Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Datu stratēģija

Datu stratēģija ir vērsta uz to, lai cilvēkus izvirzītu par prioritāti tehnoloģiju izstrādē un aizsargātu un veicinātu Eiropas vērtības un tiesības digitālajā pasaulē.

  Datu vizuāls attēlojums

Dati ir būtisks resurss ekonomikas izaugsmei, konkurētspējai, inovācijai, darbvietu radīšanai un sabiedrības progresam kopumā.

Eiropas Datu stratēģijas mērķis ir izveidot vienotu datu tirgu, kas nodrošinās Eiropas globālo konkurētspēju un datu suverenitāti. Kopējas Eiropas datu telpas nodrošinās, ka vairāk datu kļūst pieejami izmantošanai ekonomikā un sabiedrībā, vienlaikus kontrolējot uzņēmumus un privātpersonas, kas ģenerē datus.

Uz datiem balstītas lietojumprogrammas daudzējādā ziņā dos labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Viņi var:

 • uzlabot veselības aprūpi
 • izveidot drošākas un tīrākas transporta sistēmas
 • radīt jaunus produktus un pakalpojumus
 • samazināt sabiedrisko pakalpojumu izmaksas
 • uzlabot ilgtspēju un energoefektivitāti

Komisija ir ierosinājusi regulu par Eiropas datu pārvaldību kā daļu no tās datu stratēģijas. Šai jaunajai regulai būs būtiska nozīme, lai nodrošinātu ES vadošo lomu globālajā datu ekonomikā.

Komisija 2022. gada 23. februārī ierosināja regulu par saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu piekļuvi datiem un to izmantošanu (Datu likums). Datu akts ir viens no galvenajiem Eiropas Datu stratēģijas pīlāriem. Tās galvenais mērķis ir padarīt Eiropu par līderi datu ekonomikā, izmantojot arvien pieaugošā rūpniecisko datu apjoma potenciālu, lai sniegtu labumu Eiropas ekonomikai un sabiedrībai. 

Lai vēl vairāk nodrošinātu ES vadošo lomu globālajā datu ekonomikā, Eiropas Datu stratēģijā ir paredzēts:

 • pieņemt leģislatīvus pasākumus datu pārvaldības, piekļuves un atkalizmantošanas jomā. Piemēram, attiecībā uz datu apmaiņu starp uzņēmumiem un valdību sabiedrības interesēs;
 • padarīt datus plašāk pieejamus, atverot augstvērtīgas publiski glabātas datu kopas visā ES un atļaujot to atkalizmantošanu bez maksas;
 • ieguldīt 2 miljardus eiro Eiropas augstas ietekmes projektā, lai attīstītu datu apstrādes infrastruktūras, datu kopīgošanas rīkus, arhitektūru un pārvaldības mehānismus plaukstošai datu apmaiņai un energoefektīvu un uzticamu mākoņdatošanas infrastruktūru un saistīto pakalpojumu apvienošanai;
 • nodrošināt piekļuvi drošiem, taisnīgiem un konkurētspējīgiem mākoņdatošanas pakalpojumiem, atvieglojot datu apstrādes pakalpojumu iepirkuma tirgus izveidi un radot skaidrību par mākoņdatošanas noteikumu piemērojamo tiesisko regulējumu.

Datu stratēģijas rezultātā uzņēmumiem būs pieejams vairāk datu, lai ieviestu jauninājumus. Eiropas Komisija jau ir publicējusi ziņojumu par datu apmaiņu starp uzņēmumiem un valdību (B2G). Ziņojumā, ko sagatavojusi augsta līmeņa ekspertu grupa, ir ietverts politikas, juridisko un finansēšanas ieteikumu kopums, kas palīdzēs padarīt B2G datu apmaiņu sabiedrības interesēs par mērogojamu, atbildīgu un ilgtspējīgu praksi ES.

Atklāta apspriešana

Eiropas Datu stratēģijas atklātā sabiedriskā apspriešana notika no 2020. gada 19. februāra līdz 31. maijam. Kopsavilkuma ziņojumā ir izvērtēts devums un izklāstītas sākotnējās tendences, kas no tām izriet, galveno uzmanību pievēršot kvantitatīvajiem aspektiem.

Komisija arī rīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu par Datu likumu, kas ir būtiska datu stratēģijas daļa. Kopsavilkuma ziņojumā ir sniegts pārskats par ieguldījumu. 

Noderīgas saites

Jaunākās ziņas

Related Content

Big Picture

Data

Data is everywhere and growing at an unprecedented pace. The Commission has developed a European data strategy to help us unlock its benefits.

Dig deeper

Datu likums

Datu likums ir galvenais pasākums, lai darītu pieejamu vairāk datu izmantošanai saskaņā ar ES noteikumiem un vērtībām.

Nepersondatu brīva aprite

The EU wants to ensure a free flow of data in Europe, allowing companies and public administrations to store and process non-personal data wherever they choose.

Eiropas Datu pārvaldības akts

Eiropas Datu pārvaldības akts, kas pilnībā atbilst ES vērtībām un principiem, sniegs ievērojamu labumu ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Lielie dati

Dati ir kļuvuši par būtisku vērtību ekonomikai un mūsu sabiedrībai, un nepieciešamība pēc “lielo datu” jēgas rada inovācijas tehnoloģiju jomā.

See Also

Mākoņdatošana

Komisijas mērķis ir nodrošināt Eiropas uzņēmumiem piekļuvi drošām, ilgtspējīgām un sadarbspējīgām mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem.

Citas preces