Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas datu plūsmas uzraudzība

Ņemot vērā Eiropas Datu stratēģiju, mākoņdatošanas datu plūsmas stratēģiskās vizualizācijas rīks ļauj veikt mākoņdatošanas datu plūsmu apjoma un ekonomisko vērtību stratēģisko analīzi, kvantificēšanu, vizualizācijas un monitoringu visā Eiropas Savienībā, EBTA valstīs un Apvienotajā Karalistē.

    atsaukšanās uz datu jēdzienu

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

Mākoņdatošanas datu plūsmu un ar tām saistīto ekonomisko vērtību analīze, kartēšana, kvantificēšana un uzraudzība mākoņdatošanas jomā Eiropas Savienībā un ārpus tās ir būtiska, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu, rūpniecisko izvēli un ieguldījumu lēmumus. Tas ir arī svarīgi, lai novērtētu Eiropas digitālās ekonomikas konkurētspēju, pamatojoties uz datu plūsmas modeļu analīzi, un lai uzraudzītu datu apriti attiecībā pret nepersondatu brīvas aprites principu visā ES ekonomikā. Mākoņdatošanas datu plūsmu apjoma un vērtības zināšana palīdzēs līdz 2030. gadam sasniegt mākoņdatošanas un Edge digitālās desmitgades mērķus.

Lai nodrošinātu ekonomisko izlūkdatu plūsmu mākoņdatošanas jomā, Komisija izveidoja mākoņdatošanas datu plūsmas stratēģiskās vizualizācijas rīku.

Šis rīks ļauj Komisijai:

  1. kartēt un aplēst galveno datu plūsmu apjomu un ekonomisko vērtību mākoņdatošanas jomā 27 ES dalībvalstīs (t. i., ES iekšējās datu plūsmas) un ar Islandi, Norvēģiju, Šveici un Apvienoto Karalisti (t. i., datu plūsmas ārpus ES);
  2. prognozēto datu aizplūdi līdz 2030. gadam;
  3. analizēt datu plūsmu apjomu pa sektoriem, uzņēmuma lielumu un valstīm.

Karte un diagrammas sniedz salīdzināmas valstu datu plūsmas un aizplūdes prognozes par laikposmu no 2016. gada līdz 2030. gadam, kur dati ir pieejami.

 

 

Mākoņdatošanas datu plūsmas stratēģiskās vizualizācijas rīks ietver datus no 31 Eiropas valsts. To izmantos, lai uzraudzītu datu plūsmas tendences, tostarp apjomus un to ekonomiskās vērtības šajās valstīs. Tajā ir arī sniegti dati par mākoņdatošanas ieviešanu pa nozarēm, valstīm un uzņēmumiem līdz 2030. gadam. Šis rīks var būt noderīgs arī kā stratēģisks prognozēšanas instruments, lai atbalstītu turpmāku lēmumu pieņemšanu, tirdzniecību un ieguldījumus mākoņdatošanas jomā, pamatojoties uz datu plūsmas pierādījumiem. 

Mākoņdatošanas datu plūsmas stratēģiskās vizualizācijas rīkā sniegtie dati ir no 2016. gada ar prognozēm līdz 2030. gadam. Izmantotie datu vākšanas avoti ir sākot no primārajiem avotiem, piemēram, oficiālajiem statistikas datiem, līdz sekundāriem avotiem, piemēram, apsekojumiem un intervijām. Jaunā metodika, kas izstrādāta šā rīka nodrošināšanai, pirmo reizi tika izstrādāta Komisijas pētījuma “Datu plūsmu kartēšana” 2021. gada ziņojumā.

Instrumenta pamatā esošā metodika 2022. gadā tika uzlabota, lai iekļautu analītisko satvaru, kas tagad ļauj kvantitatīvi noteikt datu plūsmu ekonomiskās vērtības un aplēst ES ārējās datu plūsmas ar galvenajiem tirdzniecības partneriem papildus pašreiz pieejamajai mākoņdatošanas datu plūsmu apjoma kvantitatīvai noteikšanai un kartēšanai. Metodiskie uzlabojumi un analītiskā sistēma mākoņdatošanas datu plūsmu ekonomisko vērtību novērtēšanai ir aprakstīti Komisijas pētījuma “Datu plūsmu ekonomiskās vērtības” 2023. gada ziņojumā.

 

Atruna: Ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu informācijas precizitāti un pilnīgumu, netiek dota nekāda garantija un nav jāuzņemas atbildība par kļūdām vai izlaidumiem izejmateriālos, ko izmanto mākoņa un malu iekārtu karšu sastādīšanā.

Vispārīga informācija

2019. gadā, lai izveidotu Eiropas datu plūsmas uzraudzību, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (CONNECT) sadarbībā ar Kopīgo pētniecības centru uzsāka pirmo uzņēmumu un publisko struktūru brīvprātīgu aptauju (tagad slēgta), lai apkopotu un anonimizētus datus par:

  • to datu apjoms, ko uzņēmumi un publiskās struktūras glabā mākoņdatošanas infrastruktūrās ES (t. i., datu krājumi);
  • datu apjoms pārvietots no vienas mākoņu infrastruktūras uz citu visā ES.

2020. gada Eiropas Datu stratēģijā tika atzīts, cik stratēģiski svarīgi ir iegūt ekonomisko informāciju par datu plūsmām, un tādējādi tika ierosināts izstrādāt datu plūsmas stratēģisko analītisko satvaru. Lai īstenotu šo pamatdarbību, Komisija veica divus pētījumus: “Datu plūsmu kartēšana” un “Datu plūsmu ekonomiskās vērtības”. Pirmajā pētījumā pirmo reizi tiek izstrādāta un pārbaudīta jauna, pašpietiekama un atkārtojama metodika datu plūsmu apjoma noteikšanai. Otrais izstrādā pirmo šāda veida analītisko ietvaru, lai mērītu datu plūsmu ekonomisko vērtību. Dati, kas izstrādāti abos pētījumos attiecībā uz datu plūsmu apjomu un ekonomisko vērtību, ir iestrādāti mākoņdatošanas datu plūsmas stratēģiskās vizualizācijas rīkā.

Šis rīks ļauj tiešsaistē ģeogrāfiski redzēt valstis un ekonomikas nozares, kas izraisa mākoņdatošanas datu plūsmas. Tas arī ļauj analizēt mākoņdatošanas datu plūsmas un ar tām saistīto ekonomisko vērtību pa nozarēm, ģeogrāfiju un uzņēmumu lielumu 31 Eiropas valstī. Tas arī parāda tiešsaistes pašreizējo un prognozes par mākoņdatošanas ieviešanu līdz 2030. gadam sadalījumā pa nozarēm, dalībvalstīm un uzņēmumu veidiem un norāda uz galvenajiem ekonomiskajiem partneriem.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija aicina 18 dalībvalstis ievērot ES Datu pārvaldības aktu

Eiropas Komisija nolēma sākt pārkāpuma procedūras, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli 18 dalībvalstīm, kuras nav izraudzījušās atbildīgās iestādes Datu pārvaldības akta īstenošanai vai kuras nav pierādījušas, ka tās ir pilnvarotas veikt likumā noteiktos uzdevumus.

PRESS RELEASE |
Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt vairāk nekā 176 miljonus eiro digitālajās spējās un tehnoloģijās

Eiropas Komisija izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmām, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES. Šajos uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus paredzētais budžets ir vairāk nekā 176 miljoni euro.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Nepersondatu brīva aprite

ES vēlas nodrošināt brīvu datu plūsmu Eiropā, ļaujot uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm glabāt un apstrādāt nepersondatus neatkarīgi no to izvēles.