Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európsky prístup k umelej inteligencii

Prístup EÚ k umelej inteligencii sa zameriava na excelentnosť a dôveru s cieľom posilniť výskumné a priemyselné kapacity a zároveň zaistiť bezpečnosť a základné práva.

    Digitálny mozog

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Spôsob, akým pristupujeme k umelej inteligencii, definuje svet, v ktorom žijeme v budúcnosti. S cieľom pomôcť vybudovať odolnú Európu pre digitálne desaťročie by ľudia a podniky mali mať možnosť využívať výhody umelej inteligencie a zároveň sa cítiť bezpečne a chránení.

Cieľom európskej stratégie pre umelú inteligenciu je vytvoriť z EÚ centrum pre umelú inteligenciu na svetovej úrovni a zabezpečiť, aby umelá inteligencia bola zameraná na človeka a bola dôveryhodná. Takýto cieľ sa premieta do európskeho prístupu k excelentnosti a dôvere prostredníctvom konkrétnych pravidiel a opatrení.

V apríli 2021 Komisia predložila svoj balík opatrení v oblasti umelej inteligencie vrátane:

Európsky prístup k excelentnosti v oblasti umelej inteligencie

Podpora excelentnosti v oblasti umelej inteligencie posilní potenciál Európy v celosvetovej konkurencii.

EÚ to dosiahne prostredníctvom:

  1. umožnenie rozvoja a zavádzania umelej inteligencie v EÚ;
  2. urobiť z EÚ miesto, kde umelá inteligencia prekvitá z laboratória na trh;
  3. zabezpečenie toho, aby umelá inteligencia fungovala pre ľudí a bola hnacou silou pre dobro v spoločnosti;
  4. budovanie strategického vedúceho postavenia v odvetviach s vysokým vplyvom.

Komisia a členské štáty sa dohodli, že posilnia excelentnosť v oblasti umelej inteligencie spojením síl v oblasti politiky a investícií. V preskúmaní koordinovaného plánu v oblasti umelej inteligencie z roku 2021 sa načrtáva vízia urýchlenia, konania a zosúladenia priorít so súčasným európskym a globálnym prostredím umelej inteligencie a zavedenia stratégie umelej inteligencie do praxe.

Kľúčovým prvkom excelentnosti v oblasti umelej inteligencie je maximalizácia zdrojov a koordinácia investícií. Prostredníctvom programov Horizont Európa a Digitálna Európa plánuje Komisia investovať do umelej inteligencie 1 miliardu EUR ročne. Zmobilizuje dodatočné investície zo súkromného sektora a členských štátov s cieľom dosiahnuť ročný objem investícií vo výške 20 miliárd EUR v priebehu digitálneho desaťročia.

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa na digitalizáciu poskytuje 134 miliárd EUR. Bude to herná zmena, ktorá Európe umožní zvýšiť svoje ambície a stať sa globálnym lídrom vo vývoji špičkovej a dôveryhodnej umelej inteligencie.

Prístup k vysokokvalitným údajom je základným faktorom pri budovaní vysokovýkonných a robustných systémov umelej inteligencie. Iniciatívy ako stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ, akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch a akt o správe údajov poskytujú správnu infraštruktúru na budovanie takýchto systémov.

Európsky prístup k dôvere v umelú inteligenciu

Budovanie dôveryhodnej umelej inteligencie vytvorí bezpečné prostredie priaznivé pre inovácie pre používateľov, vývojárov a nasadzujúcich pracovníkov.

Komisia navrhla tri vzájomne súvisiace právne iniciatívy, ktoré prispejú k budovaniu dôveryhodnej umelej inteligencie:

  1. Európsky právny rámec pre umelú inteligenciu na riešenie základných práv a bezpečnostných rizík špecifických pre systémy umelej inteligencie;
  2. rámec občianskoprávnej zodpovednosti – prispôsobenie pravidiel zodpovednosti digitálnemu veku a umelej inteligencii;
  3. revízia odvetvových právnych predpisov v oblasti bezpečnosti (napr. nariadenie o strojových zariadeniach, smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov).

Európsky návrh právneho rámca pre umelú inteligenciu

Cieľom Komisie je riešiť riziká spojené s konkrétnym používaním umelej inteligencie prostredníctvom súboru doplňujúcich, primeraných a flexibilných pravidiel. Tieto pravidlá tiež poskytnú Európe vedúcu úlohu pri stanovovaní globálneho zlatého štandardu.

Tento rámec poskytuje vývojárom, nasadzujúcim subjektom a používateľom umelej inteligencie jasnosť, ktorú potrebujú tým, že zasiahnu len v tých prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú existujúce vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy EÚ. V právnom rámci pre umelú inteligenciu sa navrhuje jasný a ľahko zrozumiteľný prístup založený na štyroch rôznych úrovniach rizika: neprijateľné riziko, vysoké riziko, obmedzené riziko a minimálne riziko.

Dôležité míľniky

  1.  

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
EÚ investuje 13,5 miliardy EUR do výskumu a inovácií na roky 2023 – 2024

Komisia prijala hlavný pracovný program Horizont Európa na roky 2023 – 2024 s rozpočtom približne 13,5 miliardy EUR na podporu výskumných pracovníkov a inovátorov v Európe pri hľadaní prelomových riešení environmentálnych, energetických, digitálnych a geopolitických výziev.

Related Content

Big Picture

Artificial Intelligence

The EU aims to build trustworthy artificial intelligence that puts people first.

Dig deeper

Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie

Cieľom koordinovaného plánu pre umelú inteligenciu je urýchliť investície do umelej inteligencie, konať v oblasti stratégií a programov umelej inteligencie a zosúladiť politiku umelej inteligencie s cieľom zabrániť fragmentácii v Európe.

Európska aliancia pre umelú inteligenciu

Európska aliancia pre umelú inteligenciu je iniciatívou Európskej komisie na nadviazanie otvoreného politického dialógu o umelej inteligencii. Od svojho spustenia v roku 2018 Aliancia pre umelú inteligenciu zapojila približne 6000 zainteresovaných strán prostredníctvom...

See Also

Jazykové technológie

Jazykové technológie, známe aj ako spracovanie prirodzeného jazyka (NLP), sprístupňujú digitálne desaťročie Európy každému z nás.

Súvisiaci obsah