Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je program financovania EÚ zameraný na prinášanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy.

Digitálne technológie a infraštruktúra zohrávajú kľúčovú úlohu v našom súkromnom živote a v podnikateľskom prostredí. Spoliehame sa na nich pri komunikácii, práci, pokroku v oblasti vedy a riešení aktuálnych environmentálnych problémov. Pandémia COVID-19 poukázala nielen na to, do akej miery sa spoliehame na naše technológie, ktoré máme k dispozícii, ale aj na to, aké dôležité je, aby Európa nebola závislá od systémov a riešení pochádzajúcich z iných regiónov sveta. Ruská agresia voči Ukrajine ďalej odhalila zraniteľné miesta v našich digitálnych dodávateľských reťazcoch a význam investovania do kybernetickej bezpečnosti a drastického zlepšenia digitálnych kapacít EÚ.  

Program Digitálna Európa (DIGITAL) poskytuje strategické financovanie na riešenie týchto výziev a podporuje projekty v kľúčových oblastiach kapacít, ako sú: superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, pokročilé digitálne zručnosti a zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti. Podporuje priemysel, malé a stredné podniky (MSP) a verejnú správu pri ich digitálnej transformácii prostredníctvom posilnenej siete európskych centier digitálnych inovácií (EDIH).

V septembri 2023 bola pridaná nová oblasť kapacity polovodičov. V rámci aktu očipoch sa finančné prostriedky DIGITAL zmobilizovali na riešenie nedostatku polovodičov podporou budovania kapacít prostredníctvominiciatívy Čipypre Európu.

S celkovým rozpočtom viac ako 7,9 miliardy EUR sa DIGITAL zameriava na formovanie digitálnej transformácie európskej spoločnosti a hospodárstva v súlade s cieľmi EÚ vymedzenými v oznámení – Digitálny kompas do roku 2030: Európsky spôsob digitálneho desaťročia a v programe politiky – Cesta k digitálnemu desaťročiu.

Program Digitálna Európa nerieši výzvy izolovane. Dopĺňa finančné prostriedky dostupné prostredníctvom iných programov EÚ, ako je Horizont Európa (pre výskum a inovácie) a Nástroj na prepájanie Európy (pre digitálnu infraštruktúru),Mechanizmus na podporu obnovy aodolnosti aštrukturálne fondy. Je súčasťou dlhodobého rozpočtu EÚ, viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

Zistite viac informácií o tom, ako získať finančné prostriedky.

Prihláste sa k najnovším novinkám na túto tému a ďalšie

Najnovšie správy

EÚ investuje 325 miliónov EUR na podporu európskeho inovačného ekosystému polovodičov

Spoločný podnik pre čipy (ďalej len „spoločný podnik pre čipy“) oznámil otvorenie výziev na podporu výskumu a inovačných iniciatív v oblasti polovodičov vo fotonike, kompetenčných centrách a cloudovej platforme pre navrhovanie polovodičov v rámci iniciatívy Čipy pre Európu podľa aktu o čipoch.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Financovanie digitalizácie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy aj ako viacročný finančný rámec, podporí digitálne technológie a pomoc pri obnove po pandémii.

Hlbší pohľad

Iniciatíva elektronickej archivácie

Iniciatíva eArchiving poskytuje základné špecifikácie, softvér, školenia a znalosti, ktoré ľuďom pomáhajú uchovávať informácie dlhšie.

Program DIGITÁLNA Európa – pracovné programy

Celkové ciele, rozsah, výsledky a výstupy, ako aj pridelené rozpočtové prostriedky pre každú tému sú opísané v pracovných programoch. Na tejto webovej stránke nájdete príslušné dokumenty a zmeny pracovných programov po ich prijatí Európskou komisiou.

Zručnosti v programe DIGITAL Europe

Z programu DIGITAL Europe sa bude financovať navrhovanie a poskytovanie špecializovaných programov a stáží pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika.

Superpočítače v programe DIGITAL Europe

Cieľom programu DIGITAL Europe je vybudovať a posilniť kapacity EÚ v oblasti superpočítačov a spracovania údajov, čo nám pomôže dosiahnuť exaflopový superpočítač – výpočtovú techniku s výkonom porovnateľným s agregáciou výpočtových schopností mobilných telefónov celej populácie...

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími.

Pozri aj

Podpora EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Komisia ponúka množstvo príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré vám pomôžu začať v digitálnej oblasti, ako napríklad podnikateľské poradenstvo, výmeny a ďalšie.

Podpora EÚ pre podniky v digitálnom svete

EÚ ponúka širokú škálu podpory podnikom, od začínajúcich podnikov až po rozširujúce sa podniky až po malé a stredné podniky a mimo nich. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Súvisiaci obsah