Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Platformy przemysłowe i wielkoskalowe piloty

Cyfrowe platformy przemysłowe mają kluczowe znaczenie dla uczynienia Europy przodującą w transformacji cyfrowej, łącząc elementy technologiczne z zastosowaniami przemysłowymi.

    Ramię robota w warsztacie

© image by metamorworks Getty/iStock

Cyfrowe platformy przemysłowe mają zasadnicze znaczenie w wielu dziedzinach.

W połączonych inteligentnych fabrykach pobierają dane z maszyn i udostępniają je do monitorowania i kontrolowania aplikacji. W ten sposób osoby trzecie mogą tworzyć aplikacje na podstawie tych danych.

Cyfrowe platformy przemysłowe są również przydatne dla dostawców usług energetycznych. Mogą one oferować konsumentom usługi w zakresie danych, aby umożliwić im wykorzystanie elastyczności zużycia energii w urządzeniach gospodarstwa domowego, pojazdach elektrycznych i ogrzewaniu. Jest to kluczowy krok w kierunku maksymalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii i obniżenia emisyjności energii.

Platformy te mogą być wykorzystywane do wspierania rolników w zarządzaniu uprawami. Mogą integrować dane o lokalizacji i łączyć je z danymi z czujników polowych, aby umożliwić sadzenie nasion i zoptymalizować wykorzystanie wody w każdym polu.

Cyfrowe platformy przemysłowe, wyposażone w odpowiednie modele biznesowe, mogą odgrywać kluczową rolę w tworzeniu ekosystemów podmiotów rynkowych na wielostronnym rynku. Ekosystemy te umożliwiają tworzenie nowych innowacyjnych produktów i usług oraz przyspieszają rozwój światowych standardów.

Podczas gdy cyfrowe platformy przemysłowe mają zasadnicze znaczenie dla integracji kluczowych technologii cyfrowych, aby stopniowo rozwijać i dojrzewać takie platformy, konieczne jest pilotowanie i eksperymentowanie w zakresie dużych sprzedaży.

Aby wzmocnić europejską konkurencyjność w dziedzinie technologii cyfrowych, inicjatywa cyfryzująca europejski przemysł (DEI) wspiera rozwój i szeroko zakrojone projekty pilotażowe cyfrowych platform przemysłowych, które mają zasadnicze znaczenie dla integracji różnych kluczowych technologii cyfrowych w rzeczywistych zastosowaniach, procesach, produktach i usługach.

UE, państwa członkowskie i regiony współpracują i współinwestują w ramach wspólnych priorytetów w celu realizacji projektów pilotażowych na dużą skalę. W latach 2018–20, dzięki inwestycjom w wysokości około 400 mln EUR, UE zwiększyła swoje wsparcie na rzecz strategicznego budowania platform nowej generacji i pilotowania w ramach różnych projektów federacyjnych na dużą skalę.

W ramach programu „Horyzont 2020” na działania związane z budowaniem platform, wielkoskalowym pilotażem, liniami pilotażowymi i innymi powiązanymi działaniami w ramach inicjatywy DEI udostępniono łącznie około 1 mld EUR inwestycji UE. Niektóre z tych projektów zostały już zakończone lub dobiegają końca, podczas gdy inne dopiero uruchamiają i będą kontynuowane do 2023 r. Zainspirowane priorytetami ustalonymi przez grupę roboczą ds. cyfrowych platform przemysłowych inwestycje te koncentrowały się na następujących obszarach:

  • platformy integracji cyfrowej rolnictwa;
  • platformy integracyjne i inteligentne rozwiązania w zakresie danych dla energii: mobilności połączonej z siecią, gospodarstwa domowego i urządzeń gospodarstwa domowego;
  • inteligentny szpital i zdrowe życie w domu;
  • platformy usług cyfrowych dla inteligentnych miast i społeczności wiejskich;
  • cyfrowe platformy produkcyjne dla połączonych inteligentnych fabryk.

Oprócz wyżej wymienionych obszarów, przekrojowe działania w zakresie koordynacji i wsparcia OPEN DEI mają na celu wykorzystanie łączenia zasobów, wymianę najlepszych praktyk, wzmocnienie relacji i informowanie o osiągnięciach pilotażowych w rolnictwie, energetyce, opiece zdrowotnej i produkcji.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wspieranie przemysłu

UE wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie w transformacji cyfrowej, koordynując inicjatywy, ukierunkowując inwestycje i zwiększając umiejętności.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

Start Europe

Startup Europe strengthens networking opportunities for deep tech scaleups and ecosystem builders to accelerate the growth of the European startup scene.

Digitalizacja przemysłu

Komisja Europejska wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie dostosowując się do świata cyfrowego, koordynując inicjatywy, koncentrując inwestycje i zwiększając umiejętności.

Powiązane treści