Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

Kokkuvõte mitut sidusrühma hõlmavatest aruteludest väärinfot käsitleva tegevusjuhendi tugevdamise suuniste ettevalmistamisel

Komisjon korraldas 23. veebruarist kuni 4. märtsini 2021 mitmeid sidusrühmi hõlmavad arutelud nelja veebikoosoleku vormis, et koguda teavet, mida kasutada desinformatsiooni käsitleva tegevusjuhendi tugevdamise suuniste ettevalmistamisel Euroopa demokraatia tegevuskava järelmeetmena.

Aruteludes osalesid asjaomased sidusrühmad, nagu väärinfo tegevusjuhendile allakirjutanud (veebiplatvormid, reklaamitööstust esindavad kutseühingud ja reklaamijad), teadlased, faktikontrollijad, audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste Euroopa töörühm (ERGA), Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskus (EDMO) ja kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Kohtumistel arutasid sidusrühmad, milliseid tegevusjuhise valdkondi tuleks tugevdada ja kuidas suunised võiksid sellele kaasa aidata, eesmärgiga muuta tegevusjuhend kindlamaks vahendiks, mis põhineb selgetel kohustustel ja mille suhtes kohaldatakse asjakohast järelevalvemehhanismi. Suunistega luuakse ka sild digiteenuste õigusakti ja tulevase õigusaktiga spondeeritud poliitilise sisu kohta.  Tegevusjuhend peaks arenema digiteenuste õigusakti kohase kaasreguleerimise vahendi suunas, millega kehtestatakse väga suurtele digiplatvormidele õiguslikult siduvad riskihindamis- ja -maandamiskohustused.

Arutelus keskenduti Euroopa demokraatia tegevuskavas määratletud küsimustele, väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile antud hinnangule ja tegevusjuhendi toimimisest saadud kogemustele seoses COVID-19 kohta levitatava väärinfoga:

  • tugevdada internetipõhiste teenuste usaldusväärsust, 
  • suurendada tarbijate mõjuvõimu,
  • desinformatsiooni monetiseerimise piiramine
  • tagada juurdepääs andmetele teadusuuringute eesmärgil
  • tugevdada avatud ja mittediskrimineerivat koostööd platvormide, akadeemiliste teadlaste ja faktikontrollijate vahel.

Arutelude põhiteema oli ka tegevusjuhendi range järelevalve kavandamine ja rakendamine, mis põhineb selgetel peamistel tulemusnäitajatel.

Koosolekute üksikasjalik kokkuvõte annab ülevaate arutelude teemadest ja sidusrühmade poolt koosolekute jooksul väljendatud seisukohtadest.

Allalaadimiseks

Summary of the stakeholder discussions for the Guidance for strenghtening the Code
Laadi alla