Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa vähktõve kujutamise algatus

Euroopa vähktõve kujutamise algatus avab pilditöötluse ja tehisintellekti võime vähipatsientidele, arstidele ja teadlastele.

  Euroopa vähktõve kujutamise bänner

@EuropeanCommission

Euroopa vähktõve kujutamise algatus on üks Euroopa vähktõvevastase võitluse kava juhtalgatustest. Üks kava eesmärke on kasutada maksimaalselt ära andmete ja digitehnoloogiate, nagu tehisintellekt või kõrgjõudlusega andmetöötlus, potentsiaali vähktõve vastu võitlemisel.  

Euroopa vähktõve kujutamise algatuse eesmärk on edendada innovatsiooni ja digitehnoloogia kasutuselevõttu vähiravis ja -ravis, et saavutada täpsem ja kiirem kliiniline otsuste tegemine, diagnostika, ravi ja ennustav meditsiin vähipatsientide jaoks

Algatusega tutvustatakse, kuidas meditsiinilisi kujutisi saab kasutada, kasutada ja koondada, tagades samal ajal eetika, usalduse, turvalisuse ja isikuandmete kaitse kõrge taseme täielikus kooskõlas ELi väärtuste ja eeskirjadega. See teeb Euroopa arstidele, teadlastele ja novaatoritele kergesti kättesaadavaks suure hulga vähipilte ja seotud kliinilisi andmeid kooskõlas Euroopa andmestrateegiaga ja toetab tervise Euroopa andmeruumi eesmärke. 

Mida püüab Euroopa vähikuvamise algatus saavutada? 

Vähktõve kuvamise andmekogud on olemas erinevate vähitüüpide jaoks, kuid need on hajutatud paljude Euroopa hoidlate ja kliiniliste keskuste vahel ning need ei ole arstidele, teadlastele ja novaatoritele kergesti kättesaadavad.  

Euroopa vähktõve kujutamise algatus töötab selle nimel, et ühendada ressursid ja andmebaasid avatud, kättesaadava ja kasutajasõbraliku vähikujutiste taristuga kõigile sidusrühmadele. See saavutatakse integreeritud lähenemisviisi abil, mis on välja töötatud koos suurte Euroopa teadusasutuste, -asutuste ja -ettevõtetega. Taristu toetab personaalmeditsiini vahendite väljatöötamist ja võrdlemist, testimist ja katsetamist, pakkudes peamiselt järgmise põlvkonna vähidiagnostika ja -ravi selgroogu.

Kuidas me seda teeme?

Algatuse nurgakiviks on ELi vähikujutiste andmete liitinfrastruktuur, mis on välja töötatud DIGITAL programmi raamesrahastatava EUCAIM projektiraames (18 MIO ELi kaasrahastamist). Projekt algab 21 kliinilise keskusega 12 riigist ja selle eesmärk on levitada projekti lõpuks vähemalt 30 andmepakkujat 15 riigist. 

Projektiga luuakse keskne keskus, mis ühendab ELi tasandi ja riiklikud algatused, haiglavõrgustikud ja uurimishoidlad vähikujutiste andmetega. Arstidel, teadlastel ja novaatoritel on piiriülene juurdepääs koostalitlusvõimelisele, eraelu puutumatust säilitavale ja turvalisele taristule, mida kasutatakse vähikujutiste andmete liit- ja hajutatud analüüsimiseks.  

Selle üleeuroopalise vähikujutiste taristu kaudu lisatakse nii tavalised kui ka haruldased vähihaigused anonüümseks muudetud kujutistele ja märkustele ning eeldatavasti on saadaval üle 100 000 juhtumi. Projekti lõpuks on kavas kasutusele võtta vähemalt 50 tehisintellekti algoritmi, tehisintellekti vahendeid ja kliinilisi prognoosimudeleid, mis on mõeldud taristu teadlastele. 

EUCAIM tugineb tervise kujutamise tehisintellekti võrgustiku (AI4HI) töö tulemustele. Võrgustik koosneb 86 seotud institutsioonist 20 riigist, kes osalevad viies suures ELi rahastatud suurandmete ja tehisintellekti projektis vähktõve pildistamise valdkonnas: CHAIMELEON, EuCanImage, procancer-I, Incisive and Primage. Nende projektidega töötatakse välja tehisintellekti algoritme, et tuvastada kujutiste vähki, ning luuakse vähikujutiste liithoidlad.

EUCAIM kavatseb teha vähifotode andmed kättesaadavaks programmi DIGITAL raames loodud tehisintellekti testimise ja terviseeksperimendi rahastule. TEF-Healthi projekt algas 2023. aasta jaanuaris. See võimaldab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kes on välja töötanud tehisintellekti lahendused vähiravi jaoks, katsetada neid reaalses keskkonnas. Kaalutakse ka muid katserajatisi.

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused DIGITALi programmi raames toetavad Euroopa vähktõve kujutamise algatuse jaoks asjakohaste tehnoloogiate kasutuselevõttu, näiteks teavitades uuendajaid neile kättesaadavatest õiguslikest nõuetest ja testimisvõimalustest. Nad pakuvad digilahenduste kasutajatele ja pakkujatele mitmesuguseid teenuseid, nagu testimiseelsed teenused, koolitus- ja võrgustike loomise võimalused ning juurdepääs rahalistele vahenditele.

Euroopa vähktõve kujutamise algatuse käivitamine

Brüsselis korraldati 23. jaanuaril 2023 hübriidüritus, et tähistada vähktõve kujutamise algatuse käivitamist. Pärast seda, kui Euroopa Komisjon tutvustas poliitilist tausta ja vähktõve kujutamise algatust, andis projekti teadusdirektor ülevaate Euroopa vähikujutiste andmetaristust (EUCAIM). Sellele järgnes paneeldiskussioon, mis hõlmas vähktõve kujutamise algatuse kliinilisi, tööstuslikke, tehisintellekti arendajaid ja teadusuuringute perspektiive, ning arutelu publikuga. Ürituse salvestus ja ürituse esitlused on kättesaadavad ürituse veebilehel.

Euroopa Komisjoni pressiteade, sealhulgas siseturuvoliniku Thierry Bretoni ning tervishoiu ja toiduohutuse voliniku Stella Kyriakidese videosõnumid on nüüd kättesaadavad. 

Verstapostid

 1.  
  Detsember 2022:
  Algatuse käivitamine
   
 2.  
  Jaanuar 2023:
  Projekti EUCAIMkäivitamine
   
   
 3.  
  September 2023:
  EUCAIMi andmeföderatsiooni raamistiku varajane avaldamine koos esialgsete tõenditega andmeföderatsiooni ja ühtlustamise kohta vähemalt ühel vähitüübil ja vähestel valitud kasutusjuhtudel;  
   
 4.  
  Detsember 2023:
  EUCAIMi taristu vajaduste analüüs ja kavandamine, loodud koostöömehhanismid; 
   
   
 5.  
  Detsember 2024:
  EUCAIM platvorm on valideeritud ja täielikult täidetud andmetega; saadaval on födereeritud õppe- ja võrdlusplatvormi prototüüp
   
 6.  
  2025:
  Uutevähikujutiste andmebaaside föderatsioon avatud projektikonkursside kaudu; kliinilise kasutamise juhtude rakendamine
   
 7.  
  Detsember 2025:
  EUCAIM-platvormi lõplik väljalase, sealhulgas andmepakkujatele ja platvormi kasutajatele mõeldud vahendite ja teenuste lõplik versioon
   
 8.  
  2026:
  Vähikujutisteandmete ühendatud Euroopa andmehoidla täielik toimimine
   
 9.  
  2027:
  Laienemine
   

 

 

 

 

Viimased uudised

REPORT / STUDY |
COVID-19 digikontaktide tuvastamise uuring

Euroopa Komisjon avaldas uuringu, milles antakse ülevaade lähenemisviisist ja õppetundidest COVID-19 digitaalsete kontaktide jälgimise rakenduste piiriülese koostalitlusvõime, koordineerimise, rakendamise ja epidemioloogilise mõju valdkonnas.

Seotud sisu

Üldpilt

e-tervishoid

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja kvaliteetsetele tervishoiu- ja hooldusteenustele.

Vaata lisaks

Terviseandmete haldamine

Euroopa Komisjon võttis vastu teatise ja komisjoni talituste töödokumendi tervishoiu ja hoolduse digiülemineku kohta, et hoogustada Euroopa Liidu tegevust.

Muud