Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fluss liberu ta’ data mhux personali

L-UE trid tiżgura fluss liberu ta’ data fl-Ewropa, li jippermetti lill-kumpaniji u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi jaħżnu u jipproċessaw data mhux personali kull fejn jagħżlu.

    evokazzjoni ta’ sħab tad-dejta

© image by Rick_Jo - Getty Images/iStock

L-ekonomija tagħna tiddependi dejjem aktar fuq id-data: id-data tista’ toħloq valur miżjud sinifikanti għas-servizzi eżistenti u tiffaċilita mudelli ta’ negozju kompletament ġodda. Biex jinħeles bis-sħiħ il-benefiċċji tal-ekonomija tad-data, il-Kummissjoni teħtieġ li tiżgura l-fluss liberu ta’ data mhux personali.

Ir-Regolament dwar il-fluss liberu ta’ data mhux personali

Ir- Regolament dwar qafas għall-fluss liberu ta’ data mhux personali fl-UE għandu l- għan li jneħħi l-ostakli għall-moviment liberu ta’ data mhux personali bejn pajjiżi differenti tal-UE u sistemi tal-IT fl-Ewropa.

Ir-Regolament jiżgura:

  • Il-moviment liberu ta’ data mhux personali bejn il-fruntieri: kull organizzazzjoni għandha tkun tista’ taħżen u tipproċessa d-data kullimkien fl-UE.
  • Id-disponibbiltà tad-data għall-kontroll regolatorju: l-awtoritajiet pubbliċi se jżommu l-aċċess għad-dejta, anke meta din tkun tinsab f’pajjiż ieħor tal-UE jew meta tinħażen jew tiġi pproċessata fil-cloud.
  • Il-bdil aktar faċli bejn il-fornituri tas-servizzi tal-cloud għall-utenti professjonali. Il-Kummissjoni bdiet tiffaċilita l-awtoregolamentazzjoni f’dan il-qasam, u ħeġġet lill-fornituri jiżviluppaw kodiċijiet ta’ kondotta rigward il-kundizzjonijiet li taħthom l-utenti jistgħu jittrasferixxu d-data bejn il-fornituri tas-servizzi tal-cloud u jerġgħu lura fl-ambjenti tal-IT tagħhom stess.
  • Konsistenza sħiħa u sinerġiji mal- pakkett taċ-ċibersigurtà, u kjarifika li kwalunkwe rekwiżit ta’ sigurtà li diġà japplika għan-negozji li jaħżnu u jipproċessaw id-data se jkompli jagħmel dan meta jaħżnu jew jipproċessaw id-data bejn il-fruntieri fl-UE jew fil-cloud.

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) diġà jipprevedi l-moviment liberu tad-data personali fl-UE. Dan ir-Regolament għalhekk se jiżgura approċċ komprensiv u koerenti għall-moviment liberu tad-data kollha fl-UE. Biex tipprovdi aktar ċarezza lin-negozji dwar kif jimmaniġġjaw id-data bejn il-fruntieri, il-Kummissjoni ppubblikat gwida informattiva.

Tagħrif ta’ sfond

Il-Kummissjoni qed tkompli bl-involviment tagħha mal-partijiet ikkonċernati, pereżempju billi torganizza djalogi strutturati mal-pajjiżi tal-UE u sessjonijiet ta’ ħidma ma’ partijiet ikkonċernati differenti. U, il-Kummissjoni qed tissorvelja mill-qrib il-ħidma li saret mill- gruppi awtoregolatorji tal-partijiet ikkonċernati tal-cloud dwar il-kodiċijiet ta’ kondotta għal bdil aktar faċli tal-fornituri tal-cloud, skema Ewropea ta’ ċertifikazzjoni tas-sigurtà tal-cloud, u aktar.

Studji rilevanti

L-aħħar aħbarijiet

L-ewwel Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija bejn l-UE u l-Indja ffoka fuq l-approfondiment tal-impenn strateġiku dwar il-kummerċ u t-teknoloġija

L-Unjoni Ewropea u l-Indja kellhom l-ewwel laqgħa ministerjali tagħhom tal-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija (TTC) illum fi Brussell.

PRESS RELEASE |
L-att dwar is-Swieq Diġitali: Ir-reġistrazzjonijiet issa huma miftuħa għal workshop dwar obbligi relatati mad-data

Il-Kummissjoni Ewropea llum fetħet reġistrazzjonijiet għal workshop tekniku dwar l-Att dwar is-Swieq Diġitali (DMA). B’mod speċifiku, dan se jiffoka fuq l-iżgurar tal-konformità effettiva mad-dispożizzjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data, il-kombinazzjoni u l-użu inkroċjat tad-data personali mill-gwardjani, l-użu ta’ data mhux disponibbli għall-pubbliku tal-utenti kummerċjali, u l-portabbiltà tad-data.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija Ewropea għad-data

L-istrateġija għad-data tiffoka fuq li n-nies jitqiegħdu l-ewwel fl-iżvilupp tat-teknoloġija, u fuq id-difiża u l-promozzjoni tal-valuri u d-drittijiet Ewropej fid-dinja diġitali.

Ħarsa aktar fil-fond

Il-Monitoraġġ tal-Fluss tad-Data Ewropew

Fid-dawl tal-Istrateġija Ewropea għad-Data, l-Għodda għall-Viżwalizzazzjoni Strateġika tal-Fluss tad-Data tal-Cloud tippermetti analiżi strateġika, kwantifikazzjoni, viżwalizzazzjoni u monitoraġġ kemm tal-volumi kif ukoll tal-valuri ekonomiċi tal-flussi tad-data tal-cloud madwar...

Ara Wkoll

Att dwar id-Data

L-Att dwar id-Data huwa miżura ewlenija biex aktar data tkun disponibbli għall-użu f’konformità mar-regoli u l-valuri tal-UE.

Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data

Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data, li jkun kompletament konformi mal-valuri u l-prinċipji tal-UE, se jġib benefiċċji sinifikanti għaċ-ċittadini u l-kumpaniji tal-UE.

Big data

Id-data saret assi ewlieni għall-ekonomija u s-soċjetajiet tagħna u l-ħtieġa li wieħed jagħmel sens ta’ “big data” qed twassal għal innovazzjonijiet fit-teknoloġija.

Oħrajn

Cloud computing

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tippermetti l-aċċess għal infrastrutturi u servizzi tal-cloud...