Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen publicerar en studie om den öppna källans inverkan på den europeiska ekonomin

Kommissionen har offentliggjort resultaten av en studie där man analyserar de ekonomiska effekterna av öppen källkod och hårdvara på den europeiska ekonomin.

" "

GettyImages

Det uppskattas att företag i EU investerade omkring 1 miljarder euro i programvara med öppen källkod under 2018, vilket gav en positiv effekt på den europeiska ekonomin på mellan 65 och 95 miljarder euro.

I studien förutspås att en ökning med 10 % av bidragen till koden för öppen källkod skulle generera ytterligare 0,4 % till 0,6 % av BNP och mer än 600 nya IKT-företag i EU. Fallstudier visar att den offentliga sektorn genom att upphandla programvara med öppen källkod i stället för skyddad programvara skulle kunna minska den totala ägandekostnaden, undvika inlåsning till en säljare och därmed öka sitt digitala oberoende.

Studien innehåller ett antal specifika offentligpolitiska rekommendationer som syftar till att uppnå en digitalt oberoende offentlig sektor, öppen forskning och innovation som möjliggör europeisk tillväxt samt en digitaliserad och internt konkurrenskraftig industri. På lång sikt kan resultaten av studien användas för att stärka dimensionen med öppen källkod i utvecklingen av framtida programvaru- och maskinvarupolitik för EU:s industri.

Sedan oktober 2020 har kommissionen dessutom en egen ny strategi för öppen källkod 2020–2023, som ytterligare uppmuntrar och utnyttjar den omdanande, innovativa och samarbetsinriktade potentialen hos öppen källkod, i syfte att uppnå målen i kommissionens övergripande digitala strategi och bidra till programmet för ett digitalt Europa. I kommissionens strategi läggs särskild vikt vid utbyte och återanvändning av programvarulösningar, kunskap och expertis samt vid ökad användning av öppen källkod inom informationsteknik och andra strategiska områden.