Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Volný tok neosobních údajů

EU chce zajistit volný tok údajů v Evropě a umožnit společnostem a orgánům veřejné správy ukládat a zpracovávat neosobní údaje, kdekoli se rozhodnou.

    připomenutí datových cloudů

© image by Rick_Jo - Getty Images/iStock

Naše ekonomika stále více závisí na datech: data mohou vytvářet významnou přidanou hodnotu pro stávající služby a usnadnit zcela nové obchodní modely. Aby Komise plně uvolnila výhody ekonomiky založené na datech, musí zajistit volný tok neosobních údajů.

Nařízení o volném pohybu neosobních údajů

Cílem nařízení o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v EU je odstranit překážky bránící volnému pohybu neosobních údajů mezi různými zeměmi EU a systémy informačních technologií v Evropě.

Nařízení zajišťuje:

  • Volný pohyb neosobních údajů přes hranice: každá organizace by měla být schopna ukládat a zpracovávat údaje kdekoli v EU.
  • Dostupnost údajů pro regulační kontrolu: veřejné orgány si uchovávají přístup k údajům, a to i v případě, že se nacházejí v jiné zemi EU nebo když jsou uloženy nebo zpracovávány v cloudu.
  • Snadnější přechod mezi poskytovateli cloudových služeb pro profesionální uživatele. Komise začala usnadňovat samoregulaci v této oblasti a vybízela poskytovatele, aby vypracovali kodexy chování, pokud jde o podmínky, za nichž mohou uživatelé přenášet data mezi poskytovateli cloudových služeb a zpět do svých vlastních IT prostředí.
  • Plná konzistentnost a součinnost s balíčkem kybernetické bezpečnosti a vyjasnění, že veškeré bezpečnostní požadavky, které se již vztahují na podniky, které uchovávají a zpracovávají údaje, tak budou i nadále činit, když ukládají nebo zpracovávají údaje přes hranice v EU nebo v cloudu.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) již stanoví volný pohyb osobních údajů v rámci EU. Toto nařízení proto zajistí komplexní a soudržný přístup k volnému pohybu všech údajů v EU. V zájmu větší jasnosti podniků ohledně toho, jak nakládat s údaji přes hranice, zveřejnila Komise informativní pokyny.

Pozadí

Komise pokračuje ve spolupráci se zúčastněnými stranami, například organizováním strukturovaných dialogů se zeměmi EU a seminářů s různými zúčastněnými stranami. A Komise pozorně sleduje práci vykonanou samoregulačními skupinami zúčastněných stran v oblasti cloudu, pokud jde o kodexy chování pro snadnější změnu poskytovatele cloudových služeb, evropský systém certifikace cloudové bezpečnosti a další.

Relevantní studie

Nejnovější zprávy

Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

DIGIBYTE |
Platforma Image Europe: začíná fungovat první prototyp celoevropské digitální infrastruktury

Evropská iniciativa pro onkologické zobrazování dnes dosáhla prvního významného milníku svého plánu na vytvoření evropské sjednocené infrastruktury údajů o nádorových snímcích na podporu poskytovatelů zdravotní péče, výzkumných ústavů a inovátorů při co nejlepším využívání inovativních řešení založených na datech v oblasti onkologické léčby a péče.

Související obsah

Souvislosti

Evropská strategie pro data

Strategie pro data se zaměřuje na to, aby lidé byli na prvním místě při vývoji technologií, a na obranu a prosazování evropských hodnot a práv v digitálním světě.

Hlubší pohled

Evropské sledování toku dat

S ohledem na evropskou strategii pro data umožňuje nástroj pro strategickou vizualizaci cloudových dat strategickou analýzu, kvantifikaci, vizualizaci a sledování jak objemů, tak ekonomických hodnot toků cloudových dat napříč Evropskou unií, zeměmi ESVO a Spojeným královstvím.

Viz také

Zákon o datech

Akt o datech je klíčovým opatřením pro zpřístupnění většího množství údajů pro použití v souladu s pravidly a hodnotami EU.

Evropský akt o správě dat

Evropský akt o správě dat, který je plně v souladu s hodnotami a zásadami EU, přinese občanům a společnostem EU významné výhody.

Velká data

Data has become a key asset for the economy and our societies and the need to make sense of ‘big data’ is leading to innovations in technology.

Ostatní

Cloud computing

Cílem Evropské komise je poskytnout evropským podnikům a veřejným orgánům přístup k bezpečným...