Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Savienojamības rīkkopa: Dalībvalstis vienojas par paraugpraksi 5G un optiskās šķiedras tīklu savlaicīgas izvēršanas veicināšanai

ES dalībvalstis ir vienojušās par Savienības mēroga savienojamības rīkkopu — ziņojumu par paraugpraksi, ko tās uzskata par visefektīvāko fiksēto un mobilo ļoti augstas veiktspējas tīklu, tostarp 5G, ieviešanā.

Tie ietver, piemēram, atbrīvojumus no atļaujām attiecībā uz noteiktiem inženiertehniskajiem darbiem; vienots tiešsaistes portāls, kurā pieejama visa nepieciešamā informācija par atļaujām, inženiertehniskajiem darbiem un infrastruktūru; finansiāli stimuli spektra izsolēs ieguldījumiem tīklos; un pasākumi, kas atbalsta bezvadu savienojamību, lai ražošanas un rūpniecības nozarēs varētu izmantot revolucionāras tehnoloģijas un intelektiskās mašīnas. Šī paraugprakse palīdzēs dalībvalstīm nodrošināt savlaicīgu un investīcijām draudzīgu piekļuvi 5G spektram mobilo sakaru operatoriem un citiem spektra lietotājiem, tostarp pārrobežu rūpnieciskiem lietojumiem, piemēram, transporta, enerģētikas, veselības aprūpes vai lauksaimniecības jomā. Tie arī palīdzēs operatoriem samazināt gigabitu platjoslas izvēršanas izmaksas.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

Digitālajā desmitgadē visiem eiropiešiem būtu jāgūst labums no ātriem un drošiem savienojumiem. Šodien mums jāsāk pārvērst šo mērķi realitātē. Savienojamības rīkkopa ir rezultāts dalībvalstu sadarbībai un apņēmībai novērst šķēršļus un veicināt ļoti ātru tīklu izvēršanu.

Šodienas savienojamības rīkkopa ir turpinājums Komisijas 2020. gada septembra ieteikumam, kurā dalībvalstis tika aicinātas palielināt investīcijas ļoti augstas veiktspējas platjoslas savienojamības infrastruktūrā, tostarp 5G, kas ir digitālās pārveides pamatelements un būtisks atveseļošanas pīlārs. Šā mēneša sākumā Komisija nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas digitālo desmitgadi, kurā izklāstīts mērķis savienot visas Eiropas mājsaimniecības ar gigabitu ātrumu un nodrošināt 5G pārklājumu visās apdzīvotajās vietās ES, kā arī galvenajos transporta maršrutos. Savienojamības rīkkopa balstās uz Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvu, kas pašlaik tiek pārskatīta, un uz Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu. Kā nākamo soli dalībvalstīm līdz 2021. gada 30. aprīlim būtu jāiesniedz Komisijai individuālie ceļveži rīkkopas īstenošanai.

Vairāk informācijas