Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Ponad 250 mln EUR na wsparcie bezpiecznej łączności w całej UE w ramach programu cyfrowego instrumentu „Łącząc Europę”

Komisja podpisała umowy o udzielenie dotacji z 37 projektami wybranymi w ramach drugiego zestawu zaproszeń do składania wniosków dotyczących cyfrowego komponentu instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Digital).

Over €250 million to support secure connectivity across the EU under the CEF Digital Programme

iStock photo Getty images plus

Całkowity budżet w wysokości 252 mln EUR zostanie przeznaczony na projekty na rzecz rozwoju infrastruktury 5G dla społeczności lokalnych i wzdłuż głównych europejskich korytarzy transportowych, a także na rozmieszczanie kabli podmorskich, co zwiększy bezpieczeństwo i odporność sieci szkieletowych w UE i na jej terytorium.

Wśród wspieranych projektów UE będzie współfinansować rozmieszczanie kabli morskich, aby zapewnić większe wzajemne połączenia między Irlandią a kontynentem UE, a także między UE a jej najbardziej oddalonymi regionami Oceanu Atlantyckiego. Dotacje będą również wspierać bezpośrednie połączenie transarktyczne między UE a Dalekim Wschodem, zapewnić infrastrukturę łączności o dużej przepustowości dla greckich wysp o niskiej przepustowości w regionie Morza Śródziemnego, a także wzmocnić łączność z Afryką. Wśród finansowanych projektów UE będzie również wspierać przyszłościową infrastrukturę 5G wzdłuż transgranicznych autostrad, dróg, kolei i śródlądowych dróg wodnych. Projekty korytarzy 5G utorują drogę do połączonej i zautomatyzowanej mobilności (CAM) i powiązanych usług w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa, zapewniając ciągłość usług transgranicznych.

Ponadto dotacje wspierają wykorzystanie infrastruktury sieci 5G w lokalnych inteligentnych społecznościach w całej UE, takich jak uniwersytety, szpitale i inne budynki obywatelskie, w celu poprawy jakości usług świadczonych w interesie ogólnym.

Trzeci zestaw zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” jest obecnie otwarty do składania wniosków do dnia 20 lutego 2024 r.

Projekty finansowane w ramach instrumentu „Cyfrowe zaproszenie 2”

Działania wspierające

Więcej informacji

Instrument „Łącząc Europę” (CEF Digital)