Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta

Is mian leis an Aontas saorshreabhadh sonraí a chinntiú san Eoraip, rud a ligfidh do chuideachtaí agus d’údaráis riaracháin phoiblí sonraí neamhphearsanta a stóráil agus a phróiseáil cibé áit is mian leo.

    na scamaill sonraí a thabhairt chun cuimhne

© image by Rick_Jo - Getty Images/iStock

Braitheann ár ngeilleagar níos mó agus níos mó ar shonraí: is féidir le sonraí breisluach suntasach a chruthú do sheirbhísí atá ann cheana agus samhlacha gnó atá go hiomlán nua a éascú. Chun leas iomlán a bhaint as buntáistí an gheilleagair sonraí, ní mór don Choimisiún saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta a áirithiú.

An Rialachán maidir le saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta

Is é is aidhm don Rialachán maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas deireadh a chur le bacainní ar shaorghluaiseacht sonraí neamhphearsanta idir tíortha éagsúla an Aontais agus córais TF éagsúla san Eoraip.

Áirithítear leis an Rialachán an méid seo a leanas:

  • Saorghluaiseacht sonraí neamhphearsanta thar theorainneacha: ba cheart do gach eagraíocht a bheith in ann sonraí a stóráil agus a phróiseáil áit ar bith san Aontas.
  • Infhaighteacht sonraí le haghaidh rialú rialála: coinneoidh údaráis phoiblí rochtain ar shonraí, fiú nuair atá siad lonnaithe i mBallstát eile nó nuair a dhéantar iad a stóráil nó a phróiseáil sa néal.
  • Athrú níos éasca idir soláthraithe seirbhíse néalríomhaireachta d’úsáideoirí gairmiúla. Thosaigh an Coimisiún ag éascú féinrialála sa réimse seo, agus spreag sé soláthraithe chun cóid iompair a fhorbairt maidir leis na coinníollacha faoinar féidir le húsáideoirí sonraí a aistriú idir soláthraithe néalseirbhísí agus filleadh ar a dtimpeallachtaí TF féin.
  • Comhsheasmhacht agus sineirgí iomlána leis an bpacáiste cibearshlándála, agus soiléiriú go leanfar le haon cheanglais slándála a bhfuil feidhm acu cheana maidir le gnólachtaí a stórálann agus a phróiseálann sonraí agus sonraí á stóráil nó á bpróiseáil acu thar theorainneacha san Aontas nó sa néal.

Foráiltear cheana féin sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) do shaorghluaiseacht sonraí pearsanta laistigh den Aontas. Dá bhrí sin, áiritheofar leis an Rialachán seo cur chuige cuimsitheach agus comhleanúnach maidir le saorghluaiseacht na sonraí uile san Aontas. Chun tuilleadh soiléireachta a thabhairt do ghnólachtaí maidir le conas sonraí a láimhseáil thar theorainneacha, tá treoir fhaisnéiseach foilsithe ag an gCoimisiún.

Cúlra

Tá an Coimisiún ag leanúint dá rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara, mar shampla trí idirphlé struchtúrtha a eagrú le tíortha an AE agus trí cheardlanna a eagrú le páirtithe leasmhara éagsúla. Agus, tá dlúthfhaireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an obair a dhéanann grúpaí geallsealbhóirí néalrialála féinrialála maidir le cóid iompair chun soláthraithe néalríomhaireachta a athrú níos éasca, scéim Eorpach um dheimhniú slándála néalríomhaireachta, agus tuilleadh nach iad.

Staidéar ábhartha

An Nuacht is Déanaí

An Tionscnamh um Ghéanóim 1+Milliún: glactar Treochlár nua le haghaidh chéim an mhéadaithe agus na hinbhuanaitheachta

Inniu, is cloch mhíle nua é an Tionscnamh 1+Million Genomes (1+MG) i dtreo an chuspóra rochtain shlán ar shonraí géanómaíocha a chumasú thar theorainneacha chun taighde agus cúram pearsantaithe a chur chun cinn san Eoraip.

PRESS RELEASE |
Plean na hEorpa chun an Ailse a Chomhrac: Tá an chéad fhréamhshamhail d’ardán Ailse Íomhá na hEorpa beo

Sa lá atá inniu ann, tá an chéad gharsprioc mhór bainte amach ag an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse: ón lá atá inniu ann, nascann an t-ardán Ailse Íomhá na hEorpa 36 tacar sonraí d’íomhánna de 9 gcineál ailse (breast, colon, scamhóg, próstatach, rectum, ae, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), le haghaidh sraith iomlán de 200,000 íomhá de thart ar 20,000 duine.

DIGIBYTE |
Ardán Ailse Íomhá na hEorpa: téann an chéad fhréamhshamhail den bhonneagar digiteach uile-Eorpach beo

Inniu, tá an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse tar éis an chéad chloch mhíle mhór dá threochlár a bhaint amach maidir le bonneagar cónasctha Eorpach d’íomhánna ailse a chur ar fáil chun tacú le soláthraithe cúraim sláinte, institiúidí taighde agus nuálaithe chun an leas is fearr is féidir a bhaint as réitigh nuálacha sonraíbhunaithe maidir le cóireáil agus cúram ailse.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Straitéis Eorpach maidir le Sonraí

Tá an straitéis le haghaidh sonraí dírithe ar thús áite a thabhairt do dhaoine i bhforbairt na teicneolaíochta, agus ar luachanna agus cearta Eorpacha a chosaint agus a chur chun cinn sa saol digiteach.

Léargas níos doimhne

Faireachán ar Shreabhadh Sonraí Eorpacha

I bhfianaise na Straitéise Eorpaí Sonraí, is féidir anailís straitéiseach, cainníochtú, léirshamhlú agus faireachán a dhéanamh ar mhéideanna agus luachanna eacnamaíocha sreafaí néalsonraí ar fud an Aontais Eorpaigh, thíortha CSTE agus na Ríochta Aontaithe leis an Uirlis...

Féach freisin

An tAcht Sonraí

Is beart tábhachtach é an Gníomh Sonraí chun tuilleadh sonraí a chur ar fáil lena n-úsáid i gcomhréir le rialacha agus luachanna an Aontais.

An Gníomh Eorpach um Rialachas Sonraí

Tabharfaidh Gníomh Eorpach um Rialachas Sonraí, atá go hiomlán i gcomhréir le luachanna agus prionsabail an Aontais, tairbhí suntasacha do shaoránaigh agus do chuideachtaí an Aontais.

Eile

Néalríomhaireacht

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún Eorpach rochtain ar bhonneagair néalríomhaireachta agus ar...