Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Volný tok neosobních údajů

EU chce zajistit volný tok údajů v Evropě, což společnostem a orgánům veřejné správy umožní uchovávat a zpracovávat neosobní údaje, kdykoli se rozhodnou.

    evokace datových cloudů

© image by Rick_Jo - Getty Images/iStock

Naše hospodářství stále více závisí na datech: data mohou vytvořit významnou přidanou hodnotu pro stávající služby a usnadnit zcela nové obchodní modely. Aby bylo možné plně využít výhod ekonomiky založené na datech, musí Komise zajistit volný tok neosobních údajů.

Nařízení o volném pohybu neosobních údajů

Cílem nařízení o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v EU je odstranit překážky bránící volnému pohybu neosobních údajů mezi různými zeměmi EU a IT systémy v Evropě.

Nařízení zajišťuje:

  • Volný pohyb neosobních údajů přes hranice: každá organizace by měla mít možnost uchovávat a zpracovávat údaje kdekoli v EU.
  • Dostupnost údajů pro regulační kontrolu: orgány veřejné moci budou uchovávat přístup k údajům, a to i v případě, že se nacházejí v jiné zemi EU nebo když jsou uloženy nebo zpracovávány v cloudu.
  • Snadnější přepínání mezi poskytovateli cloudových služeb pro profesionální uživatele. Komise začala usnadňovat samoregulaci v této oblasti a vybízet poskytovatele, aby vypracovali kodexy chování týkající se podmínek, za nichž mohou uživatelé přesouvat data mezi poskytovateli cloudových služeb a zpět do svých vlastních IT prostředí.
  • Plná konzistentnost a synergie s balíčkem v oblasti kybernetické bezpečnosti a vyjasnění, že veškeré bezpečnostní požadavky, které se již vztahují na podniky, které údaje ukládají a zpracovávají, tak budou i nadále činit, pokud uchovávají nebo zpracovávají údaje přes hranice v EU nebo v cloudu.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) již stanoví volný pohyb osobních údajů v rámci EU. Toto nařízení proto zajistí komplexní a soudržný přístup k volnému pohybu všech údajů v EU. V zájmu větší jasnosti pro podniky ohledně toho, jak nakládat s údaji přes hranice, zveřejnila Komise informativní pokyny.

Pozadí

Komise pokračuje ve spolupráci se zúčastněnými stranami, například organizováním strukturovaných dialogů se zeměmi EU a workshopů s různými zúčastněnými stranami. A Komise pozorně sleduje práci, kterou odvedly samoregulační skupiny zúčastněných stran v oblasti cloud computingu, pokud jde o kodexy chování pro snadnější změnu poskytovatele cloud computingu, evropský systém certifikace bezpečnosti cloud computingu a další.

Relevantní studie

Nejnovější zprávy

Komise vyzývá 18 členských států, aby dodržovaly akt EU o správě dat

Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy 18 členským státům, které neurčily odpovědné orgány k provádění aktu o správě dat nebo které neprokázaly, že tyto orgány jsou oprávněny plnit úkoly požadované tímto aktem.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise vyhlašuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zahájila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na období 2023–2024 v rámci programu Digitální Evropa s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev činí více než 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

Evropská strategie pro data

Strategie pro data se zaměřuje na to, aby lidé byli na prvním místě při vývoji technologií, a na obranu a prosazování evropských hodnot a práv v digitálním světě.

Hlubší pohled

Evropské sledování toku dat

S ohledem na evropskou strategii pro data umožňuje nástroj pro strategickou vizualizaci cloudových dat strategickou analýzu, kvantifikaci, vizualizaci a sledování jak objemů, tak ekonomických hodnot toků cloudových dat napříč Evropskou unií, zeměmi ESVO a Spojeným královstvím.

Viz také

Zákon o datech

Zákon o datech je komplexní iniciativou, jejímž cílem je řešit výzvy a uvolnit příležitosti, které představují údaje v Evropské unii, s důrazem na spravedlivý přístup a práva uživatelů při současném zajištění ochrany osobních údajů.

Evropský akt o správě dat

Evropský akt o správě dat, který je plně v souladu s hodnotami a zásadami EU, přinese občanům a společnostem EU významné výhody.

Velká data

Data has become a key asset for the economy and our societies and the need to make sense of ‘big data’ is leading to innovations in technology.

Ostatní

Cloud computing

Cílem Evropské komise je poskytnout evropským podnikům a veřejným orgánům přístup k bezpečným...