Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nepersondatu brīva aprite

ES vēlas nodrošināt brīvu datu plūsmu Eiropā, ļaujot uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm glabāt un apstrādāt nepersondatus neatkarīgi no to izvēles.

    atsaukšanās uz datu mākoņiem

© image by Rick_Jo - Getty Images/iStock

Mūsu ekonomika arvien vairāk ir atkarīga no datiem: dati var radīt ievērojamu pievienoto vērtību esošajiem pakalpojumiem un atvieglot pilnīgi jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Lai pilnībā izmantotu datu ekonomikas sniegtās priekšrocības, Komisijai ir jānodrošina nepersondatu brīva aprite.

Regula par nepersondatu brīvu apriti

Regulas par satvaru nepersondatu brīvai apritei ES mērķis ir novērst šķēršļus nepersondatu brīvai apritei starp dažādām ES valstīm un IT sistēmām Eiropā.

Regula nodrošina:

  • Nepersondatu brīva aprite pāri robežām: katrai organizācijai vajadzētu būt iespējai uzglabāt un apstrādāt datus jebkurā vietā ES.
  • Datu pieejamība regulatīvajai kontrolei: publiskās iestādes saglabās piekļuvi datiem pat tad, ja tie atrodas citā ES valstī vai ja tos glabā vai apstrādā mākonī.
  • Vienkāršāka pāreja starp mākoņpakalpojumu sniedzējiem profesionāliem lietotājiem. Komisija ir sākusi veicināt pašregulāciju šajā jomā, mudinot pakalpojumu sniedzējus izstrādāt rīcības kodeksus attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem lietotāji var pārvietot datus starp mākoņpakalpojumu sniedzējiem un atpakaļ savā IT vidē.
  • Pilnīga saskaņotība un sinerģija ar kiberdrošības paketi un precizējums, ka visas drošības prasības, kas jau attiecas uz uzņēmumiem, kuri glabā un apstrādā datus, turpinās to darīt, kad tie glabā vai apstrādā datus pāri robežām ES vai mākonī.

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) jau paredz personas datu brīvu apriti ES. Tāpēc šī regula nodrošinās visaptverošu un saskaņotu pieeju visu datu brīvai apritei ES. Lai uzņēmumiem nodrošinātu lielāku skaidrību par to, kā rīkoties ar datiem pāri robežām, Komisija ir publicējusi informatīvus norādījumus.

Fons

Komisija turpina sadarbību ar ieinteresētajām personām, piemēram, organizējot strukturētus dialogus ar ES valstīm un seminārus ar dažādām ieinteresētajām personām. Un Komisija cieši uzrauga darbu, ko veic pašregulācijas mākoņdatošanas ieinteresēto personu grupas saistībā ar rīcības kodeksiem, lai atvieglotu mākoņpakalpojumu sniedzēju maiņu, Eiropas mākoņdatošanas drošības sertifikācijas shēmu u. c.

Attiecīgie pētījumi

Jaunākās ziņas

Komisija mobilizē pētniecības un inovācijas finansējumu zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai

Komisija ir pieņēmusi grozījumu ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmā. Ar šo grozījumu tiek mobilizēts iepriekš nepiešķirtais pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” finansējums, lai 2024. gada budžetu palielinātu par gandrīz 1,4 miljardiem EUR līdz 7,3 miljardiem EUR.

PRESS RELEASE |
Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt vairāk nekā 176 miljonus eiro digitālajās spējās un tehnoloģijās

Eiropas Komisija izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmām, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES. Šajos uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus paredzētais budžets ir vairāk nekā 176 miljoni euro.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas Datu stratēģija

Datu stratēģija ir vērsta uz cilvēku izvirzīšanu pirmajā vietā tehnoloģiju izstrādē un Eiropas vērtību un tiesību aizstāvēšanu un veicināšanu digitālajā pasaulē.

Rociet dziļāk!

Eiropas datu plūsmas uzraudzība

Ņemot vērā Eiropas Datu stratēģiju, mākoņdatošanas datu plūsmas stratēģiskās vizualizācijas rīks ļauj veikt mākoņdatošanas datu plūsmu apjoma un ekonomisko vērtību stratēģisko analīzi, kvantificēšanu, vizualizācijas un monitoringu visā Eiropas Savienībā, EBTA valstīs un...

Skatīt arī

Datu akts

Datu akts ir visaptveroša iniciatīva, kuras mērķis ir risināt problēmas un izmantot iespējas, ko sniedz dati Eiropas Savienībā, uzsverot taisnīgu piekļuvi un lietotāju tiesības, vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzību.

Eiropas Datu pārvaldības akts

Eiropas Datu pārvaldības akts, kas pilnībā atbilst ES vērtībām un principiem, dos ievērojamu labumu ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Lielie dati

Dati ir kļuvuši par būtisku vērtību ekonomikai un mūsu sabiedrībai, un nepieciešamība pēc “lielo datu” jēgas rada inovācijas tehnoloģiju jomā.

Citi

Mākoņdatošana

Eiropas Komisijas mērķis ir nodrošināt Eiropas uzņēmumiem un publiskajām iestādēm piekļuvi drošām...