Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Indie i UE podpisują umowę o zamiarze współpracy w zakresie obliczeń wielkiej skali i technologii kwantowych

Indie i UE podpisują umowę o współpracy w zakresie obliczeń wielkiej skali, skrajnych warunków pogodowych i modelowania klimatycznego oraz technologii kwantowych.

Pile of Indian and European Flag Buttons

iStock photo Getty images plus

Ministerstwo Elektroniki i Informatyki (MeitY) rządu Indii oraz Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) Komisji Europejskiej podpisały „Intent of Cooperation on High Performance Computing (HPC), Weather Extremes & Climate Modeling and Quantum Technologies” podczas wirtualnej ceremonii, która odbyła się jednocześnie 21 listopada 2022 r. w MeitY, New Delhi i w DG CONNECT w Brukseli.

Sygnatariuszami byli Alkesh Kumar Sharma, sekretarz, MeitY i Roberto Viola, dyrektor generalny, DG CONNECT, Komisja Europejska. Przy tej okazji obecni byli Debasish Prusty, zastępca szefa misji (DCM), ambasada Indii w Brukseli, Sushil Pal, wspólny sekretarz, MeitY, Thomas Skordas, zastępca dyrektora generalnego DG Connect, oraz Benoit Sauveroche, pierwszy doradca, delegatura UE w Indiach.

Intensyfikacja współpracy opiera się na zobowiązaniach podjętych przez obie strony na rzecz pogłębienia współpracy technologicznej w zakresie obliczeń kwantowych i obliczeń wielkiej skali podczas spotkania przywódców UE-Indie w dniu 8 maja 2021 r. Ponadto podpisanie umowy nabiera znaczenia w kontekście decyzji o utworzeniu 25 kwietnia 2022 r. Rady UE-Indie ds. Handlu i Technologii (TTC).

Celem współpracy jest ustanowienie współpracy w zakresie zastosowań HPC z wykorzystaniem indyjskich i europejskich superkomputerów w dziedzinie biomedycyny molekularnej, środków terapeutycznych przeciwko COVID, łagodzenia zmiany klimatu, przewidywania klęsk żywiołowych i obliczeń kwantowych.

Przemawiając przy tej okazji, Alkesh Kumar Sharma, sekretarz MeitY, powiedział: 

HPC stawia czoła niektórym z największych wyzwań na świecie. Zapotrzebowanie

w przypadku systemów obliczeń wielkiej skali obserwuje się szybki wzrost w różnych obszarach

dziedziny zastosowań i w ramach tego partnerstwa Indie i UE będą dźwignią

wiedza fachowa obu stron na rzecz optymalizacji HPC w kierunku zaawansowanego rozwoju

rozwiązania technologiczne w wielu dziedzinach.

 

Roberto Viola, dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. sieci komunikacyjnych, treści i technologii, powiedział:

Z dużym zadowoleniem przyjmuję tę współpracę z naszymi indyjskimi partnerami, która jest następstwem ogłoszenia wiosną tego roku Rady UE-Indie ds. Handlu i Technologii. Łącząc nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz opierając się na naszej wieloletniej współpracy i zaufaniu, możemy pomóc sobie nawzajem w przezwyciężeniu największych wyzwań naszego wieku: COVID-19 a zmiana klimatu. Ponadto umowa ta daje nam ekscytującą perspektywę dla UE i Indii, aby wspólnie badać granice technologii kwantowych.

Kontekst ogólny

Ta umowa o zamiarze współpracy jest ostatnią z długiej serii umów i współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji między UE a Indiami, która sięga ponad dwadzieścia lat, począwszy od podpisania umowy o współpracy naukowej i technologicznej w 2001 r. Umowę tę przedłużono po raz trzeci w dniu 17 maja 2020 r. o kolejne 5 lat.

Uzupełnieniem tych działań jest przyjęcie partnerstwa strategicznego UE-Indie: Plan działania do 2025 r. z dnia 15 lipca 2020 r. Plan ten stanowi wytyczne dla UE i Indii w zakresie wspólnych działań i dalszego wzmacniania partnerstwa strategicznego UE-Indie również w ciągu najbliższych 5 lat.

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali) jest podmiotem prawnym i finansującym, utworzonym w 2018 r. i zlokalizowanym w Luksemburgu, aby odgrywać wiodącą rolę w europejskich obliczeniach superkomputerowych. Dzięki Wspólnemu Przedsięwzięciu EuroHPC Unia Europejska i państwa uczestniczące w EuroHPC mogą koordynować swoje wysiłki i łączyć zasoby, tak aby Europa stała się światowym liderem w dziedzinie obliczeń superkomputerowych. Zwiększa to doskonałość naukową i siłę przemysłową Europy, wspiera transformację cyfrową jej gospodarki przy jednoczesnym zapewnieniu jej suwerenności technologicznej.

Krajowa misja superkomputerowa

Krajowa misja superkomunikacyjna w Indiach przewiduje wzmocnienie pozycji krajowych instytucji akademickich oraz instytucji badawczo-rozwojowych rozmieszczonych w całym kraju poprzez zainstalowanie w całym kraju wysokowydajnych systemów obliczeniowych. Oddano już do eksploatacji 24 petaflopy (24 mln obliczeń na sekundę) infrastruktury superkomputerowej, a kolejne 40 petaflop (40 mln obliczeń na sekundę) przewiduje się w nadchodzącym roku w oparciu o lokalnie zaprojektowane, opracowane i wyprodukowane serwery i wzajemne połączenia. W ramach krajowej misji superkomputerowej opracowano aplikacje do rozwiązywania problemów takich jak prognozowanie powodzi i zarządzanie klęskami żywiołowymi, pogoda miejska, modelowanie jakości powodzi i powietrza, poszukiwanie ropy naftowej i gazu, odkrywanie narkotyków, zmiana przeznaczenia narkotyków i genomika.

Inicjatywa „Kierunek Ziemia”

Jest to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jego głównym celem jest opracowanie bardzo precyzyjnego modelu cyfrowego Ziemi („cyfrowe bliźniacze Ziemi”), z wykorzystaniem nowych zdolności UE w zakresie HPC i sztucznej inteligencji do rozwijania cyfrowych bliźniaków w odniesieniu do różnych aspektów tematycznych systemu Ziemi. Celem jest zapewnienie narzędzia, które pomoże decydentom lepiej dostosować się do złożonych wyzwań środowiskowych związanych ze zmianą klimatu i ich skutków społeczno-gospodarczych poprzez monitorowanie i symulację rozwoju systemu ziemskiego (lądowego, morskiego, atmosfery i biosfery) oraz przewidywanie katastrof ekologicznych i kryzysów społeczno-gospodarczych.

Technologie kwantowe

 Europejska inicjatywa przewodnia w zakresie technologii kwantowych to 10-letnia długoterminowa inicjatywa w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 1 mld EUR, zapoczątkowana w 2018 r. Jej misją jest umacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie nauki i doskonałości w dziedzinie technologii kwantowych oraz zapewnienie Europie pozycji lidera w środowisku przemysłowym poprzez dostosowanie priorytetów w zakresie finansowania publicznego na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Inicjatywa przewodnia mobilizuje całą kwantową społeczność badawczą w Europie do realizacji strategicznego programu badań.