Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Actieplan voor media en audiovisuele media: implementatie updates

De Europese Commissie heeft het actieplan voor media en audiovisuele media goedgekeurd om het herstel en de transformatie van de media- en audiovisuele sector te ondersteunen.

  Een digitale wereld omringd door virtuele schermen van mensen die online met AV-diensten communiceren en gebruiken

© iStock by Getty Images -1129515284 metamorworks

Het actieplan richt zich op drie werkterreinen en tien concrete acties om de mediasector te helpen herstellen van de crisis door de toegang tot financiering te vergemakkelijken en te verbreden, te transformeren door investeringen te stimuleren om de twee digitale en groene transities te omarmen en tegelijkertijd de toekomstige veerkracht van de sector te waarborgen en de Europese burgers en bedrijven sterker te maken.

De verschillende acties zullen in 2021 en 2022 worden gestart en uitgevoerd.

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over specifieke acties, fasen, voortgang en tijdschema’s.

 

ActieUpdateTijdsbestek
Actie 1 — Gemakkelijkere toegang tot EU-steun
Een nieuwe interactieve tool die mediabedrijven begeleidt door de verschillende ondersteunende instrumentenVoltooid
Actie 2 — MEDIA INVEST gericht op het stimuleren van investeringen in de audiovisuele industrie
Een specifieke investering in aandelen ter bevordering van Europese audiovisuele producties en distributiestrategieën
 • Publicatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor MediaInvest
Voltooid
Ontwikkeling van een investeringspijplijn door capaciteitsopbouw voor investeerders en investeringsbereidheid voor bedrijvenVoltooid
Actie 3 — „NIEUWEN”: een initiatief om acties en steun voor de nieuwsmediasector te bundelen
Betere toegang tot financiering door middel van leningen en een proefproject inzake eigen vermogen
 • Deel van de leningen bijgewerkt bij de vaststelling van InvestEU 2021
 • Proefproject op basis van aandelen in het kader van InvestEU

Vanaf de tweede helft van 2022

Vanaf de tweede helft van 2022

Capaciteitsopbouw bij investeerders en media
 • Ontwikkeling van instrumenten voor technische bijstand in het kader van InvestEU
Vanaf de tweede helft van 2022
Ondersteuning voor nieuwsmedia om te werken aan collaboratieve transformatieVanaf de tweede helft van 2021
Europees nieuwsmediaforumVanaf de eerste helft van 2021
Actie 4 — Het ontketenen van innovatie door middel van een Europese mediadataruimte en het aanmoedigen van nieuwe bedrijfsmodellen
Creëer een Media Data Space om mediabedrijven te ondersteunen bij het delen van gegevens en het ontwikkelen van innovatieve oplossingenTBA
Europese mediavooruitzichten
 • Om de twee jaar wordt verslag uitgebracht over mediatrends.
 • De Commissie is van plan het Media Outlook-verslag in de tweede helft van 2022 te publiceren.
 • Gerichte raadpleging gepland voor begin juli 2022
Vanaf 2022
Actie 5 — Bevordering van een Europese industriële coalitie van virtuele en augmented reality (VR/AR)
VR/AR-industriecoalitie om samenwerking tussen industriesectoren te stimuleren en te zorgen voor Europees leiderschap
 • Zes themaworkshops met 103 belanghebbenden uit heel Europa van september 2021 tot februari 2022
 • Mijlpaalevenement met de belangrijkste bevindingen van de marktbeoordeling en de routekaart in april
 • Strategisch document en routekaart goedgekeurd door de industrie, te publiceren in de politieke lancering juni 2022
 • Speciale website voor deze actie beschikbaar hier
Vanaf de tweede helft van 2021
Start een VR Media Lab over projecten voor nieuwe manieren van storytelling en interactieTBA
Actie 6 — Naar een klimaatneutrale mediasector
Een forum voor gestructureerde samenwerking met de industrie en (sub)nationale film- en audiovisuele fondsen
 • De gestructureerde dialoog met de audiovisuele industrie is op 30 juni 2021 van start gegaan, gevolgd door regelmatige vergaderingen in 2021 en begin 2022, om beste praktijken uit te wisselen en gemeenschappelijke instrumenten en gemeenschappelijke normen overeen te komen.
 • Er werd een technische werkgroep opgericht voor het meten van de koolstofemissies in de AV. In het najaar van 2021 zijn drie vergaderingen gehouden met als doel een voorstel uit te werken dat aan alle deelnemers aan de gestructureerde dialoog moet worden voorgelegd ter goedkeuring door middel van een gemeenschappelijke verklaring. 
 • Op 14 februari 2022 werd samen met de Europese filmmarkt een online workshop Naar een klimaatneutrale audiovisuele sectorgeorganiseerd.
 • Een groep organisaties is overeengekomen om samen te werken aan de ontwikkeling van een uniforme meetmethode voor CO2-emissies, die zal bijdragen tot de vermindering van koolstofemissies.
Vanaf de eerste helft van 2021
Actie 7 — Naar een bredere beschikbaarheid van audiovisuele inhoud in de hele EU
Een dialoog aangaan met de audiovisuele industrie om overeenstemming te bereiken over concrete stappen om de toegang tot en de beschikbaarheid van audiovisuele inhoud over de grenzen heen in de EU te verbeteren
  Tweede helft 2021 — eerste helft 2022
  Actie 8 — Bevordering van Europese mediatalenten
  Nieuwe mentorprogramma’s voor Europese mediatalentenVanaf de tweede helft van 2021
  Media bootcamps bieden hands-on intensieve training voor jonge mediaprofessionalsVanaf de eerste helft van 2022
  Campagne over diversiteit: Het promoten van alle talentenVanaf de tweede helft van 2021
  Toegangspoort voor de mediamarkt om Europa’s meest veelbelovende startups die actief zijn in de mediasector te verkennen en hen te helpen gedijen
  • Uit te voeren via het programma Creatief Europa MEDIA
  • Uitvoering uitgesteld tot tweede helft van 2021 als gevolg van de annulering van fysieke markten
  • Lopende voorbereidende werkzaamheden
  Vanaf de tweede helft van 2021
  Creative Innovation Labs open voor startups en scaleups
  • Oproep tot het indienen van voorstellen (link)
  • Oproep onder evaluatie
  Vanaf de tweede helft van 2021
  Actie 9 — Versterking van burgers
  Praktische toepassing van de nieuwe verplichtingen inzake mediageletterdheid van de AVMSD (instrumentarium voor mediageletterdheid en richtsnoeren voor de lidstaten)
  • Er zal een toolbox voor mediageletterdheid worden goedgekeurd, gericht op platforms voor het delen van video’s die samen met de Europese Groep van audiovisuele regelgevers (ERGA) en andere deskundigen zijn opgesteld.
  • De Commissie zal de lidstaten richtsnoeren verstrekken waarin de reikwijdte van hun verslagen over mediageletterdheid eind 2022 wordt gedefinieerd.
  Eerste kwartaal 2022
  Ondersteuning van de aggregatiediensten voor alternatieve media-inhoud
  • Ondersteund door de Horizon Europa-oproep „Trustworthy Open Search and Discovery” in 2021 (het project zal in 2022 van start gaan)
  Derde kwartaal 2022
  Actie 10 — Verzekering van de werking van de Europese mediamarkt
  Versterking van het samenwerkingskader tussen Europese mediaregulators binnen de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA)
  • In 2021 en de eerste helft van 2022 zal de Commissie de balans blijven opmaken van de beste praktijken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en de prestaties van het memorandum van overeenstemming van de ERGA nauwlettend volgen.
  Vanaf het eerste kwartaal 2021

  Laatste nieuws

  PRESS RELEASE |
  2 miljoen euro om nieuwswoestijnen in Europa in kaart te brengen en subsidies te verstrekken aan lokale, regionale en gemeenschapsmedia

  Vandaag heeft de Commissie een subsidieovereenkomst van 2 miljoen euro ondertekend met een consortium van organisaties om lokale media te ondersteunen en de opkomst van nieuwswoestijnen aan te pakken, namelijk de geografische gebieden of gemeenschappen die weinig of geen nieuwsmedia hebben die hen met relevant en onafhankelijk nieuws bedienen.

  PRESS RELEASE |
  EU-hubs voor de bestrijding van desinformatie bestrijken nu alle EU-landen

  De Commissie heeft vandaag de oprichting aangekondigd van zes nieuwe antidesinformatiecentra die deel zullen uitmaken van het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO), het onafhankelijke platform voor factcheckers, academische onderzoekers en andere relevante belanghebbenden die bijdragen aan de bestrijding van desinformatie in Europa.

  Gerelateerde inhoud

  Grote afbeelding

  Europees actieplan voor media en audiovisuele media

  Het actieplan voor media en audiovisuele media (MAAP) heeft tot doel de Europese media te stimuleren en de Europese culturele en technologische autonomie in het digitale decennium te helpen behouden.

  Zie ook

  Het „Nieuwsinitiatief”

  Een vrije, levensvatbare en pluralistische mediaomgeving is essentieel om burgers op de hoogte te houden, de macht ter verantwoording te roepen en een open, democratische samenleving te versterken.