Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Публикация

Обобщение на обсъжданията с участието на множество заинтересовани страни при изготвянето на насоките за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Между 23 февруари и 4 март 2021 г. Комисията организира дискусии с участието на множество заинтересовани страни под формата на четири онлайн срещи, за да събере информация, която да допринесе за изготвянето на насоките за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията като последващо действие във връзка с Плана за действие за европейската демокрация.

В обсъжданията участваха съответните заинтересовани страни, като например подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията (онлайн платформи, търговски асоциации, представляващи рекламната индустрия и рекламодатели), академични изследователи, проверители на факти, Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA), Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) и организации на гражданското общество.

По време на срещите заинтересованите страни обсъдиха кои области от Кодекса следва да бъдат укрепени и как насоките биха могли да допринесат за това, с цел Кодексът да се превърне в по-стабилен инструмент, основан на ясни ангажименти и подлежащ на подходящ механизъм за надзор. Насоките също така ще създадат мост към Законодателния акт за цифровите услуги и предстоящото законодателство относно спонсорираното политическо съдържание.  Кодексът следва да се развие в посока на инструмент за съвместно регулиране съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, който за много големите онлайн платформи включва правно обвързващи задължения за оценка на риска и смекчаване на последиците.

Дискусията се разви около въпросите, набелязани в Плана за действие за европейската демокрация, оценката на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията и опита, натрупан от функционирането на Кодекса във връзка с дезинформацията за COVID-19:

  • укрепване на целостта на онлайн услугите, 
  • предоставяне на повече права на потребителите,
  • ограничаване на монетизирането на дезинформацията
  • осигуряване на достъп до данни за научноизследователски цели
  • укрепване на откритото и недискриминационно сътрудничество между платформите, научните изследователи и проверителите на факти.

Разработването и прилагането на строг мониторинг на Кодекса въз основа на ясни ключови показатели за ефективност също беше ключова област на обсъжданията.

В подробното обобщение на заседанията се прави преглед на обсъжданите теми и мненията, изразени от заинтересованите страни по време на заседанията.

Документи за изтегляне

Summary of the stakeholder discussions for the Guidance for strenghtening the Code
Изтегляне