Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Публикация

Подкрепа за местните и регионалните новинарски медии в лицето на нововъзникващите новинарски пустини

Европейската комисия отправи покана за представяне на предложения в подкрепа на местните и регионалните медии, които предоставят новини на общности с недостатъчно обслужване.

Supporting local and regional news media in face of emerging news deserts

© wellphoto - iStock Getty Images Plus

Открийте резултата от настоящата покана за представяне на предложения.

Местните, регионалните и общностните медии насърчават социалното сближаване и демокрацията. Те повишават доверието, предоставят истории от значение за местните общности и гарантират политическа отчетност. Новите потребителски навици и намаляващите приходи обаче поставят под въпрос техните бизнес модели, което представлява риск за достъпа на гражданите до надеждна и разнообразна информация в определени области. 

Поради това настоящата нова покана за представяне на предложения има за цел да подкрепи иновациите и дългосрочната устойчивост в местните, регионалните и общностните медийни екосистеми, както и да подобри разбирането на явлението „медийни пустини“. 

Кандидатите ще трябва да предложат схема за медийно финансиране с цел насърчаване на капацитета за трансформация и иновации на медиите в най-малко 5 държави — членки на ЕС, и да имат дълготрайно въздействие върху местните, регионалните и общностните медии, както и върху техните общности. Те също така ще трябва да картографират местните и регионалните медии в целия ЕС и да идентифицират съществуващите или потенциалните „медийни пустини“.

Очаква се да бъде избран един проект, който да започне най-късно през март 2023 г. с продължителност от 15 до 18 месеца.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 1 990 000 EUR, което представлява до 90 % от общите допустими разходи.

Заявленията трябва да бъдат разпечатани, подписани и изпратени най-късно до понеделник, 19 септември 2022 г.

Моля, имайте предвид, че всеки заявител е длъжен да изпрати електронно писмо преди крайния срок, за да информира Комисията за подаването на документи на хартиен носител.

Допълнителна информация:

(Ако четете на друг език, направете справка с оригинала на английски език за документите за покана.)

Документи за изтегляне

00. Questions and answers - Version 2 September (.pdf)
Изтегляне 
01. Call for Proposals (.pdf)
Изтегляне 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Изтегляне 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Изтегляне 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Изтегляне 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Изтегляне 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Изтегляне 
07. Declaration Standards Independence (.docx)
Изтегляне 
08. Financial Identification (.pdf)
Изтегляне 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Изтегляне 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Изтегляне 
11. Model Grant Agreement (.pdf)
Изтегляне 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Изтегляне 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Изтегляне 
14. Privacy Statement (.pdf)
Изтегляне