Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Wydarzenie wysokiego szczebla z udziałem wielu zainteresowanych stron na temat przyszłości internetu

Wielostronne wydarzenie wysokiego szczebla poświęcone przyszłości internetu odbędzie się 2 listopada 2022 r. w Pradze (Republika Czeska).

Wydarzenie to, organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i czeską prezydencją Rady Unii Europejskiej, zgromadzi przedstawicieli światowej wielostronnej społeczności zainteresowanych stron w celu promowania nadrzędnej, zatwierdzonej przez partnerów DFI wizji otwartego, bezpłatnego, globalnego, interoperacyjnego, niezawodnego i bezpiecznego internetu. Wydarzenie skupi się na wymianie rozwiązań w celu wdrożenia zasad zapisanych w Deklaracji w sprawie przyszłości internetu.

PORZĄDEK OBRAD

W GODZ. 8.30–9.00

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

GODZ. 9.00–9.20

Powitanie przez wicepremiera ds. cyfryzacji Republiki Czeskiej Ivana Bartoša

 

Przemówienie inauguracyjne Roberto Violi, dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Komisja Europejska

9:20-10:20

Panel: Promowanie i ochrona sprzyjającej włączeniu społecznemu i otwartej cyfrowej przyszłości: wysiłki podejmowane przez UE i poza nią

Głównym celem tego panelu będzie przedstawienie wizji leżącej u podstaw Deklaracji w sprawie przyszłości internetu oraz sposobu, w jaki kraje partnerskie DFI próbują ją wdrożyć. Będzie ona przykładem tego, w jaki sposób kraje te przyczyniają się do wdrażania praw człowieka i zasad w erze cyfrowej i w jaki sposób odgrywają wiodącą rolę we wdrażaniu tych praw i zasad.

Będzie to okazja do wysłuchania przedstawicieli politycznych wysokiego szczebla z UE i innych krajów partnerskich DFI, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przyczyniają się oni do realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest promowanie otwartego internetu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

 

Uczestnicy:

· Roberto Viola, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Komisja Europejska

· Hiroshi Yoshida, wiceminister ds. koordynacji polityki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji, Japonia

· TIM Wu, specjalny doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. technologii i konkurencji

Paul Ash, specjalny przedstawiciel premiera ds. cyberprzestrzeni i technologii cyfrowych, Nowa Zelandia

· Przedstawiciel państwa członkowskiego UE (do potwierdzenia)

 

Moderator:

· FRAN Burwell, wyróżniony pracownik Rady Atlantyckiej 

10:30-11:30

Warsztaty z udziałem wielu zainteresowanych stron poświęcone sposobom realizacji wizji DFI w praktyce:

Ochrona praw człowieka w dobie platform internetowych (zasada DFI: Ochrona praw człowieka i podstawowych wolności)

Uczestnicy:

DIMI Dimitrow, Wikimedia

· Milan Zubicek, kierownik ds. rządu i polityki publicznej UE, Google

· Hicks Peggy, OHCHR

Victor Kapiyo, KICTAnet

· Mette Finneman, kierownik projektu duńskiej inicjatywy „Tech for Democracy”

· Vera Zekam, starsza doradczyni USAID ds. technologii i demokracji, Stany Zjednoczone


Moderator:

· Prabhat Agarwal, Komisja Europejska, DG CONNECT

 

(2) Zapobieganie zablokowaniu internetu i ograniczeniom związanym z platformą (zasada DFI: Globalny internet)

Uczestnicy:

· Andrew Sullivan, społeczeństwo internetowe

· Lise Fuhr, ETNO

· Azadeh Akbari, Uniwersytet w Twente

· Przedstawiciel na podstawie art. 19

· Przedstawiciel Japonii


Moderator:

· Thibaut Kleiner, Komisja Europejska, DG CONNECT

 

Promowanie umiejętności cyfrowych w celu zlikwidowania przepaści cyfrowej (zasada DFI: Inkluzywny i przystępny cenowo dostęp do internetu)

Uczestnicy:

· Rebecca Grattan, Avast

· Vladimíra Dvořáková, CTU, Praga

· Andreas Fibiger, Microsoft Philanthropies

· Ana Cristina Ruelas, UNESCO

· Amrita Choudhury, CCAOI


Moderator:

· David Ringrose, Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

Wzmocnienie pozycji młodzieży w kształtowaniu jej przyszłości internetu: praktyki online i modele zarządzania (zasada DFI: Zarządzanie internetem z udziałem wielu zainteresowanych stron)

Uczestnicy:

· Bibek Silwal, ambasador młodzieżowy UN IGF 2022

· Oksana Prykhodko, NextGen ICANN

· Luke Cavanaugh, ITU Generation Connect

· Marta Musidłowska, Młoda IGF Polska

· Sofía Celi, IETF (do potwierdzenia)

· Anna Krupnik, młoda IGF


Moderator:

· Vallarie Yiega, przedstawicielka IGF ds. młodzieży w Kenii

 

Podczas każdego równoległego warsztatu społeczność z udziałem wielu zainteresowanych stron będzie omawiać kluczową zasadę na szczeblu roboczym, przedstawiając lokalne przykłady i najlepsze praktyki. Podczas każdego warsztatu opracowane zostanie sprawozdanie z udziałem wielu zainteresowanych stron, w którym podsumowane zostaną sposoby praktycznej realizacji zasad DFI.

 

 

Równolegle

10:30-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed posiedzeniemministrów: Technologie cyfrowe na rzecz wspólnego dobra

Łączenie zasobów cyfrowych (dane, algorytmy/normy, moc obliczeniowa) do celów polityki publicznej może pomóc w sprostaniu niektórym z największych wyzwań naszych czasów: m.in. opieka zdrowotna (genomika, walka z rakiem, pandemie), zmiana klimatu (przewidywanie klęsk żywiołowych), energia, inteligentne miasta, inteligentne rolnictwo.

 

W jaki sposób partnerzy DFI mogą tworzyć takie „platformy rządowe jako usługa” i udostępniać je w ramach globalnego internetu innym krajom partnerskim i zainteresowanym stronom wdrażającym zasady DFI? UE przedstawi przykład inicjatywy „Kierunek Ziemia”.

 

Uczestnicy:

· Roberto Viola, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Komisja Europejska

· Peter Harrell, starszy dyrektor NSC, Stany Zjednoczone

· Petr Očko, wiceminister cyfryzacji i innowacji, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Republika Czeska

· Audrey Tang, minister gospodarki cyfrowej, Tajwan

· Przedstawiciele wielu zainteresowanych stron z kraju partnerskiego DFI (do potwierdzenia)

 

 

11:30-11:45

Wspólne zdjęcie

11:30-13:00

Obiad roboczy

GODZ. 13.00–13.05

Wystąpienie inauguracyjne Roberto Violi, dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Komisja Europejska

GODZ. 13.05–13.45

Determinator scen: Wyzwania związane z dezinformacją

Część ta będzie zawierać przegląd głównych kwestii związanych z prorosyjską dezinformacją towarzyszącą wojnie w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej i państw bałtyckich, zgodnie z oceną weryfikatorów faktów, naukowców i ministrów. Grupa zadaniowa EDMO ds. Ukrainy przedstawi przegląd swoich kluczowych ustaleń, natomiast regionalne centrum EDMO przedstawi przykłady kampanii dezinformacyjnych w regionie. Ministrowie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej określą wyzwania, przed którymi stoją w swoich krajach.

Uczestnicy:

· Jan Lipavský, minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej

· Kristjan Järvan, minister przedsiębiorczości i technologii informacyjnej Republiki Estońskiej

· Claire Wardle, grupa zadaniowa ds. Ukrainu, Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO)

· Karina Stasiuk-Krajewska, Środkowoeuropejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych (CEDMO), Uniwersytet SWPS

· Leslie Miller, wiceprzewodnicząca do spraw rządowych i polityki publicznej w YouTube

 

13:45-14:55

Panel: Dezinformacja w Europie Środkowo-Wschodniej: wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie

Panel będzie stanowił forum dyskusji między platformami, decydentami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu omówienia polityk platform i środków podejmowanych w regionie w celu przeciwdziałania dezinformacji oraz tego, w jaki sposób nowe ramy współregulacyjne oparte na kodeksie postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji umożliwią uzupełnienie luk i usunięcie niedociągnięć.

 

Uczestnicy:

· Daniel Braun, zastępca szefa gabinetu wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Věra Jourová

· Peter Erdelyi, LAKMUSZ

Theo Bertram, wiceprzewodniczący do spraw polityki publicznej, Europa w TikToku

· Dominika Hajdu, Globsec

· Markus Reinisch, wiceprzewodniczący ds. polityki publicznej w Europie i globalnej polityki gospodarczej w Meta

 

Moderator:

· Felix Kartte, RESET.tech

 

14:55-15:15

Główne uwagi zamykające

· Jake Sullivan (zaproszony) – doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych

· Věra Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości

 

15:15-17:15

Napoje służące nawiązywaniu kontaktów

Instrument finansowania rozwoju, uruchomiony 28 kwietnia 2022 r. i wspierany przez ponad 60 partnerów z całego świata, określa wizję i zasady zaufanego internetu, który jest otwarty, bezpłatny, globalny, interoperacyjny, niezawodny i bezpieczny. Wysiłki na rzecz promowania tego pozytywnego programu na rzecz przyszłości internetu nabrały większego znaczenia w obecnej sytuacji geopolitycznej. W tym kontekście coraz ważniejsze jest, abyśmy zintensyfikowali nasze działania, aby internet stał się bezpieczną i zaufaną przestrzenią dla wszystkich, w której podstawowe wolności i prawa człowieka, którymi dysponujemy, są również chronione w internecie.

W tym kontekście wydarzenie obejmie sesje plenarne i warsztaty, podczas których przedstawiciele rządów wraz z zainteresowanymi stronami omówią konkretne działania w celu realizacji obietnicy internetu dotyczącej łączenia ludzkości i wspierania rozwoju demokracji, zgodnie z zasadami określonymi w deklaracji.

Drugi blok wydarzenia będzie poświęcony dezinformacji. Pokaże, w jaki sposób można przełożyć zasady DFI na konkretne działania, ze szczególnym naciskiem na prorosyjską dezinformację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas tej części prezentacji dokonanej przez decydentów i ekspertów w tej dziedzinie zostanie przedstawiony przegląd głównych kwestii związanych z dezinformacją, a następnie panel wysokiego szczebla, który zaangażuje platformy decydentów politycznych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w dyskusję na temat sposobów rozwiązania takich kwestii za pomocą nowych ram współregulacyjnych i wzmocnionego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo, aby zarejestrować się na adres CNECT-FUTURE-INTERNET-EVENT@ec.europa.eu.