Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Actieplan voor de media en de audiovisuele sector: updates van de uitvoering

De Europese Commissie heeft het actieplan voor de media en de audiovisuele sector goedgekeurd ter ondersteuning van het herstel en de transformatie van de media- en audiovisuele sector.

  Een digitale wereld omringd door virtuele schermen van mensen die online interactie en gebruik maken van AV-diensten

© iStock by Getty Images -1129515284 metamorworks

Het actieplan richt zich op drie werkterreinen en 10 concrete acties om de mediasector te helpen herstellen van de crisis door de toegang tot financiering te vergemakkelijken en te verbreden, door investeringen te stimuleren om de dubbele digitale en groene transitie te omarmen en tegelijkertijd de toekomstige veerkracht van de sector te waarborgen en de Europese burgers en bedrijven sterker te maken.

De verschillende acties zijn sinds 2021 van start gegaan en uitgevoerd.  

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over specifieke acties.

 

 
Actie Verwezenlijkingen
Actie 1 — Gemakkelijker toegang tot EU-steun
Een nieuwe interactieve tool die mediabedrijven begeleidt door de verschillende ondersteunende instrumenten
 • Mediabedrijven die op zoek zijn naar EU-financiering kunnen nu gebruik maken van het interactieve CulturEU-instrument om financieringsmogelijkheden te ontdekken.
Actie 2 — MEDIA INVEST, gericht op het stimuleren van investeringen in de audiovisuele industrie
Een specifieke kapitaalinvestering ter bevordering van Europese audiovisuele producties en distributiestrategieën
Ontwikkeling van een investeringspijplijn door capaciteitsopbouw voor investeerders en investeringsbereidheid voor bedrijven
 • Europese investeerders verzamelden zich op het Filmfestival van Cannes in 2022 om particuliere investeringen in AV-productie en -distributie en de voordelen van IE-exploitatie te bespreken.
 • De capaciteitsopbouw voor investeerders zal naar verwachting in 2024 van start gaan. Het zal zich richten op zakelijke kansen in de investering in de productie en distributie van AV- en videogames.
 • In het tweede kwartaal van 2024 zal een reeks speciaal opleidingsmateriaal voor kmo’s worden gepubliceerd.
Actie 3 — „NIEUWEN”: een initiatief om acties en steun voor de nieuwsmediasector te bundelen
Betere toegang tot financiering, door middel van leningen en een proefkapitaalinitiatief
 • Garantie-instrumenten voor de culturele en creatieve sectoren (CCS) in het kader van Invest EU staan open voor aanvragen door de financiële intermediairs, die leningen verstrekken aan creatieve sectoren, waaronder nieuwsmedia.
 • Aandeleninstrumenten voor CCS in het kader van Invest EU staan eveneens open voor fondsen met een focus op investeringen in CCS, met inbegrip van nieuwsmedia.
Capaciteitsopbouw bij investeerders en media
 • De capaciteitsopbouw voor investeerders zal naar verwachting in 2024 van start gaan. Het zal zich richten op zakelijke kansen in de investering in CCS, waaronder nieuwsmedia.
 • In het tweede kwartaal van 2024 zal een reeks speciaal opleidingsmateriaal voor bedrijven die actief zijn in de CCS worden gepubliceerd.
Ondersteuning voor nieuwsmedia om te werken aan gezamenlijke transformatie
 • Sinds 2021 ondersteunt de nieuwe jaarlijkse actie Journalistiekpartnerschappen in het kader van het programma Creatief Europa grensoverschrijdende projecten. Zeven projecten werden gefinancierd in 2021, twaalf projecten in 2022 en acht projecten in 2023.
 • De laatste oproep tot het indienen van voorstellen wordt momenteel geëvalueerd.
Europees Nieuws Media Forum
 • De Commissie heeft regelmatig uitwisselingen met de nieuwsmedia-industrie gevoerd om haar prioriteiten en uitdagingen beter te begrijpen en te werken aan een agenda voor innovatie in de nieuwsmedia.
 • De eerste editie (maart 2021) besprak de veiligheid van journalisten.
 • De tweede editie (november 2021) was gericht op industriële transformatie.
 • De derde editie (november 2022) draaide om media-innovatie.  
 • De vierde editie (december 2023) besprak de veiligheid van journalisten.
Actie 4 — Ontketenen van innovatie door middel van een Europese mediadataruimte en het aanmoedigen van nieuwe bedrijfsmodellen
Creëer een Media Data Space om mediabedrijven te ondersteunen bij het delen van gegevens en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen
 • In het kader van het programma Digitaal Europa is een oproep tot het indienen van voorstellen voor een mediadataruimte gepubliceerd. Het bekroonde project Trusted European Media Data Spaces (TEMS) is eind 2023 van start gegaan en loopt tot 2026.
Europees Verkenningsrapport voor de media-industrie
 • De eerste editie van de European Media Industry Outlook werd gepubliceerd in mei 2023. De volgende editie van dit verslag — waarin mediatrends worden onderzocht en de potentiële impact ervan op de EU-mediamarkten wordt geanalyseerd — is gepland voor begin 2025.
Actie 5 — Stimuleren van een Europese industriële coalitie voor virtuele en verbeterde realiteit (VR/AR)
VR/AR-coalitie industrie om samenwerking tussen industriesectoren te stimuleren en Europees leiderschap te waarborgen
 • Na thematische workshops met de industrie en de publicatie van een strategisch document van het Europese VR/AR-ecosysteem (met inbegrip van aanbevelingen voor het beleid inzake marktbeoordeling), is de industriële coalitie VR/AR in 2022 van start gegaan en zal zij een routekaart volgen die door het VR/AR-ecosysteem is ontwikkeld en door de Commissie is goedgekeurd.
 • Meer informatie vindt u hier.
Start een VR Media Lab over projecten voor nieuwe manieren van storytelling en interactie
 • In het kader van Horizon Europa is een oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd om media te helpen innoveren (ook via uitgebreide realiteit). Eind 2022 zijn vier projecten toegekend en van start gegaan.
Actie 6 — Naar een klimaatneutrale mediasector
Een gestructureerd samenwerkingsforum met de industrie en (sub)nationale film- en audiovisuele fondsen
 • Een in 2021 gestarte dialoog met belanghebbenden over de vergroening van de AV-sector resulteerde in een gemeenschappelijke verklaring ten gunste van een uniforme meetmethode voor koolstofemissies voor audiovisuele werken.
 • In 2023 heeft de Commissie een Europese rekenmachine ontwikkeld om de CO2-impact van audiovisuele werken te beoordelen. Het project werd gelanceerd in januari 2024 en loopt tot december 2027.
Actie 7 — Naar een bredere beschikbaarheid van audiovisuele inhoud in de hele EU
Een dialoog aangaan met de audiovisuele industrie om overeenstemming te bereiken over concrete stappen om de toegang tot en de beschikbaarheid van audiovisuele inhoud over de grenzen heen in de EU te verbeteren
 • In 2021 en 2022 zijn vergaderingen op hoog niveau gehouden om de toegang tot en de beschikbaarheid van audiovisuele inhoud in alle EU-lidstaten te verbeteren.
 • De deelnemers dienden schriftelijke bijdragen in over hoe zij kunnen bijdragen tot de verbetering van de onlinebeschikbaarheid en de grensoverschrijdende toegang tot audiovisuele werken in de hele EU. Deze zijn tijdens de vorige vergadering besproken, maar er is geen consensusbenadering naar voren gekomen.
 • Concluderend moedigde de Commissie alle geïnteresseerde deelnemers aan om een concreet stappenplan of actieplan op te stellen om de online-exploitatie en grensoverschrijdende toegang tot catalogus-/erfgoedfilms in onverkochte gebieden te verbeteren.
Actie 8 — Bevordering van Europese mediatalenten
Nieuwe mentorprogramma’s voor Europese mediatalenten
 • Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de bevordering van Europese mediatalenten en -vaardigheden zijn gepubliceerd in het kader van het MEDIA-onderdeel van het programma Creatief Europa. 66 projecten zijn gefinancierd na oproepen in 2021 en 2022.
Campagne over diversiteit: Het bevorderen van alle talenten
 • De online campagne CharactHer was gericht op het bevorderen van gendergelijkheid in de Europese film- en media-industrie, door middel van getuigenissen van 12 vrouwelijke professionals.
 • Een speciale website is regelmatig bijgewerkt met video’s en gegevens.
Creative Innovation Labs open voor startups en scaleups
 • Sinds 2021 worden oproepen tot het indienen van voorstellen „Creative Innovation Labs” gepubliceerd in het kader van het programma Creatief Europa ter ondersteuning van projecten voor het ontwerpen, ontwikkelen en/of verspreiden van innovatieve instrumenten, modellen of oplossingen die van toepassing zijn in de Europese audiovisuele sector (AV) en andere CCS.
 • Na jaarlijkse oproepen tot het indienen van voorstellen in 2021, 2022 en 2023 zijn 25 projecten gefinancierd.  
 • De oproep tot het indienen van voorstellen van 2024 loopt tot en met 25 april 2024.
Actie 9 — Burgers mondiger maken
Praktische toepassing van de nieuwe verplichtingen inzake mediageletterdheid van de AVMSD (instrumentarium voor mediageletterdheid en richtsnoeren voor de lidstaten)
 • De Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA) heeft een speciale actiegroep inzake mediageletterdheid opgericht om beste praktijken uit te wisselen met betrekking tot de instrumenten en maatregelen die door de nationale regelgevende instanties voor de media worden ingezet om mediageletterdheid te bevorderen of te ontwikkelen. De actiegroep heeft een toolbox voor mediageletterdheid ontwikkeld die zich richt op videoplatforms.
 • In overeenstemming met de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) heeft de Commissie richtsnoeren opgesteld voor de lidstaten wanneer zij verslag uitbrengen over de maatregelen ter bevordering en ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid. De richtsnoeren zijn ook bedoeld om de lidstaten te helpen beste praktijken op het gebied van mediageletterdheid uit te wisselen.
 •  De eerste reeks nationale verslagen is beschikbaar voor de periode 2020-2022.
Ondersteuning van de oprichting van aggregatiediensten voor alternatieve media-inhoud
 • In 2021 is in het kader van het Horizon Europa-programma een oproep tot het indienen van voorstellen voor „Trustworthy Open Search and Discovery” gelanceerd. Twee projecten zijn geselecteerd en gestart in september 2022 en eindigen in 2024.
Actie 10 — Verzekering van de werking van de Europese mediamarkt
Versterking van het samenwerkingskader tussen Europese regelgevende instanties voor de media binnen de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA)

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Europees actieplan voor media en audiovisuele media

Het actieplan voor media en audiovisuele media (MAAP) heeft tot doel de Europese media te stimuleren en de Europese culturele en technologische autonomie in het digitale decennium te helpen behouden.

Zie ook

Het „nieuwsinitiatief”

Een vrije, levensvatbare en pluralistische mediaomgeving is essentieel om burgers op de hoogte te houden, de macht ter verantwoording te roepen en open, democratische samenlevingen te versterken.