Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropský akt o správě dat

Evropský akt o správě dat, který je plně v souladu s hodnotami a zásadami EU, přinese občanům a společnostem EU významné výhody.

  Vizuální reprezentace dat

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Akt o správě dat, který je klíčovým pilířem evropské strategie pro data, usiluje o zvýšení důvěry ve sdílení dat, posílení mechanismů pro zvýšení dostupnosti údajů a překonání technických překážek opakovaného použití dat.

Akt o správě dat bude rovněž podporovat zřizování a rozvoj společných evropských datových prostorů ve strategických oblastech, za účasti soukromých i veřejných subjektů, v odvětvích, jako je zdravotnictví, životní prostředí, energetika, zemědělství, mobilita, finance, výroba, veřejná správa a dovednosti.

Akt o správě dat vstoupil v platnost dne 23. června 2022 a po patnáctiměsíční odkladné lhůtě je použitelný od září 2023.

Výhody

Cílem iniciativy je zpřístupnit více údajů a usnadnit sdílení údajů mezi odvětvími a zeměmi EU s cílem využít potenciál dat ve prospěch evropských občanů a podniků.

Například:

 • Dobrá správa dat a sdílení dat umožní průmyslovým odvětvím vyvíjet inovativní produkty a služby a zvýší účinnost a udržitelnost mnoha hospodářských odvětví. To je také nezbytné pro školení systémů UI.
 • S více dostupnými údaji může veřejný sektor vypracovat lepší politiky, což povede k transparentnější správě věcí veřejných a účinnějším veřejným službám.
 • Inovace založené na datech budou přínosem pro společnosti i jednotlivce tím, že zefektivní naše životy a práci, a to prostřednictvím:
  • údaje o zdravotním stavu: zlepšení individualizované léčby, poskytování lepší zdravotní péče a pomoc při léčbě vzácných nebo chronických onemocnění, úspora přibližně 120 miliard EUR ročně ve zdravotnictví EU a zajištění účinnější a rychlejší reakce na celosvětovou zdravotní krizi COVID-19;
  • údaje omobilitě: úspora více než 27 milionů hodin času uživatelů veřejné dopravy a až 20 miliard EUR ročně na mzdových nákladech řidičů automobilů díky navigaci v reálném čase; 
  • údaje o životním prostředí: boj proti změně klimatu, snižování emisí CO2 a boj proti mimořádným situacím, jako jsou povodně a požáry;
  • zemědělské údaje: rozvoj přesného zemědělství, nových produktů v zemědělsko-potravinářském odvětví a nových služeb obecně ve venkovských oblastech;
  • údaje o veřejné správě: poskytování lepších a spolehlivějších oficiálních statistik a přispívání k rozhodnutím založeným na důkazech.

Jak to bude fungovat v praxi?

EU podpoří rozvoj důvěryhodných systémů sdílení údajů prostřednictvím čtyř širokých souborů opatření:

 1. Mechanismy usnadňující opakované použití některých dat veřejného sektoru, která nemohou být zpřístupněna jako otevřená data. Například opakované použití zdravotních údajů by mohlo pokročit ve výzkumu s cílem nalézt lék na vzácná nebo chronická onemocnění.
 2. Opatření k zajištění toho, aby zprostředkovatelé dat fungovali jako důvěryhodní organizátoři sdílení nebo sdružování dat v rámci společných evropských datových prostorů.
 3. Opatření, která občanům a podnikům usnadní zpřístupnění jejich údajů ve prospěch společnosti.
 4. Opatření k usnadnění sdílení údajů, zejména s cílem umožnit používání údajů napříč odvětvími a hranicemi a umožnit nalezení správných údajů pro správný účel. 

Přečtěte si zákon o správě dat Vysvětlený pro další informace o těchto opatřeních.

Dopad v celé EU

Nařízení o správě dat bude silným motorem inovací a nových pracovních míst. EU tak bude moci zajistit, aby stála v popředí druhé vlny inovací na základě údajů. 

Společnost jako celek bude těžit z politik založených na důkazech a lepších řešení společenských výzev, jako je změna klimatu a pandemie COVID-19. 

Podniky budou mít prospěch ze snížení nákladů na získávání, integraci a zpracování dat a z menších překážek vstupu na trh. Budou také svědky zkrácení doby uvedení nových produktů a služeb na trh. To umožní malým i velkým firmám vyvíjet nové produkty a služby založené na datech. 

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise vyzývá 18 členských států, aby dodržovaly akt EU o správě dat

Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy 18 členským státům, které neurčily odpovědné orgány k provádění aktu o správě dat nebo které neprokázaly, že tyto orgány jsou oprávněny plnit úkoly požadované tímto aktem.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise vyhlašuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zahájila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na období 2023–2024 v rámci programu Digitální Evropa s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev činí více než 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

Evropská strategie pro data

Strategie pro data se zaměřuje na to, aby lidé byli na prvním místě při vývoji technologií, a na obranu a prosazování evropských hodnot a práv v digitálním světě.

Hlubší pohled

Rejstřík služeb zprostředkování dat v EU

Akt o digitálních službách vytváří rámec na podporu nového obchodního modelu – služeb zprostředkování dat – který poskytne důvěryhodné a bezpečné prostředí, v němž mohou společnosti nebo jednotlivci sdílet data.

Viz také

Zákon o datech

Zákon o datech je komplexní iniciativou, jejímž cílem je řešit výzvy a uvolnit příležitosti, které představují údaje v Evropské unii, s důrazem na spravedlivý přístup a práva uživatelů při současném zajištění ochrany osobních údajů.

Volný tok neosobních údajů

EU chce zajistit volný tok údajů v Evropě, což společnostem a orgánům veřejné správy umožní uchovávat a zpracovávat neosobní údaje, kdykoli se rozhodnou.

Velká data

Data has become a key asset for the economy and our societies and the need to make sense of ‘big data’ is leading to innovations in technology.