Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikácia

Zhrnutie diskusií viacerých zainteresovaných strán pri príprave usmernenia na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

Komisia v období od 23. februára do 4. marca 2021 zorganizovala diskusie viacerých zainteresovaných strán – vo forme štyroch online stretnutí – s cieľom zhromaždiť podnety na prípravu usmernení na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií v nadväznosti na akčný plán pre európsku demokraciu.

Do diskusií sa zapojili príslušné zainteresované strany, ako sú signatári Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií (online platformy, obchodné združenia zastupujúce reklamný priemysel a inzerentov), akademickí výskumníci, overovatelia faktov, skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) a organizácie občianskej spoločnosti.

Počas stretnutí zainteresované strany rokovali o tom, ktoré oblasti kódexu by sa mali posilniť a ako by k tomu mohli prispieť usmernenia s cieľom vyvinúť kódex na spoľahlivejší nástroj založený na jasných záväzkoch, ktorý by podliehal primeranému mechanizmu dohľadu. Usmernením sa takisto vytvorí most k aktu o digitálnych službách a k pripravovaným právnym predpisom o sponzorovanom politickom obsahu.  Kódex by sa mal vyvíjať smerom k koregulačnému nástroju v rámci aktu o digitálnych službách, ktorý pre veľmi veľké online platformy prináša právne záväzné povinnosti týkajúce sa posúdenia rizika a zmierňovania.

Diskusia sa zamerala na otázky identifikované v akčnom pláne pre európsku demokraciu, v posúdení Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií a na skúsenostiach získaných z fungovania kódexu v súvislosti s dezinformáciami o ochorení COVID-19:

  • posilniť integritu online služieb, 
  • posilniť postavenie spotrebiteľov,
  • obmedziť speňaženie dezinformácií
  • zabezpečiť prístup k údajom na výskumné účely
  • posilniť otvorenú a nediskriminačnú spoluprácu medzi platformami, akademickými výskumnými pracovníkmi a overovateľmi faktov.

Kľúčovou oblasťou diskusií bol aj návrh a vykonávanie dôkladného monitorovania kódexu založeného na jasných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti.

Podrobné zhrnutie zasadnutí poskytuje prehľad tém, o ktorých sa diskutovalo, a názorov, ktoré zainteresované strany vyjadrili počas zasadnutí.

Stiahnuté

Summary of the stakeholder discussions for the Guidance for strenghtening the Code
Stiahnuť