Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Kopsavilkums par daudzpusējām ieinteresēto personu diskusijām, sagatavojot vadlīnijas Prakses kodeksa dezinformācijas jomā stiprināšanai

Komisija no 2021. gada 23. februāra līdz 4. martam četru tiešsaistes sanāksmju veidā rīkoja daudzpusējas ieinteresēto personu diskusijas, lai apkopotu ieguldījumu, kas tiek izmantots, sagatavojot norādījumus par prakses kodeksa dezinformācijas jomā stiprināšanu, kas ir Eiropas Demokrātijas rīcības plāna turpinājums.

Diskusijās piedalījās attiecīgās ieinteresētās personas, piemēram, Prakses kodeksa dezinformācijas jomā parakstītāji (tiešsaistes platformas, tirdzniecības asociācijas, kas pārstāv reklāmas nozari un reklāmdevējus), akadēmiskie pētnieki, faktu pārbaudītāji, Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupa (ERGA), Eiropas Digitālo mediju novērošanas centrs (EDMO) un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Sanāksmēs ieinteresētās personas apsprieda, kuras kodeksa jomas būtu jāstiprina un kā vadlīnijas varētu to veicināt, lai kodeksu pārveidotu par stingrāku instrumentu, kas balstīts uz skaidrām saistībām un kam piemēro atbilstošu uzraudzības mehānismu. Ar šiem norādījumiem tiks arī izveidots tilts uz Digitālo pakalpojumu aktu (DSA) un gaidāmajiem tiesību aktiem par sponsorētu politisko saturu.  Kodeksam būtu jākļūst par kopregulēšanas instrumentu saskaņā ar DPA, kas ļoti lielām tiešsaistes platformām uzliek juridiski saistošus riska novērtēšanas un mazināšanas pienākumus.

Diskusija attīstījās par Eiropas Demokrātijas rīcības plānā apzinātajiem jautājumiem, Prakses kodeksa dezinformācijas jomā novērtējumu un pieredzi, kas gūta no kodeksa darbības saistībā ar dezinformāciju saistībā ar Covid-19:

  • stiprināt tiešsaistes pakalpojumu integritāti, 
  • nodrošināt patērētājiem pilnvērtīgas iespējas,
  • ierobežot dezinformācijas monetizāciju
  • nodrošināt piekļuvi datiem pētniecības nolūkos
  • stiprināt atvērtu un nediskriminējošu sadarbību starp platformām, akadēmiskajiem pētniekiem un faktu pārbaudītājiem.

Svarīga diskusiju joma bija arī kodeksa stingras uzraudzības izstrāde un īstenošana, pamatojoties uz skaidriem galvenajiem darbības rādītājiem.

Detalizētajā sanāksmju kopsavilkumā ir sniegts pārskats par apspriestajiem tematiem un ieinteresēto personu paustajiem viedokļiem sanāksmju laikā.

Lejupielādēšanai

Summary of the stakeholder discussions for the Guidance for strenghtening the Code
Lejupielādēt