Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Zestaw narzędzi łączności: Państwa członkowskie uzgadniają najlepsze praktyki w celu przyspieszenia terminowego wdrażania sieci 5G i sieci światłowodowych

Państwa członkowskie UE uzgodniły ogólnounijny zestaw narzędzi na rzecz łączności – sprawozdanie na temat najlepszych praktyk, które uważają za najskuteczniejsze w zakresie wdrażania stacjonarnych i ruchomych sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G.

Obejmują one na przykład zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na niektóre roboty budowlane; jeden portal internetowy udostępniający wszystkie niezbędne informacje na temat zezwoleń, robót budowlanych i infrastruktury; zachęty finansowe na aukcjach widma do inwestowania w sieci; oraz środki wspierające łączność bezprzewodową w celu umożliwienia stosowania przełomowych technologii i inteligentnych maszyn w sektorach produkcji i przemysłu. Te najlepsze praktyki pomogą państwom członkowskim zapewnić terminowy i przyjazny dla inwestycji dostęp do widma 5G dla operatorów sieci ruchomych i innych użytkowników widma, w tym do transgranicznych zastosowań przemysłowych, przykładowych zastosowań w transporcie, energii, opiece zdrowotnej lub rolnictwie. Pomogą one również operatorom w zmniejszeniu kosztów wdrażania gigabitowych łączy szerokopasmowych.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział:

W cyfrowej dekadzie wszyscy Europejczycy powinni korzystać z szybkich i bezpiecznych połączeń. Musimy dziś zacząć urzeczywistniać tę ambicję. Zestaw narzędzi na rzecz łączności jest wynikiem współpracy i zaangażowania państw członkowskich na rzecz usunięcia przeszkód i przyspieszenia wdrażania bardzo szybkich sieci.

Dzisiejszy zestaw narzędzi na rzecz łączności stanowi kontynuację zalecenia Komisji z września 2020 r., w którym wezwano państwa członkowskie do pobudzenia inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, w tym w sieć 5G, która jest najbardziej podstawowym elementem transformacji cyfrowej i zasadniczym filarem odbudowy. Na początku tego miesiąca Komisja przedstawiła komunikat w sprawie cyfrowej dekady Europy, w którym określono cel, jakim jest połączenie wszystkich europejskich gospodarstw domowych z gigabitowymi prędkościami oraz zapewnienie zasięgu sieci 5G dla wszystkich zaludnionych obszarów w UE, a także głównych szlaków transportowych. Zestaw narzędzi dotyczących łączności opiera się na dyrektywie w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych, która jest obecnie poddawana przeglądowi, oraz na Europejskim kodeksie łączności elektronicznej. W ramach kolejnego kroku państwa członkowskie powinny przekazać Komisji do dnia 30 kwietnia 2021 r. swoje indywidualne plany działania w celu wdrożenia zestawu narzędzi.

Więcej informacji