Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Datu stratēģija

Datu stratēģija ir vērsta uz cilvēku izvirzīšanu pirmajā vietā tehnoloģiju izstrādē un Eiropas vērtību un tiesību aizstāvēšanu un veicināšanu digitālajā pasaulē.

  Vizuāls datu attēlojums

Dati ir būtisks resurss ekonomikas izaugsmei, konkurētspējai, inovācijai, darbvietu radīšanai un sabiedrības progresam kopumā. Nākotnē uz datiem balstītu lietojumprogrammu izstrāde sniegs dažādus ieguvumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem: 

 • uzlabot veselības aprūpi
 • izveidot drošākas un tīrākas transporta sistēmas
 • radīt jaunus produktus un pakalpojumus
 • samazināt sabiedrisko pakalpojumu izmaksas
 • uzlabot ilgtspēju un energoefektivitāti

Eiropas Datu stratēģijas mērķis ir izveidot vienotu datu tirgu, kas nodrošinās Eiropas globālo konkurētspēju un datu suverenitāti. Tā rezultātā tiks izveidotas kopējas Eiropas datu telpas. Tās nodrošinās, ka vairāk datu kļūst pieejami izmantošanai ekonomikā un sabiedrībā, vienlaikus kontrolējot uzņēmumus un privātpersonas, kas rada datus.

Lai vēl vairāk nodrošinātu ES vadošo lomu globālajā datu ekonomikā, Eiropas Datu stratēģijā ir paredzēts:

 • pieņemt leģislatīvus pasākumus par datu pārvaldību, piekļuvi un atkalizmantošanu. Piemēram, datu kopīgošanai starp uzņēmumiem un valdību sabiedrības interesēs;
 • padarīt datus plašāk pieejamus, atverot augstvērtīgas publiski turētas datu kopas visā ES un ļaujot tos atkārtoti izmantot bez maksas;
 • ieguldīt 2 miljardus eiro Eiropas augstas ietekmes projektā, lai izstrādātu datu apstrādes infrastruktūras, datu kopīgošanas rīkus, arhitektūru un pārvaldības mehānismus plaukstošai datu kopīgošanai un apvienotu energoefektīvas un uzticamas mākoņdatošanas infrastruktūras un saistītos pakalpojumus;
 • nodrošināt piekļuvi drošiem, taisnīgiem un konkurētspējīgiem mākoņdatošanas pakalpojumiem, atvieglojot datu apstrādes pakalpojumu iepirkuma tirgus izveidi un radot skaidrību par piemērojamo mākoņdatošanas noteikumu tiesisko regulējumu.

Komisija 2020. gadā publicēja ziņojumu par datu kopīgošanu starp uzņēmumiem un valdību (B2G). Ziņojumā, kura pamatā ir augsta līmeņa ekspertu grupa, ir sniegta virkne politikas, juridisku un finansēšanas ieteikumu, kuru mērķis ir atvieglot B2G datu apmaiņas mērogu, atbildīgu un ilgtspējīgu īstenošanu sabiedrības interesēs Eiropas Savienībā.

Ir ieviesti divi būtiski tiesību akti, lai aizsargātu iedzīvotāju tiesības un intereses, vienlaikus veicinot rūpniecisko un tehnoloģisko attīstību. Tām ir būtiska nozīme, veidojot pamatu Eiropas datu stratēģijā izklāstīto mērķu sasniegšanai:

 • Datu pārvaldības akts (DPA) ir visaptverošs instruments, kas izstrādāts, lai pārraudzītu publisku vai aizsargātu datu atkalizmantošanu dažādās nozarēs. Tā mērķis ir atvieglot datu apmaiņu, reglamentējot jaunas struktūras, kas pazīstamas kā datu starpnieki, un veicinot datu apmaiņu altruistisku iemeslu dēļ. DGA aptver gan persondatus, gan nepersondatus, un Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) piemēro ikreiz, kad ir iesaistīti personas dati. Iebūvētu aizsardzības pasākumu iekļaušana papildus VDAR ir paredzēta, lai vairotu uzticēšanos datu kopīgošanai un atkalizmantošanai. Šāda uzticēšanās veidošana ir būtiska, lai palielinātu datu pieejamību tirgū.
 • Datu akts stājās spēkā 2024. gada 11. janvārī. Tas ir Eiropas Datu stratēģijas pīlārs. Tās galvenais mērķis ir padarīt Eiropu par līderi datu ekonomikā, izmantojot arvien pieaugošā rūpniecības datu apjoma potenciālu, lai sniegtu labumu Eiropas ekonomikai un sabiedrībai. 

Jūs varat izlasīt par Eiropas datu stratēģiju, tostarp jautājumuun atbilžuun faktu lapu.

Atklāta apspriešanās

Atklātā sabiedriskā apspriešana par Eiropas Datu stratēģiju notika no 2020. gada 19. februāra līdz 31. maijam. Kopsavilkuma ziņojumā ir izvērtēts ieguldījums un izklāstītas sākotnējās tendences, kas izriet no tiem, galveno uzmanību pievēršot kvantitatīviem aspektiem.

Komisija arī rīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu par Datu aktu, kas ir būtiska datu stratēģijas daļa. Kopsavilkuma ziņojumā ir sniegts pārskats par sniegto informāciju. 

Līdzīgi Komisija sākaMVU ekspertu grupas 2019.gada apspriešanos par B2B datu kopīgošanu pēc tam, kad tikapublicēti norādījumipar privātā sektora datu kopīgošanu.

Fons 

2018. gada paziņojums “Ceļā uz kopīgu Eiropas datu telpu bija visaptveroša pieeja datu atkalizmantošanai dažādās nozarēs. Tā aptvēra atvērtos datus no publiskā sektora, zinātniskās pētniecības datus un uzņēmumu savstarpējos datus (B2B) un datu apmaiņu starp uzņēmumiem (B2G). 2017. gada ieinteresēto personu dialoga par Eiropas datu ekonomikas veidošanurezultāti tika iekļauti 2018. gada paziņojumā.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija aicina 18 dalībvalstis ievērot ES Datu pārvaldības aktu

Šodien Eiropas Komisija nolēma sākt pārkāpuma procedūras, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli 18 dalībvalstīm, kuras nav izraudzījušās atbildīgās iestādes Datu pārvaldības akta īstenošanai vai kuras nav pierādījušas, ka tās ir pilnvarotas veikt likumā noteiktos uzdevumus.

PRESS RELEASE |
Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt vairāk nekā 176 miljonus eiro digitālajās spējās un tehnoloģijās

Eiropas Komisija izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmām, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES. Šajos uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus paredzētais budžets ir vairāk nekā 176 miljoni euro.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Dati

Dati ir visur un pieaug nepieredzētā tempā. Komisija ir izstrādājusi Eiropas datu stratēģiju, lai palīdzētu mums gūt labumu no tās.

Rociet dziļāk!

Datu akts

Datu akts ir visaptveroša iniciatīva, kuras mērķis ir risināt problēmas un izmantot iespējas, ko sniedz dati Eiropas Savienībā, uzsverot taisnīgu piekļuvi un lietotāju tiesības, vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzību.

Nepersondatu brīva aprite

ES vēlas nodrošināt brīvu datu plūsmu Eiropā, ļaujot uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm glabāt un apstrādāt nepersondatus neatkarīgi no to izvēles.

Eiropas Datu pārvaldības akts

Eiropas Datu pārvaldības akts, kas pilnībā atbilst ES vērtībām un principiem, dos ievērojamu labumu ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Lielie dati

Dati ir kļuvuši par būtisku vērtību ekonomikai un mūsu sabiedrībai, un nepieciešamība pēc “lielo datu” jēgas rada inovācijas tehnoloģiju jomā.

Skatīt arī

Kopējās Eiropas datu telpas

Kopīgas Eiropas datu telpas nodrošinās piekļuvi un atkalizmantošanu vairāk datu. Tas tiks darīts uzticamā un drošā vidē Eiropas uzņēmumu un iedzīvotāju labā.

Mākoņdatošana

Eiropas Komisijas mērķis ir nodrošināt Eiropas uzņēmumiem un publiskajām iestādēm piekļuvi drošām, ilgtspējīgām un sadarbspējīgām mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem.

Citi