Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropský akt o správě dat

Evropský akt o správě dat, který je plně v souladu s hodnotami a zásadami EU, přinese občanům a společnostem EU významné výhody.

  Vizuální reprezentace dat

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Akt o správě dat, který je klíčovým pilířem evropské strategie pro data, usiluje o zvýšení důvěry ve sdílení dat, posílení mechanismů pro zvýšení dostupnosti údajů a překonání technických překážek opakovaného použití dat.

Akt o správě dat bude rovněž podporovat zřizování a rozvoj společných evropských datových prostorů ve strategických oblastech, za účasti soukromých i veřejných subjektů, v odvětvích, jako je zdravotnictví, životní prostředí, energetika, zemědělství, mobilita, finance, výroba, veřejná správa a dovednosti.

Správa dat vstoupila v platnost dne 23. června 2022 a po patnáctiměsíční odkladné lhůtě je použitelná od září 2023.

Výhody

Cílem iniciativy je zpřístupnit více údajů a usnadnit sdílení údajů mezi odvětvími a zeměmi EU s cílem využít potenciál dat ve prospěch evropských občanů a podniků.

Například:

 • Dobrá správa dat a sdílení dat umožní průmyslovým odvětvím vyvíjet inovativní produkty a služby a zvýší účinnost a udržitelnost mnoha hospodářských odvětví. To je také nezbytné pro školení systémů UI.
 • S více dostupnými údaji může veřejný sektor vypracovat lepší politiky, což povede k transparentnější správě věcí veřejných a účinnějším veřejným službám.
 • Inovace založené na datech budou přínosem pro společnosti i jednotlivce tím, že zefektivní naše životy a práci, a to prostřednictvím:
  • údaje o zdravotním stavu: zlepšení individualizované léčby, poskytování lepší zdravotní péče a pomoc při léčbě vzácných nebo chronických onemocnění, úspora přibližně 120 miliard EUR ročně ve zdravotnictví EU a zajištění účinnější a rychlejší reakce na celosvětovou zdravotní krizi COVID-19;
  • údaje omobilitě: úspora více než 27 milionů hodin času uživatelů veřejné dopravy a až 20 miliard EUR ročně na mzdových nákladech řidičů automobilů díky navigaci v reálném čase; 
  • údaje o životním prostředí: boj proti změně klimatu, snižování emisí CO2 a boj proti mimořádným situacím, jako jsou povodně a požáry;
  • zemědělské údaje: rozvoj přesného zemědělství, nových produktů v zemědělsko-potravinářském odvětví a nových služeb obecně ve venkovských oblastech;
  • údaje o veřejné správě: poskytování lepších a spolehlivějších oficiálních statistik a přispívání k rozhodnutím založeným na důkazech.

Jak to bude fungovat v praxi?

EU podpoří rozvoj důvěryhodných systémů sdílení údajů prostřednictvím čtyř širokých souborů opatření:

 1. Mechanismy usnadňující opakované použití některých dat veřejného sektoru, která nemohou být zpřístupněna jako otevřená data. Například opakované použití zdravotních údajů by mohlo pokročit ve výzkumu s cílem nalézt lék na vzácná nebo chronická onemocnění.
 2. Opatření k zajištění toho, aby zprostředkovatelé dat fungovali jako důvěryhodní organizátoři sdílení nebo sdružování dat v rámci společných evropských datových prostorů.
 3. Opatření, která občanům a podnikům usnadní zpřístupnění jejich údajů ve prospěch společnosti.
 4. Opatření k usnadnění sdílení údajů, zejména s cílem umožnit používání údajů napříč odvětvími a hranicemi a umožnit nalezení správných údajů pro správný účel. 

Přečtěte si zákon o správě dat Vysvětlený pro další informace o těchto opatřeních.

Dopad v celé EU

Nařízení o správě dat bude silným motorem inovací a nových pracovních míst. EU tak bude moci zajistit, aby stála v popředí druhé vlny inovací na základě údajů. 

Společnost jako celek bude těžit z politik založených na důkazech a lepších řešení společenských výzev, jako je změna klimatu a pandemie COVID-19. 

Podniky budou mít prospěch ze snížení nákladů na získávání, integraci a zpracování dat a z menších překážek vstupu na trh. Budou také svědky zkrácení doby uvedení nových produktů a služeb na trh. To umožní malým i velkým firmám vyvíjet nové produkty a služby založené na datech. 

Nejnovější zprávy

DIGIBYTE |
Platforma Image Europe: začíná fungovat první prototyp celoevropské digitální infrastruktury

Evropská iniciativa pro onkologické zobrazování dnes dosáhla prvního významného milníku svého plánu na vytvoření evropské sjednocené infrastruktury údajů o nádorových snímcích na podporu poskytovatelů zdravotní péče, výzkumných ústavů a inovátorů při co nejlepším využívání inovativních řešení založených na datech v oblasti onkologické léčby a péče.

Související obsah

Souvislosti

Evropská strategie pro data

Strategie pro data se zaměřuje na to, aby lidé byli na prvním místě při vývoji technologií, a na obranu a prosazování evropských hodnot a práv v digitálním světě.

Hlubší pohled

Rejstřík služeb zprostředkovávajících data v EU

Akt o digitálních službách vytváří rámec na podporu nového obchodního modelu – služeb zprostředkování dat – který poskytne důvěryhodné a bezpečné prostředí, v němž mohou společnosti nebo jednotlivci sdílet data.

Viz také

Zákon o datech

Akt o datech je klíčovým opatřením pro zpřístupnění většího množství údajů pro použití v souladu s pravidly a hodnotami EU.

Volný tok neosobních údajů

EU chce zajistit volný tok údajů v Evropě a umožnit společnostem a orgánům veřejné správy ukládat a zpracovávat neosobní údaje, kdekoli se rozhodnou.

Velká data

Data has become a key asset for the economy and our societies and the need to make sense of ‘big data’ is leading to innovations in technology.