Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Europeiska filmforumet vid den 72:a internationella filmfestivalen i Berlin

Under rubriken ”Mot en klimatneutral audiovisuell sektor” kommer EFF i Berlinale att presentera det nuvarande gränsöverskridande samarbetet för att förverkliga ambitionen om en klimatneutral audiovisuell sektor.

Mätning av koldioxidutsläpp och märkning för grön produktion står i centrum för de många privata och offentliga initiativ som redan tagits för att minska utsläppen i hela Europa, men bristen på samordning är en begränsande faktor, så snart som gränsöverskridande samarbete deltar.

Med utgångspunkt i industrins mobilisering har kommissionen under de senaste månaderna underlättat diskussionerna genom en teknisk arbetsgrupp med uppgift att utveckla en gemensam metod för mätning av CO2-utsläpp inom den audiovisuella sektorn. Intressant nog är harmonisering inte den logiska grunden för denna gemensamma strävan, som snarare har sitt ursprung i det enorma perspektivet att främja samproduktioner, dra lärdom av bästa praxis och uppdatera metoderna på ett dynamiskt sätt. 
Gruppen, som samlar experter från de olika befintliga räknare som finns tillgängliga i EU, enades i december 2021 om en förenklad metod för CO2-utsläpp. Detta är inriktat på ett begränsat antal parametrar och använder samma datakällor för att säkerställa jämförbarhet.

Denna gemensamma metod bör fungera som ett lingua franca mellan olika mätsystem och en övergång till de bästa branschstandarderna. Branschfolk är ledande för detta verktyg inom branschen, av industrin, för industrin.

Plenarsessionen kommer att direktsändas kl. 9–11 på https://europeanfilmforum.eu/

Bakgrundsinformation

I december 2020 antog Europeiska kommissionen en handlingsplan för medier och audiovisuella medier som syftar till att stödja återhämtningen och omvandlingen av mediesektorn och den audiovisuella sektorn. I handlingsplanen föreslås 10 initiativ, däribland åtgärd 6 ”Mot en klimatneutral audiovisuell sektor”.