Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ako získať finančné prostriedky v rámci programu Digitálna Európa

Informácie o postupe podávania žiadostí o program Digitálna Európa.

    „“

Webová stránka o možnostiach financovania a ponúk vám poskytuje prehľad výziev na predkladanie návrhov (ďalej len „výzvy“), ktoré sú pripravované alebo už otvorené.  Každá výzva má svoj vlastný dokument týkajúci sa konkrétnej témy. Poskytuje presnejšie informácie o niektorých otázkach, ktoré by Európska komisia chcela riešiť v návrhu.

Webová stránka o financovaní a príležitostiach verejného obstarávania poskytuje služby na správu vašich návrhov a projektov počas celého ich životného cyklu.

Proces podávania žiadostí

Odošlite svoj návrh

Ak chcete odpovedať na výzvu, musíte predložiť návrh do 17.00 hod. bruselského času v deň uvedeného termínu výzvy.  Upozorňujeme, že táto lehota a konkrétny čas sú prísne a musia sa dodržiavať. Európska komisia dôrazne odporúča, aby ste svoj návrh predložili včas a nečakali do poslednej chvíle.

Všetky návrhy je potrebné predložiť online.

Nájdite si svojich partnerov

Ak potrebujete pomoc pri identifikácii potenciálneho partnera s konkrétnymi kompetenciami, zariadeniami alebo skúsenosťami, použite možnosti vyhľadávania partnerov.

Vyhodnocovanie 

Po uplynutí lehoty sa všetky návrhy hodnotia na základe kritérií uverejnených v pracovnom programe, čo vedie k zostaveniu zoznamu návrhov v prioritnom poradí. Do hodnotenia sa môžu zapojiť nezávislí odborníci, ktorí sa špecializujú na príslušné oblasti. 

Dohoda o grante

Po ukončení hodnotenia sú žiadatelia informovaní o výsledku.  

Európska komisia vypracuje dohodu o grante s každým z úspešných účastníkov v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov. V dohode o grante sa opisujú činnosti, ktoré sa majú vykonať v súlade s cieľmi výzvy, trvanie projektu, rozpočet, sadzby a náklady, ako aj príspevok Európskej komisie, práva a povinnosti a iné špecifiká súvisiace s témou, ktorá sa týka osobitnej dohody o grante. Časový rámec na podpísanie dohôd o grante je najviac 9 mesiacov od ukončenia výzvy.

Chcete vedieť viac? Pozrite sa, ako sa zapojiť.

 

 

Najnovšie správy

CALL FOR PROPOSALS |
Výzva na predkladanie návrhov – pokročilé digitálne zručnosti a analýzy

EÚ zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov v oblasti pokročilých digitálnych zručností a analýzy v rámci programu Digitálna Európa. Informácie a postupy týkajúce sa spôsobu podania žiadosti sú uvedené na portáli Financovanie a verejné súťaže.

CALL FOR PROPOSALS |
Výzva na predkladanie návrhov – cloud, údaje a umelá inteligencia

EÚ uverejňuje výzvu na predkladanie návrhov v oblasti cloud computingu, údajov a umelej inteligencie (DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05) v rámci programu Digitálna Európa. Informácie a postupy týkajúce sa spôsobu podania žiadosti možno nájsť na portáli Financovanie a verejné súťaže.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je nový program financovania EÚ zameraný na prinášanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy.

Pozri aj

eArchiving

eArchiving – poskytuje základné špecifikácie, softvér, školenia a znalosti, ktoré pomáhajú ľuďom ukladať informácie dlhšie.

Program DIGITAL Európa – pracovné programy

Celkové ciele, rozsah, výsledky a výsledky, ako aj rozpočtové prostriedky pre každú tému sú opísané v pracovných programoch. Na tejto webovej stránke nájdete príslušné dokumenty a zmeny pracovných programov po ich prijatí Európskou komisiou.

Zručnosti v programe DIGITAL Europe

Z programu DIGITAL Europe sa bude financovať navrhovanie a poskytovanie špecializovaných programov a stáží pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika.

Superpočítače v programe DIGITAL Europe

Cieľom programu DIGITAL Europe je vybudovať a posilniť kapacity EÚ v oblasti superpočítačov a spracovania údajov, čo nám pomôže dosiahnuť exaflopový superpočítač – výpočtovú techniku s výkonom porovnateľným s agregáciou výpočtových schopností mobilných telefónov celej populácie...

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími.

Najčastejšie otázky