis ELi asustatud piirkondades ja peamistel transpordimarsruutidel. Ühenduvusmeetmete pakett põhineb praegu läbivaatamisel oleval lairibaühenduse kulude vähendamise direktiivil ja Euroopa elektroonilise side seadustikul. Järgmise sammuna peaksid liikmesriigid 30. aprilliks 2021 jagama komisjoniga oma individuaalseid tegevuskavasid meetmepaketi rakendamiseks.

Rohkem