Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Jazykové technológie

Jazykové technológie otvárajú bránu pre prepojenejšiu, inovatívnu a prístupnejšiu Európu.

Jazykové technológie (LT) umožňujú strojom nielen čítať, analyzovať, spracovávať a generovať ľudský jazyk, ale aj vďaka nedávnemu vedeckému pokroku preklenúť priepasť medzi ľudskou komunikáciou a strojovým porozumením.

Keďže jazyk slúži ako základné médium pre ľudskú interakciu, LT získal obrovský význam v rôznych odvetviach a aplikáciách, od prekladu a lokalizácie až po zákaznícku podporu, zdravotnú starostlivosť, tvorbu médií a marketing. Bežnými príkladmi tejto technológie sú rozpoznávanie reči, inteligentní asistenti, strojový preklad, chatboty, sumarizácia textu a automatické titulkovanie.

Čo je potrebné na rozvoj jazykových technológií?

Nižšie sú uvedené niektoré z kľúčových prvkov na vývoj jazykových nástrojov a služieb.

  • Jazykové údaje: ide o textový alebo hovorený obsah – v jednom alebo viacerých jazykoch – ktorý slúži ako vstupný alebo školiaci materiál pre úlohy spracovania prirodzeného jazyka, napr. tvorba textu alebo analýza sentimentu. Tieto údaje môžu pochádzať z rôznych zdrojov – kníh, článkov, príspevkov na sociálnych sieťach, prepisov hovorených rozhovorovatď.
  • Tréningové algoritmy a jazykové modely: algoritmy sú softvér, „recepty“, na vytvorenie modelov ľudských jazykov. Vďaka značnému množstvu kvalitných údajov najnovšie algoritmy strojového učenia preukázali zvýšené schopnosti vytvárať modely reprezentujúce znalosti odvodené z jazykových údajov. Čím väčšie sú zdroje a modely, tým komplexnejšie a generickejšie sú ich aplikácie.
  • Výpočtový výkon: sú potrebné značné výpočtové zdroje, najmä pri vytváraní jazykových modelov, kde sú mimoriadne dôležité vysokovýkonné výpočtové systémy a robustné cloudové infraštruktúry.
  • Odborné znalosti ľudí: úspešné LT zahŕňa spoluprácu medzi lingvistami, dátovými vedcami, počítačovými inžiniermi a odborníkmi na domény.

Čo robí Európa pre rozvoj jazykových technológií?

V Európe máme zložité jazykové prostredie. Charta základných práv Európskej únie zakazuje diskrimináciu na základe jazyka a ukladá EÚ povinnosť rešpektovať jazykovú rozmanitosť. Zodpovednosť, transparentnosť, spravodlivosť a rešpektovanie našich hodnôt sú len niektoré z ich etických dôsledkov. Tieto práva a zásady možno zaručiť len nestranným používaním LT.

Európsky priemysel LT zohráva kľúčovú úlohu v európskej strategickej a technologickej autonómii, ktorá by sa mala ďalej posilňovať. Naše špecifické potreby trhu sú najlepšie známe európskym LTroviders, z ktorých stovky sú uvedené v Katalógu eTranslation Services.

Verejne dostupné riešenia vrátane nástrojov a služieb, ktoré ponúka Európska komisia, dopĺňajú ponuku trhu a zároveň riešia nedostatky v technologickej podpore jazykov s nízkymi zdrojmi. Tieto základné riešenia – strojový preklad (eTranslation), rozpoznávanie pomenovaných subjektov, sumarizácia, prepis reči a pseudonymizácia údajov pre dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov – sú dostupné všetkým európskym orgánom verejnej správy a malým a stredným podnikom vo všetkých úradných jazykoch.

V rámci programu Horizont 2020 Európska jazyková sieť (ELG) vytvorila jednotné kontaktné miesto špecializovaných LT riešení. Úsilie v oblasti šírenia a budovania komunít prispelo k podpore spoločného porozumenia, pokiaľ ide o potrebu spojiť sa s verejnými a súkromnými silami a využívať to najlepšie z oboch svetov vo výskume a nasadzovaní.

Program Horizont Európa podporuje výskum a inovácie prostredníctvom podpory rozvoja najmodernejších pokročilých LT vrátane modelov veľkých jazykov. Tieto modely, ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili interakciu medzi človekom a strojom, budú mať viacjazyčné schopnosti, zvládajú viaceré spôsoby vstupu, zvládajú predsudky a prejavujú povedomie o kontexte.

Iniciatíva Európska jazyková rovnosť (ELE), pilotný projekt/prípravná akcia iniciovaná Európskym parlamentom, vypracovala program a plán na dosiahnutie úplnej digitálnej jazykovej rovnosti v Európe do roku 2030.

V rámci programu politiky digitálneho desaťročia Komisia koordinuje úsilie Únie vo všetkých členských štátoch a v súkromnom sektore o rozvoj európskeho ekosystému LT.

Komisianapokon uznáva hodnotu jazykových údajov ako základ pre vzdelávacie jazykové modely prostredníctvom spoločného európskeho jazykového dátového priestoru (LDS). Cieľom projektu, ktorý je financovaný v rámci pracovného programu DIGITAL na roky 2021 – 2022, je zaviesť platformu a trh na zber, výmenu a opakované použitie viacjazyčných a multimodálnych jazykových údajov. V súlade s európskou dátovou stratégiou a so samotnou koncepciou dátových priestorov zabezpečí, aby sa viac jazykových údajov sprístupnilo na použitie v hospodárstve, spoločnosti a vo výskume, pričom podniky a jednotlivci, ktorí generujú údaje, budú mať pod kontrolou.

Spojenie všetkých týchto prvkov, projektov a aktérov je veľkou výzvou pre Úniu, európsky priemysel a vnútroštátne orgány verejnej správy – konečným cieľom je podporiť digitálne desaťročie Európy v prospech všetkých.

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Umelá inteligencia

Cieľom EÚ je vybudovať dôveryhodnú umelú inteligenciu, ktorá stavia ľudí na prvé miesto.

Hlbší pohľad

Jazykové technológie a viacjazyčnosť

EÚ podporuje výskum, inovácie a zavádzanie jazykových technológií s cieľom odstrániť jazykové bariéry a zároveň zachovať a presadzovať viacjazyčnosť.

Pozri aj

Továrne na umelú inteligenciu

Továrne na umelú inteligenciu využívajú superpočítačovú kapacitu spoločného podniku EuroHPC na vývoj dôveryhodných špičkových generatívnych modelov umelej inteligencie.

Európsky úrad pre umelú inteligenciu

Európsky úrad pre umelú inteligenciu bude centrom odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie v celej EÚ. Bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní aktu o umelej inteligencii, najmä pokiaľ ide o univerzálnu umelú inteligenciu, podporovať rozvoj a využívanie dôveryhodnej...

Európsky prístup k umelej inteligencii

Prístup EÚ k umelej inteligencii sa sústreďuje na excelentnosť a dôveru s cieľom posilniť výskumnú a priemyselnú kapacitu a zároveň zaistiť bezpečnosť a základné práva.

Jazykové technológie a viacjazyčnosť

Digitálna integrácia

Digitálna integrácia je celoúnijne úsilie o zabezpečenie toho, aby každý mohol prispieť k...

Údaje

Údaje sú všade a rastú bezprecedentným tempom. Komisia vypracovala európsku dátovú stratégiu, ktorá...