Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vähi piltdiagnostika Euroopa algatus

Vähi piltdiagnostika Euroopa algatus avab kuvamise ja tehisintellekti võimalused vähipatsientide, arstide ja teadlaste hüvanguks.

  Euroopa vähktõve piltdiagnostika bänner

@EuropeanCommission

Vähktõve piltdiagnostika Euroopa algatus on üks Euroopa vähktõvevastase võitluse kava juhtalgatusi. Üks kava eesmärke on kasutada vähktõve vastu võitlemisel maksimaalselt ära selliste andme- ja digitehnoloogiate potentsiaali nagu tehisintellekt ja kõrgjõudlusega andmetöötlus.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Vähi piltdiagnostika Euroopa algatuse eesmärk on edendada innovatsiooni ja digitehnoloogia kasutuselevõttu vähiravis ja -ravis, et saavutada vähipatsientide jaoks täpsem ja kiirem kliiniliste otsuste tegemine, diagnostika, ravi ja prognoosiv meditsiin. 

Algatusega tutvustatakse, kuidas meditsiinilistele kujutistele juurde pääseda, neid kasutada ja koondada, tagades samal ajal eetika, usalduse, turvalisuse ja isikuandmete kaitse kõrge taseme täielikus kooskõlas ELi väärtuste ja normidega. See teeb Euroopa arstidele, teadlastele ja novaatoritele hõlpsasti kättesaadavaks suure hulga vähikujutisi ja seotud kliinilisi andmeid kooskõlas Euroopa andmestrateegiaga ja toetades ühtse Euroopa terviseandmeruumi eesmärke. 

Mida püütakse saavutada vähktõve piltdiagnostika Euroopa algatusega? 

Vähktõve piltdiagnostika andmekogumid on olemas eri vähiliikide jaoks, kuid need on hajutatud paljude Euroopa hoidlate ja kliiniliste keskuste vahel ning need ei ole arstidele, teadlastele ja novaatoritele kergesti kättesaadavad.  

Vähktõve piltdiagnostika Euroopa algatuse eesmärk on ühendada ressursid ja andmebaasid kõigile sidusrühmadele avatud, kättesaadava ja kasutajasõbraliku vähikujutiste taristuga. See saavutatakse integreeritud lähenemisviisi abil, mis on välja töötatud koos peamiste Euroopa teadusorganisatsioonide, institutsioonide ja ettevõtetega. Infrastruktuur toetab personaalmeditsiini vahendite väljatöötamist ja võrdlusuuringuid, testimist ja katsetamist, mis on sisuliselt järgmise põlvkonna vähidiagnostika ja -ravi selgroog.

Kuidas me seda teeme?

Algatuse nurgakivi on vähikujutiste andmete Euroopa liidendatud taristu, mille on välja töötanud EUropean Federation for CAncer IMages (EUCAIM) programmiDIGITAL raames rahastatavas projektis (18 MIO ELi kaasrahastamine). Projekti alguses on 21 kliinilist keskust 12 riigist ja selle eesmärk on, et projekti lõpuks oleks vähemalt 30 hajutatud andmeesitajat 15 riigist. 

 

Projektiga luuakse keskne keskus, mis ühendab ELi tasandi ja riiklikud algatused, haiglavõrgud ja teadushoidlad vähktõve kujutiste andmetega. Arstidel, teadlastel ja novaatoritel on piiriülene juurdepääs koostalitlusvõimelisele, eraelu puutumatust tagavale ja turvalisele taristule vähktõve piltdiagnostika andmete ühendatud ja hajutatud analüüsimiseks.  

Üleeuroopalise vähikujutiste taristu kaudu lisatakse anonüümitud kujutised ja annotatsioonid nii tavalistele kui ka harvaesinevatele vähivormidele ning eeldatavasti on kättesaadav üle 100 000 juhtumi. Projekti lõpuks on kavas kasutusele võtta vähemalt 50 tehisintellekti algoritmi, tehisintellekti tööriista ja kliinilise prognoosi mudelit taristu teadlaste jaoks. 

EUCAIM tugineb töö tulemustele, mida on teinud võrgustik AI4HI (AI for Health Imaging), mis koosneb 86 seotud asutusest 20 riigist, kes osalevad viies suures ELi rahastatud projektis, mis käsitlevad suurandmeid ja tehisintellekti vähktõve piltdiagnostikas: Chaimeleon, EuCanImage, ProCancer-I, Incisive ja Primage. Nende projektide raames töötatakse välja tehisintellekti algoritme, et avastada vähktõbe pildistamise teel, ning luuakse vähipiltide ühishoidlad.

EUCAIM kavatseb teha vähikujutiste andmed kättesaadavaks programmi „Digitaalne Euroopa“ raames loodud tehisintellekti testimis- ja eksperimenteerimisvahendile tervishoiu valdkonnas. TEF-Healthi projekt algas 2023. aasta jaanuaris. See võimaldab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, kes on välja töötanud tehisintellekti lahendused vähiraviks, testida neid reaalses keskkonnas. Kaalutakse ka muid katserajatisi.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ alla kuuluvad Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused toetavad vähktõve piltdiagnostika Euroopa algatuse jaoks oluliste tehnoloogiate kasutuselevõttu, näiteks teavitades novaatoreid neile kättesaadavatest õiguslikest nõuetest ja testimisvahenditest. Nad pakuvad digilahenduste kasutajatele ja pakkujatele mitmesuguseid teenuseid, nagu enne investeerimist testimise teenused, koolitus- ja võrgustike loomise võimalused ning juurdepääs rahalistele vahenditele.

Vähi piltdiagnostika Euroopa algatuse käivitamine

23. jaanuaril 2023 korraldati Brüsselis hübriidüritus, et tähistada vähktõve piltdiagnostika algatuse käivitamist. Ürituse salvestus ja esitlused on kättesaadavad ürituse veebilehel.

Kättesaadav onEuroopa Komisjoni pressiteade,sealhulgas siseturuvoliniku Thierry Bretoni ning tervishoiu ja toiduohutuse voliniku Stella Kyriakidese videosõnumid.

Platvormi Cancer Image Europe esimene prototüüp võetakse kasutusele

Digitaristuesimene versioon tarnitiEUCAIMi projekti raames 29. septembril 2023. Selles on avalik kataloog vähktõve piltdiagnostika andmestikest, mis on pärit ELi rahastatud projektide hoidlatest, mis on seotud tehisintellektiga tervise piltdiagnostika jaoks, ning otsinguvahend, et mõista teavet, mis on kättesaadav andmeesitajate veebisaitidel kogu ELis. Juurdepääsu andmetele võib taotleda andmeesitajatelt kooskõlas kohaldatavate eetika- ja andmekaitse-eeskirjadega.

EUCAIMi projekti veebisaidil on avaldatud ka andmete esitajaid ja kasutajaid käsitlevate eeskirjade esimene versioon ning platvormi Cancer Image Europe töökord.

Üksikasjalikum teave on esitatud pressiteates.

European Commission

 

Vahe-eesmärgid

 1.  
  Detsember 2022:
  Algatuse käivitamine
   
 2.  
  Jaanuar 2023:
   
   
 3.  
  september 2023:
  EUCAIMi andmeföderatsiooni raamistiku varajane avaldamine koos esialgsete kontseptsioonitõenditega andmeföderatsiooni ja ühtlustamise kohta vähemalt ühe vähiliigi ja väheste valitud kasutusjuhtumite puhul;  
   
 4.  
  Detsember 2023:
  EUCAIMi taristu nõuete analüüs ja kavandamine on lõpule viidud, loodud on koostöömehhanismid; 
   
   
 5.  
  Detsember 2024:
  EUCAIMi platvorm valideeritud ja täielikult andmetega täidetud; kättesaadav on ühendatud õppe- ja võrdlusplatvormi prototüüp
   
 6.  
  2025:
  uute vähikujutiste andmebaasideühendamine avatud projektikonkursside kaudu; kliinilise kasutamise juhtumite rakendamine
   
 7.  
  Detsember 2025:
  EUCAIMi platvormi lõplik väljalase, sealhulgas andmepakkujatele ja platvormi kasutajatele mõeldud vahendite ja teenuste lõplik versioon
   
 8.  
  2026:
  Vähikujutiste andmete ühendatud Euroopa andmehoidla täielik käitamine
   
 9.  
  2027:
  Laiendamine
   

 

 

 

 

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

e-tervishoid

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja kvaliteetsetele tervishoiu- ja hooldusteenustele.

Vaata lisaks

Euroopa virtuaalsete inimteisikute algatus

Euroopa virtuaalsete inimteisikute algatus on ELi raamistik, millega toetatakse järgmise põlvkonna virtuaalsete inimteisikute lahenduste tekkimist ja kasutuselevõttu tervishoius ja hoolduses.

Terviseandmete haldamine

Euroopa Komisjon võttis vastu teatise ja komisjoni talituste töödokumendi tervishoiu ja hoolduse digiülemineku kohta, et hoogustada Euroopa Liidu tegevust.

Muud