Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektrooniliste terviseandmete vahetamine kogu ELis

Euroopa Komisjon võttis vastu soovituse Euroopa elektrooniliste terviseandmete vahetamise vormi kohta, et avada terviseandmete piiriülene liikumine.

    Multifilmide esitamine terviseandmete haldamisel

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Euroopa elektrooniliste terviseandmete vahetamise vormi käsitleva soovituse eesmärk on hõlbustada elektrooniliste terviseandmete piiriülest koostalitlusvõimet ELis. Selleks toetatakse ELi liikmesriike nende püüdlustes tagada kodanikele turvaline juurdepääs oma terviseandmetele ja neid vahetada kõikjal ELis.

Elektrooniline terviseandmete vahetamise vorm aitab kodanikel kiiresti juurde pääseda oma terviseandmetele ja jagada neid tervishoiutöötajatega. Näiteks konsulteerides spetsialistiga või saades erakorralist ravi teises ELi liikmesriigis.

Turvaline juurdepääs terviseandmetele

Kodanike turvaline juurdepääs oma terviseandmetele ja nende jagamine piiriüleselt on üks prioriteete teatises tervishoiu ja hoolduse digiülemineku võimaldamise kohta.

Isikuandmete kaitse üldmääruses rõhutatakse, et kodanikel on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, ning nähakse ette isikuandmete kaitse õigusraamistik. Selles sätestatakse üksikisikute isikuandmete, sealhulgas terviseandmete töötlemise suhtes vahetult kohaldatavad eeskirjad. Eeskirjad ohututele ja kvaliteetsetele piiriülestele tervishoiuteenustele juurdepääsu hõlbustamiseks on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses patsiendiõiguste kohta piiriüleses tervishoius.

Elektroonilistele terviseandmetele juurdepääsu eelised

Digitaalset tervishoidu käsitleva avaliku konsultatsiooni käigus tunnistasid vastajad, et EHRide erinevused on üks peamisi takistusi terviseandmete vahetamisel ning digitaalse tervishoiu ja hoolduse edendamisel Euroopas. Praegu ei ole enamikul kodanikel lihtne oma terviseandmeid piiriüleselt elektrooniliselt juurde pääseda.

Parem piiriülene juurdepääs terviseandmetele parandab kodanikele pakutava ravi kvaliteeti ja järjepidevust. See toob kaasa tervishoiukulude vähenemise. Näiteks kaotades meditsiiniliste testide ja protseduuride tarbetu dubleerimise.

Soovitus

Soovituses on sätestatud raamistik Euroopa EHRi teabevahetusvormi edasiarendamiseks, mis võimaldab kodanikel turvaliselt pääseda juurde oma terviseandmetele ja vahetada neid ELis piiriüleselt. Selles määratletakse põhimõtted, mis peaksid seda teabevahetust reguleerima, ning edasise arendamise, järelevalve ja läbivaatamise protsess. Selles sätestatakse piiriülese andmevahetuse ühised tehnilised kirjeldused.

Soovituses rõhutatakse, et liikumine koostalitlusvõimeliste inimõiguste suunas ELis peaks käima käsikäes andmekaitse ja turvalisuse tagamisega kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ja täielikus kooskõlas küberturvalisuse raamistikuga.

Nähakse ette ühine koordineerimisprotsess, millesse on kaasatud ELi riigid ja komisjon, et toetada Euroopa EHRi teabevahetusvormingu edasist väljatöötamist. Sellesse protsessi kaasatakse ka kõik asjaomased sidusrühmad, sealhulgas tervishoiutöötajate organisatsioonid, riiklikud pädevuskeskused, tööstusharu osalejad ja patsiendirühmad ning muud ELi ja riiklikud ametiasutused.

Taust

Käesolev soovitus tugineb mitmele algatusele ja projektile, mille komisjon ja ELi riigid on esitanud oma jõupingutustes hõlbustada terviseandmete piiriülest vahetamist ELis.

Töö terviseandmete vahetamise tehniliste kirjeldustega on tehtud e-tervise digiteenuste taristu raames, mida rakendavad komisjon ja ELi riigid Euroopa ühendamise rahastu programmi kaudu.

EHDSI ühendab e-tervise riiklikud kontaktpunktid, mis võimaldavad neil vahetada kahte terviseandmete kogumit: patsiendi kokkuvõtted ja e-retseptid. Esimesed vahetused toimusid Eesti ja Soome vahel 2019. aasta jaanuaris. Kakskümmend kaks ELi liikmesriiki vahetavad sellist tervisealast teavet eeldatavasti 2021. aastaks. Käesolev soovitus tugineb eHDSI edasisele arendamisele ja aitab sellele kaasa, hõlbustades kogu ELi hõlmavat koostalitlusvõimet ja terviklike elektrooniliste terviseandmete vahetamist.

EHRide koostalitlusvõime oluline alus tehti komisjoni rahastatud suuremahulise katseprojekti „Arukad avatud teenused Euroopa patsientidele “ (epSOS) raames. epSOS testis patsientide kokkuvõtete ja digiretseptide piiriülest jagamist ning projekti EXPANDtoel sillutas teed eHDSI kasutuselevõtule.

Mitmed muud komisjoni toetatud projektid, nagu Antilope ja HITCH, on samuti aidanud kaasa Euroopa täiustatud e-tervise koostalitlusvõime raamistiku väljatöötamisele.

Tervisealast teavet konkreetsete juhtumite kohta saab praegu vahetada piiriüleselt ühe 24 temaatilise Euroopa tugivõrgustiku kaudu. Need võrgustikud võimaldavad arstide virtuaalsetel paneelidel diagnoosida ja ravida haruldasi, kompleksseid ja madala levimusega haigusi põdevaid patsiente.

Euroopa tugivõrgustikes osaleb ligikaudu 900 spetsialiseerunud tervishoiuüksust, mis asuvad ligikaudu 300 haiglas 25 liikmesriigis (pluss Norras). Üksikisikutel ei ole otsest juurdepääsu nendele võrkudele. Tervishoiuteenuse osutajad suunavad patsiendid asjaomasesse võrgustikku nende nõusolekul ja kooskõlas riiklike tervishoiusüsteemide eeskirjadega.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon kuulutab välja projektikonkursi, et investeerida digivõimekusse ja -tehnoloogiasse üle 176 miljoni euro

Euroopa Komisjon kuulutas programmi „Digitaalne Euroopa“ 2023.–2024. aasta tööprogrammide raames välja uued projektikonkursid, et tugevdada digisuutlikkust kogu ELis. Need konkursikutsed on avatud ELi liikmesriikide, EFTA/EMP riikide ja assotsieerunud riikide ettevõtjatele, haldusasutustele ja muudele üksustele. Nende projektikonkursside eelarve on üle 176 miljoni euro.

Seotud sisu

Üldpilt

e-tervishoid

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja kvaliteetsetele tervishoiu- ja hooldusteenustele.

Vaata lisaks

Euroopa virtuaalsete inimteisikute algatus

Euroopa virtuaalsete inimteisikute algatus on ELi raamistik, millega toetatakse järgmise põlvkonna virtuaalsete inimteisikute lahenduste tekkimist ja kasutuselevõttu tervishoius ja hoolduses.

Terviseandmete haldamine

Euroopa Komisjon võttis vastu teatise ja komisjoni talituste töödokumendi tervishoiu ja hoolduse digiülemineku kohta, et hoogustada Euroopa Liidu tegevust.