Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je nový program financovania EÚ zameraný na prinášanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy.

© Európska komisia

Zavedenie programu DIGITAL Europe

fix-empty

To, ako urobiť Európu ekologickejšou a digitálnejšou, sú dvojakými výzvami pre našu generáciu a náš úspech pri ich napĺňaní bude určovať našu budúcnosť.

Európska komisia sa začala zaoberať zelenšou Európou prostredníctvom Európskej zelenej dohody. Zároveň otvára diskusie o prechode k digitálnejšiemu svetu: digitálna transformácia.

Digitálne technológie a infraštruktúra zohrávajú kľúčovú úlohu v našom súkromnom živote a v podnikateľskom prostredí. Spoliehame sa na nich pri komunikácii, práci, pokroku v oblasti vedy a riešení aktuálnych environmentálnych problémov. Pandémia COVID-19 zároveň poukázala nielen na to, do akej miery sa spoliehame na naše technológie, ktoré máme k dispozícii, ale aj na to, aké dôležité je, aby Európa nebola závislá od systémov a riešení pochádzajúcich z iných regiónov sveta. Vydláždiť cestu k dosiahnutiu tohto cieľa je DIGITAL program.

Program Digitálna Európa poskytne strategické financovanie na riešenie týchto výziev a podporí projekty v piatich kľúčových oblastiach kapacity: v oblasti superpočítačov, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, pokročilých digitálnych zručností a zabezpečenia širokého využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti, a to aj prostredníctvom centier digitálnych inovácií. S plánovaným celkovým rozpočtom vo výške 7,5 miliardy EUR (v bežných cenách) má za cieľ urýchliť oživenie hospodárstva a formovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, čo prinesie výhody všetkým, ale najmä malým a stredným podnikom.

Program Digitálna Európa nebude riešiť tieto výzvy izolovane, ale skôr doplní finančné prostriedky dostupné prostredníctvom iných programov EÚ, ako je program Horizont Európa pre výskum a inovácie a Nástroj na prepájanie Európy pre digitálnu infraštruktúru, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a štrukturálne fondy. Je súčasťou budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

Ako získať finančné prostriedky.

 

Najnovšie správy

Prvá správa o stave digitálneho desaťročia si vyžaduje spoločné opatrenia na formovanie digitálnej transformácie

V prvej správe o stave digitálneho desaťročia, ktorá bola dnes uverejnená, sa uvádza komplexný pohľad na pokrok pri dosahovaní digitálnej transformácie s cieľom posilniť digitálne suverénnejšiu, odolnejšiu a konkurencieschopnejšiu EÚ.

PRESS RELEASE |
Komisia otvára program Digitálna Európa Turecku

Európska komisia podpísala s Tureckom dohodu o pridružení k programu Digitálna Európa. Po podpísaní a ukončení príslušných ratifikačných procesov nadobudne dohoda o pridružení platnosť.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Financovanie digitalizácie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy aj ako viacročný finančný rámec, podporí digitálne technológie a pomoc pri obnove po pandémii.

Hlbší pohľad

eArchiving

eArchiving – poskytuje základné špecifikácie, softvér, školenia a znalosti, ktoré pomáhajú ľuďom ukladať informácie dlhšie.

Program DIGITAL Európa – pracovné programy

Celkové ciele, rozsah, výsledky a výsledky, ako aj rozpočtové prostriedky pre každú tému sú opísané v pracovných programoch. Na tejto webovej stránke nájdete príslušné dokumenty a zmeny pracovných programov po ich prijatí Európskou komisiou.

Zručnosti v programe DIGITAL Europe

Z programu DIGITAL Europe sa bude financovať navrhovanie a poskytovanie špecializovaných programov a stáží pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika.

Superpočítače v programe DIGITAL Europe

Cieľom programu DIGITAL Europe je vybudovať a posilniť kapacity EÚ v oblasti superpočítačov a spracovania údajov, čo nám pomôže dosiahnuť exaflopový superpočítač – výpočtovú techniku s výkonom porovnateľným s agregáciou výpočtových schopností mobilných telefónov celej populácie...

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími.

Pozri aj

Podpora EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Komisia ponúka množstvo príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré vám pomôžu začať v digitálnej oblasti, ako napríklad podnikateľské poradenstvo, výmeny a ďalšie.

Podpora EÚ pre podniky v digitálnom svete

EÚ ponúka širokú škálu podpory podnikom, od začínajúcich podnikov až po rozširujúce sa podniky až po malé a stredné podniky a mimo nich. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Súvisiaci obsah