Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Публикация

Цифрова самоличност на ЕС: Стартирани 4 проекта за изпитване на портфейла на EUDI

Европейската комисия инвестира в проекти за разработване на европейски портфейл за цифрова самоличност (EUDI) за пътувания, здравеопазване, банково дело, образование и др.

Person using a digital wallet to pay for items

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Европейската комисия инвестира 46 милиона евро от програмата „Цифрова Европа“ в пилотно разработване и укрепване на портфейла за европейска цифрова самоличност (EUDI). Портфейлът на EUDI ще промени коренно начина, по който гражданите и предприятията могат да се идентифицират по цифров път при достъпа до публични и частни услуги в цяла Европа, като използват смартфона си по сигурен и удобен начин. Това ще позволи на гражданите да контролират личните си данни, съхранявани в портфейла. Портфейлът ще бъде оборудван и с механизми за свеждане до минимум на споделяните данни за достъп до услуги.

Тази инвестиция подкрепя 4 общоевропейски пилотни проекта, които ще разработят и изпробват използването на портфейла на EUDI за физически лица и предприятия около разнообразен набор от случаи на ежедневна употреба. Тези случаи на използване обхващат както публични, така и частни услуги с национални и трансгранични взаимодействия.

Всекидневните сценарии включват:

 • предоставяне на идентификация на публични и частни услуги онлайн и офлайн;
 • показване на мобилното си свидетелство за управление на МПС;
 • разрешаване на плащанията;
 • електронно подписване на документи;
 • представяне на медицински предписания.

Например портфейлът на EUDI ще улесни гражданите на ЕС да пътуват и да се преместят в нова държава. Тя ще включва цифрови идентификационни данни за пътуване и ще опрости процесите на откриване на банкова сметка, регистриране за SIM карта, доказване на образователни и професионални квалификации и подаване на искания за социални помощи чрез Европейската здравноосигурителна карта.

Широкомащабните пилотни проекти, в които Европейската комисия инвестира, ще помогнат на държавите членки и на други заинтересовани страни да се подготвят за влизането в сила на Регламента за европейската цифрова самоличност, по който понастоящем се водят преговори.

За да се подпомогне постигането на целта на програмата за политиката за цифровото десетилетие, така че всеки, живеещ в ЕС, да има достъп до сигурна и лесна за ползване електронна идентификация до 2030 г., държавите членки ще предоставят на всеки гражданин на ЕС достъп до портфейл на EUDI на мобилен телефон или друго цифрово устройство.

Законодателството ще гарантира, че такива цифрови портфейли, които вече са в ход в няколко държави членки, като Полша и Финландия, се основават на хармонизирани стандарти в целия Съюз и могат да се използват безпроблемно от гражданите през границите.

Гражданите винаги ще имат пълен контрол върху данните, които споделят, а използването на портфейла ще бъде напълно доброволно.

Обхват на пилотните проекти

В 4-те пилотни проекта участват над 250 частни и публични организации в почти всяка държава членка, както и в Норвегия, Исландия и Украйна, и те ще продължат най-малко 2 години. Те представляват обща инвестиция от над 90 милиона евро в екосистемата на ЕС за цифрова идентичност, съфинансирана от Комисията в размер на 50 %.

Те ще работят по 11 приоритетни случая на използване, за да подобрят достъпа на гражданите до високо надеждни и сигурни средства за електронна самоличност. Пилотните проекти ще тестват цялата екосистема — от издаването на портфейла до потребителя, до включването на лична информация за самоличността, добавянето на допълнителни документи и представянето на тази информация на доставчиците на услуги. Например до обществена услуга, аптека или хотел потребителят иска да получи достъп.

4-те пилотни проекта ще работят в тясно сътрудничество помежду си и с Комисията. Резултатите от тях ще бъдат включени в текущото разработване на технически спецификации за портфейла на EUDI от експертната група по eIDAS.

За да подкрепи пилотните проекти и непрекъснато да подобрява техническите спецификации на портфейла на EUDI, Европейската комисия разработва прототип с отворен код на портфейла на EUDI. Това ще осигури ценна информация и решения в реални условия както за държавите членки, така и за широкомащабните пилотни проекти, които да се използват изцяло или частично.

Пилотните проекти за 4 г.

Потенциал — пилотни проекти за консорциум за европейски портфейл за цифрова самоличност

Този проект се координира от Германия и Франция с участието на 17 държави членки и Украйна. Тя включва над 50 публични администрации и над 80 частни субекта. В рамките на проекта портфейлът на EUDI ще се прилага за 6 случая на използване

 1. Достъп до правителствени услуги
 2. Откриване на банкова сметка
 3. Регистрация за SIM карта
 4. Мобилна шофьорска книжка
 5. електронни подписи
 6. електронни рецепти

За повече информация и данни за контакт посетете техния уебсайт и се свържете с тях чрез предоставените данни за контакт.

EWC — Консорциум на портфейла на ЕС за цифрова самоличност

Този проект се координира от Швеция с участието на 18 държави членки и Украйна. Тя включва над 15 публични администрации и над 40 частни субекта. Проектът ще тества 3 случая на употреба

 1. Съхраняване и показване на цифрови идентификационни данни за пътуване
 2. Организация на цифровите портфейли
 3. Организация на плащанията

За повече информация и данни за контакт посетете техния уебсайт и се свържете с тях чрез предоставените данни за контакт.

NOBID — Консорциум на севернобалтийския портфейл за eID

Този проект се координира от Норвегия с участието на 8 държави членки и държави от ЕИП. Тя включва над 5 публични администрации и над 15 частни субекта.

Проектът ще се съсредоточи върху един случай на използване: използването на портфейла на EUDI за разрешаване на плащания за продукти и услуги от страна на ползвателя на портфейла. Тя ще се занимава с емитирането на портфейли, предоставянето на платежни средства от финансовите институции и приемането на плащания в контекста на търговията на дребно.

За повече информация и данни за контакт посетете техния уебсайт и се свържете с тях чрез посочените там данни за контакт.

DC4EU — Консорциум „Цифрови удостоверения за Европа“

Този проект се координира от Испания с участието на 23 държави членки и Украйна. Тя включва над 35 публични администрации и над 40 частни субекта.

Проектът ще тества използването на портфейла на EUDI в образователния сектор и в областта на социалната сигурност. Пилотният проект ще бъде приведен в съответствие с Европейския паспорт за социална сигурност и европейския модел на обучение. Тя ще използва европейската инфраструктура за услуги в областта на блоковите вериги (EBSI) в контекста на портфейла на EUDI.

За повече информация и данни за контакт посетете техния уебсайт и се свържете с тях чрез предоставените данни за контакт.

Обстоятелства по спора

На 3 юни 2021 г. Комисията предложи закон за надеждна и сигурна цифрова самоличност за всички европейци. Той също така призова държавите членки да работят по инструментариум, който да обхваща техническите аспекти на бъдещата система.

Тази техническа работа следва да се извършва при пълно зачитане на законодателните обсъждания в Парламента и Съвета, които се провеждат успоредно. Той следва също така да бъде приведен в съответствие с резултатите от тях. Първата версия на набора от инструменти на EUDI беше публикувана на 10 февруари 2023 г.