Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Handlingsplan för medier och audiovisuella medier: uppdateringar av genomförandet

Europeiska kommissionen har antagit handlingsplanen för medier och audiovisuella medier för att stödja återhämtningen och omvandlingen av mediesektorn och den audiovisuella sektorn.

  En digital värld omgiven av virtuella skärmar av personer som interagerar och använder AV-tjänster online

© iStock by Getty Images -1129515284 metamorworks

Handlingsplanen är inriktad på tre verksamhetsområden och tio konkreta åtgärder för att hjälpa mediesektorn att återhämta sig från krisen genom att underlätta och bredda tillgången till finansiering, omvandla genom att stimulera investeringar till att omfatta den digitala och gröna omställningen, samtidigt som sektorns framtida motståndskraft säkerställs och europeiska medborgare och företag ges egenmakt.

De olika åtgärderna har inletts och genomförts sedan 2021.  

Se tabellen nedan för mer information om specifika åtgärder.

 

Åtgärd Prestationer
Åtgärd 1 – Lättare tillgång till EU-stöd
Ett nytt interaktivt verktyg som guidar medieföretag genom de olika stödinstrumenten
 • Medieföretag som söker EU-finansiering kan nu navigera i det interaktiva CulturEU-verktyget för att upptäcka finansieringsmöjligheter.
Åtgärd 2 – Media INVEST som syftar till att öka investeringarna i den audiovisuella industrin
En särskild kapitalinvestering för att främja europeiska audiovisuella produktioner och distributionsstrategier
 • Kommissionär Breton presenterade MediaInvest 2022 vid filmfestivalen i Cannes.
 • En inbjudan att anmäla intresse är öppen för finansiella intermediärer fram till juni 2027.
 • Det första avtalet undertecknades med fonden Logical Content Ventures, som syftar till att samla in upp till 70 miljoner euro i aktieinvesteringar för audiovisuella medier.
Utveckla en investeringspipeline genom kapacitetsuppbyggnad för investerare och investeringsberedskap för företag
 • Europeiska investerare samlades vid filmfestivalen i Cannes 2022 för att diskutera privata investeringar i produktion och distribution av audiovisuella medier och fördelarna med utnyttjande av immateriella rättigheter.
 • Kapacitetsuppbyggnaden för investerare beräknas inledas 2024. Den kommer att fokusera på affärsmöjligheter i investeringar i produktion och distribution av videospel och videospel.
 • En uppsättning särskilt utbildningsmaterial för små och medelstora företag kommer att offentliggöras under andra kvartalet 2024.
Åtgärd 3 – ”NEWS”: ett initiativ för att kombinera åtgärder och stöd till nyhetsmediesektorn
Bättre tillgång till finansiering genom lån och ett pilotinitiativ för eget kapital
 • Garantiinstrument för kulturella och kreativa sektorer (CCS) inom ramen för Invest EU är öppna för ansökningar från de finansiella intermediärerna, som beviljar lån till kreativa sektorer, inklusive nyhetsmedier.
 • Egetkapitalinstrument för CCS inom Invest EU är lika öppna för fonder med fokus på investeringar i CCS, inklusive nyhetsmedier.
Kapacitetsuppbyggnad bland investerare och media
 • Kapacitetsuppbyggnaden för investerare beräknas inledas 2024. Den kommer att fokusera på affärsmöjligheter i investeringar i CCS, inklusive nyhetsmedier.
 • En uppsättning särskilt utbildningsmaterial för företag som är verksamma inom CCS kommer att offentliggöras under andra kvartalet 2024.
Stöd för nyhetsmedier att arbeta med samarbetsomvandling
 • Sedan 2021 stöder de nya årliga journalistiska partnerskapen inom programmet Kreativa Europa gränsöverskridande projekt. Sju projekt finansierades 2021, tolv projekt 2022 och åtta projekt 2023.
 • Den senaste ansökningsomgången håller på att utvärderas.
Europeiska nyhetsmedieforumet
 • Kommissionen har deltagit i regelbundna utbyten med nyhetsmediebranschen för att bättre förstå dess prioriteringar och utmaningar och arbeta för en agenda för innovation av nyhetsmedier.
 • I den första utgåvan (mars 2021) diskuterades journalisters säkerhet.
 • Den andra utgåvan (november 2021) var inriktad på industriell omvandling.
 • Den tredje utgåvan (november 2022) handlade om medieinnovation.  
 • I den fjärde utgåvan (december 2023) diskuterades journalisters säkerhet.
Åtgärd 4 – Frigöra innovation genom ett europeiskt mediedataområde och uppmuntra nya affärsmodeller
Skapa ett mediedataområde för att hjälpa medieföretag att dela data och utveckla innovativa lösningar
 • En ansökningsomgång för ett mediedataområde offentliggjordes inom programmet för ett digitalt Europa. Det tilldelade projektet Trusted European Media Data Spaces (TEMS) lanserades i slutet av 2023 och kommer att pågå fram till 2026.
Rapport om den europeiska medieindustrins framtidsutsikter
 • Den första upplagan av European Media Industry Outlook publicerades i maj 2023. Nästa utgåva av denna rapport – som undersöker medietrender och analyserar deras potentiella inverkan på EU:s mediemarknader – planeras till början av 2025.
Åtgärd 5 – Främja en industriell koalition för europeisk virtuell och förstärkt verklighet (VR/AR)
VR/AR branschkoalition för att stimulera samarbete mellan olika industrisektorer och säkerställa europeiskt ledarskap
Starta ett VR Media Lab på projekt för nya sätt att berätta och interagera
 • En inbjudan att lämna förslag för att hjälpa medierna att förnya sig (även genom en utvidgad verklighet) offentliggjordes inom ramen för Horisont Europa. Fyra projekt har tilldelats och inletts i slutet av 2022.
Åtgärd 6 – Mot en klimatneutral mediesektor
Ett strukturerat samarbetsforum med industrin och (sub)nationella film- och audiovisuella fonder
 • En dialog med berörda parter om miljöanpassningen av AV-sektorn som inleddes 2021 resulterade i ett gemensamt uttalande för en enhetlig mätmetod för koldioxidutsläpp från audiovisuella verk.
 • Under 2023 upphandlade kommissionen utvecklingen av en europeisk kalkylator för att bedöma koldioxidutsläppen från audiovisuella verk. Projektet startade i januari 2024 och pågår fram till december 2027.
Åtgärd 7 – Mot en bredare tillgång till audiovisuellt innehåll i hela EU
Inleda en dialog med den audiovisuella industrin för att komma överens om konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till och tillgången till audiovisuellt innehåll över gränserna i EU
 • Möten på hög nivå hölls 2021 och 2022 för att förbättra tillgången till och tillgången till audiovisuellt innehåll i EU:s medlemsstater.
 • Deltagarna lämnade in skriftliga bidrag om hur de kan bidra till att förbättra tillgången på nätet och den gränsöverskridande tillgången till audiovisuella verk i hela EU. Dessa diskuterades vid det senaste mötet, men det framkom ingen konsensus.
 • Sammanfattningsvis uppmanade kommissionen alla intresserade deltagare att ta fram en konkret färdplan eller handlingsplan för att förbättra nätutnyttjandet och den gränsöverskridande tillgången till katalog-/arvfilmer i osålda territorier.
Åtgärd 8 – Främja europeiska medietalanger
Nya mentorsprogram för Europas medietalanger
 • Ansökningsomgångar för ”Främja europeiska mediekompetenser” har offentliggjorts inom programområdet Media i programmet Kreativa Europa. 66 projekt har finansierats efter ansökningsomgångar 2021 och 2022.
Kampanj för mångfald: Främja alla talanger
 • Onlinekampanjen CharactHer syftade till att främja jämställdhet inom den europeiska film- och medieindustrin genom vittnesmål från 12 kvinnliga yrkesverksamma.
 • En dedikerad webbplats har regelbundet uppdaterats med videor och data.
Creative Innovation Labs är öppna för startups och scaleups
 • Sedan 2021 offentliggörs ansökningsomgångar för kreativa innovationslaboratorier inom programmet Kreativa Europa för att stödja projekt som utformar, utvecklar och/eller sprider innovativa verktyg, modeller eller lösningar som är tillämpliga i den europeiska audiovisuella sektorn och andra kulturella och kreativa sektorer.
 • 25 projekt har finansierats efter årliga ansökningsomgångar 2021, 2022 och 2023.  
 • Ansökningsomgången 2024 är öppen till och med den 25 april 2024.
Åtgärd 9 – Att stärka medborgarna
Praktisk tillämpning av de nya kraven på mediekompetens i direktivet om audiovisuella medietjänster (verktygslåda för mediekompetens och riktlinjer för medlemsstaterna)
Stödja skapandet av alternativa tjänster för aggregering av medieinnehåll
 • En ansökningsomgång för ”Trustworthy Open Search and Discovery” lanserades inom ramen för Horisont Europa-programmet 2021. Två projekt har valts ut och startades i september 2022 och avslutas 2024.
Åtgärd 10 – Säkerställa den europeiska mediemarknadens funktion
Stärka samarbetsramen mellan europeiska medietillsynsmyndigheter inom den europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (ERGA)

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Europeisk handlingsplan för medier och audiovisuella medier

Handlingsplanen för medier och audiovisuella medier (MAAP) syftar till att främja europeiska medier och bidra till att bevara Europas kulturella och tekniska oberoende under det digitala decenniet.

Se också

”Nyhetsinitiativet”

En fri, livskraftig och pluralistisk mediemiljö är avgörande för att hålla medborgarna informerade, ställa makt till svars och stärka öppna, demokratiska samhällen.