Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa vähktõve piltdiagnostika algatus

Euroopa vähikujundamise algatus annab vähipatsientidele, arstidele ja teadlastele kasu kujutistest ja tehisintellektist.

  Euroopa vähikujutiste bänner

@EuropeanCommission

Euroopa vähktõve piltdiagnostika algatus on üks Euroopa vähktõvevastase võitluse kava (EBCP) juhtalgatusi. Kava üks eesmärke on kasutada vähi vastu võitlemiseks maksimaalselt ära selliste andmete ja digitehnoloogiate potentsiaali nagu tehisintellekt või kõrgjõudlusega andmetöötlus.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Euroopa vähikujundamise algatuse eesmärk on edendada innovatsiooni ja digitehnoloogia kasutuselevõttu vähiravis ja -ravis, et saavutada vähipatsientidejaoks täpsem ja kiirem kliiniliste otsuste tegemine, diagnostika, ravi ja prognoosiv meditsiin

Algatuses tutvustatakse, kuidas on võimalik meditsiinilistele piltidele juurde pääseda, neid kasutada ja koondada, tagades samal ajal eetika, usalduse, turvalisuse ja isikuandmete kaitse kõrge taseme täielikus kooskõlas ELi väärtuste ja eeskirjadega. See muudab suure hulga vähikujutisi ja sellega seotud kliinilisi andmeid kergesti kättesaadavaks Euroopa arstidele, teadlastele ja novaatoritele kooskõlas Euroopa andmestrateegiaga ja toetab tervise Euroopa andmeruumi eesmärke. 

Mida püüab Euroopa vähikujundamise algatus saavutada? 

Vähikujutiste andmekogumid on olemas eri vähiliikide kohta, kuid need on hajutatud paljude Euroopa hoidlate ja kliiniliste keskuste vahel ning need ei ole arstidele, teadlastele ja novaatoritele kergesti kättesaadavad.  

Euroopa vähktõve piltdiagnostika algatuse eesmärk on ühendada ressursid ja andmebaasid kõigi sidusrühmade jaoks avatud, kättesaadava ja kasutajasõbraliku vähikujutiste taristuga. See saavutatakse integreeritud lähenemisviisi abil, mis on välja töötatud koos suurte Euroopa teadusasutuste, institutsioonide ja ettevõtetega. Taristu toetab personaalmeditsiini vahendite väljatöötamist ja võrdlemist, katsetamist ja katsetamist, mis on peamiselt vähidiagnostika ja ravi järgmise põlvkonna tugisambaks.

Kuidas me seda teeme?

Algatuse nurgakiviks on vähikujutiste andmete Euroopa liidendatud taristu, mille on välja töötanud EUropean Federation for CAncer IMages (EUCAIM) project ,mida rahastatakse programmist „DIGITAL“ (18 MIO ELi kaasrahastamine). Projekt algab 21 kliinilisest keskusest 12 riigist ja selle eesmärk on saada projekti lõpuks vähemalt 30 levitatavat andmepakkujat 15 riigist. 

 

Projektiga luuakse keskne keskus, mis ühendab ELi tasandi ja riiklikud algatused, haiglavõrgud ja teadushoidlad vähikujutiste andmetega. Arstidel, teadlastel ja novaatoritel on piiriülene juurdepääs koostalitlevale, eraelu puutumatust tagavale ja turvalisele taristule vähiuuringute andmete liitanalüüsiks.  

Nii levinud kui ka harvaesinevad vähivormid lisatakse kõnealuse üleeuroopalise vähikujutiste taristu kaudu anonüümseks muudetud piltidele ja annotatsioonidele ning eeldatavasti on saadaval üle 100,000 juhtumi. Projekti lõpuks on kavas kasutusele võtta vähemalt 50 tehisintellekti algoritmi, tehisintellekti tööriistad ja kliinilise prognoosimise mudelid taristu teadlastele. 

EUCAIM tugineb tulemustele, mis on saadud võrgustikust „AI4HI“, mis koosneb 86 seotud institutsioonist 20 riigist, kes osalevad viies suures ELi rahastatud projektis, mis käsitlevad suurandmeid ja tehisintellekti vähiuuringute valdkonnas: CHAIMELEON, EuCanImage, ProCAncer-I, Incisive ja primage. Nende projektidega töötatakse välja tehisintellekti algoritme, et tuvastada vähki piltdiagnostikast, ning luuakse vähikujutiste föderatsioonihoidlad.

EUCAIM kavatseb teha vähikujutiste andmed kättesaadavaks programmi „DIGITAL“ raames loodud tehisintellekti testimise ja katsetamise rahastule. TEF-Health projekt algas 2023. aasta jaanuaris. See võimaldab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, kes on välja töötanud tehisintellekti lahendused vähiravi jaoks, katsetada neid reaalses keskkonnas. Arvesse võetakse ka muid katsetamisvõimalusi.

Programmi „DIGITAL“ raames tegutsevad Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused toetavad Euroopa vähikujundamise algatuse jaoks oluliste tehnoloogiate kasutuselevõttu, näiteks teavitades novaatoreid neile kättesaadavatest õiguslikest nõuetest ja testimisvahenditest. Nad pakuvad digilahenduste kasutajatele ja pakkujatele mitmesuguseid teenuseid, näiteks testimis-enne investeerimist, koolitus- ja võrgustike loomise võimalusi ning juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Euroopa vähktõve piltdiagnostika algatuse käivitamine

23. jaanuaril 2023 korraldati Brüsselis hübriidüritus, et tähistada vähikujundamise algatuse käivitamist. Ürituse salvestus ja ürituse ettekanded on kättesaadavad ürituse veebilehel.

Euroopa Komisjoni pressiteade, sealhulgas siseturu voliniku Thierry Bretoni ning tervise ja toiduohutuse voliniku Stella Kyriakidese videosõnumid on kättesaadavad.

Käivitatakse platvormi Cancer Image Europe esimene prototüüp

Digitaristu esimene versioon esitati projekti EUCAIM kaudu 29. septembril 2023. Selles on avalik kataloog vähiuuringute andmestikest, mis pärinevad ELi rahastatud projektide andmekogudest, mis on seotud terviseuuringute tehisintellektiga, ning otsinguvahend, et mõista teavet, mis on kättesaadav andmeesitajate veebisaitidel kogu ELis. Juurdepääsu andmetele võib taotleda andmeesitajatelt kooskõlas kohaldatavate eetika- ja andmekaitse-eeskirjadega.

Projekti EUCAIM veebisaidilon avaldatud ka andmepakkujaid ja kasutajaid käsitlevate eeskirjade esimene versioon ning platvormi Cancer Image Europe töökord.

Täpsem teave on kättesaadav pressiteates.

European Commission

 

Vahe-eesmärgid

 1.  
  Detsember 2022:
  Algatuse käivitamine
   
 2.  
  Jaanuar 2023:
   
   
 3.  
  September 2023:
  EUCAIMi andmeföderatsiooni raamistiku varajane avaldamine koos esialgsete kontseptuaalsete tõenditega andmete föderatsiooni ja ühtlustamise kohta vähemalt ühel vähitüübil ja vähestel valitud kasutusjuhtudel;  
   
 4.  
  Detsember 2023:
  EUCAIMi taristu nõuete analüüs ja kavandamine, loodud koostöömehhanismid; 
   
   
 5.  
  2024. aasta detsember:
  EUCAIMi platvorm on valideeritud ja täielikult täidetud andmetega; Födereeritud õppe- ja võrdlusplatvormi prototüüp
   
 6.  
  2025:
  Uute vähikujutiste andmebaasideföderatsioon avatud kõnede kaudu; kliinilise kasutamise juhtude rakendamine
   
 7.  
  Detsember 2025:
  EUCAIMi platvormi lõplik väljalase, sealhulgas vahendite ja teenuste lõplik versioon andmepakkujatele ja platvormi kasutajatele
   
 8.  
  2026:
  Vähikujutisteandmete Euroopa koondhoidla täielik toimimine
   
 9.  
  2027:
  Laiendamine
   

 

 

 

 

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

REPORT / STUDY |
Digikümnendi e-tervise näitajate väljatöötamine 2022

Käesolevas aruandes esitatakse lähteolukorra hindamise tulemused, mis käsitlevad EL 27 riikide (ning Islandi ja Norra) olukorda digikümnendi poliitikaprogrammi 2030 eesmärgi saavutamisel, et 2030. aastaks oleks 100 % ELi kodanikel juurdepääs elektroonilistele terviseandmetele.

Seotud sisu

Üldpilt

e-tervishoid

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja kvaliteetsetele tervishoiu- ja hooldusteenustele.

Vaata lisaks

Terviseandmete haldamine

Euroopa Komisjon võttis vastu teatise ja komisjoni talituste töödokumendi tervishoiu ja hoolduse digiülemineku kohta, et hoogustada Euroopa Liidu tegevust.

Muud